(15.30 hodin)
(pokračuje Krajíček)

Tato cesta by umožnila zjednodušení a zpřehlednění právní úpravy v této oblasti, která je v dnešní době velmi složitá a nepřehledná, zejména pro podnikatelskou veřejnost, a následně by přinesla zcela jistě výrazné zlepšení situace na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví. V současné době existují v této oblasti stovky právních předpisů, ve kterých se orientovat je velmi obtížné. Jsem přesvědčen o tom, že žádní podnikatelé úmyslně neporušují tyto právní předpisy, ale porušují je proto, protože v mnoha případech o nich ani nic netuší.

Namísto toho je nám předkládán návrh zákona, který žádné zlepšení na tomto úseku nepřinese. Jediným důvodem, který pro jeho předložení vidím, je snaha nalézt další finanční zdroje pro státní rozpočet. A tak opět projednáváme návrh zákona upravující otázky, které již vyhovujícím způsobem v právním řádu upraveny jsou. Jinými slovy - tato vláda připravuje nové a nové zákony bez prokázání jejich potřebnosti, ale přitom v případě naléhavé potřeby konkrétní návrh zákona nepřipraví.

Vážené dámy a pánové, velmi dobrou konzervativní zásadou je, není-li nutné měnit, je nutné neměnit. A toto je zrovna takový případ. Předkládaný návrh zákona nepřináší žádné zlepšení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrole pracovních podmínek, přispívá ke konzervaci zákoníku práce, který je mnohými z vás již dnes v současné době kritizován, zvyšuje zátěž podnikatelských subjektů. Přináší překrývání kompetencí kontrolních orgánů, a tím nárůst byrokratické zátěže, a rozšiřuje prostor pro korupční jednání.

Úpravu této předlohy zákona při projednávání ve sněmovně považuji za velmi obtížnou. Proto dávám návrh na vrácení návrhu zákona o inspekci práce předkladateli k přepracování. V případě, že by tento návrh nebyl přijat, pak dávám návrh na zamítnutí návrhu zákona. Pokud ani jeden z těchto návrhů neprojde, navrhuji prodloužení lhůty k projednávání o 40 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krajíčkovi a hovořit bude pan poslanec Miloš Kužvart.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, velmi stručně zdůvodním jedinou věc, kterou v této obecné rozpravě chci uvést, totiž aby tento sněmovní tisk byl přidělen i k projednání v rámci druhého čtení do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Důvod je celkem jednoduchý. Tento návrh novely obsahuje i určitou novelu atomového zákona a je užitečné projednat provázanost se zákonem č. 22/1997 Sb., zákonem o technických požadavcích na výrobky, dořešit některé otázky spojené s přechodným obdobím a ověřit uplatnění principu nezávislosti při udělování autorizací. Proto si dovoluji navrhnout přidělení tohoto sněmovního tisku i do výboru pro životní prostředí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužvartovi. Pokud se nikdo další do rozpravy nehlásí, tak společnou rozpravu končím a ptám se pana ministra, zdali chce vystoupit. Je tomu tak.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, jenom velmi krátce, protože paní poslankyně Páralová se ptala na důvod změny názvu instituce. Důvod je ten, jestliže bude spravovat inspektoráty, nikoli inspektoráty bezpečnosti práce, ale i úřady inspekce práce, tak z toho důvodu změna názvu. Já si myslím, že státní úřad se může jmenovat jakkoliv, jak je potřeba. To je jeden z důvodů.

Zásadně musím odmítnout to, že jestliže je možnost, aby státní úřad uděloval sankce, tak to je a priori prostor pro korupci. To bychom museli zrušit všechny možné sankce a postihy. To jenom na upřesnění.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi. Prosím pana zpravodaje, aby shrnul všechny návrhy, které zazněly, protože jich bylo několik.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: V obecné rozpravě vystoupili tři poslanci, zazněl v této rozpravě návrh na vrácení návrhu zákona předkladateli k dopracování, pokud nebude přijat návrh na zamítnutí. Pokud ani tento nebude přijat, tak návrh na prodloužení lhůty na projednání o 40 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Potom návrh pana poslance Kužvarta na přikázání výboru pro životní prostředí.

Dámy a pánové, budeme hlasovat v tom pořadí, jak to pan poslanec Krajíček shrnul, tedy vrácení navrhovateli k dopracování a návrh na zamítnutí. To se týká prvního návrhu. V případě, že by tyto návrhy nebyly přijaty, nebudou aplikovány na druhý zákon, v případě, že ano, tak ano. Rozumíme si.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 110. Kdo souhlasí s tím, aby návrh (bod 63) byl vrácen navrhovateli k dopracování, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z 91 poslanců pro 18, proti 54. Tento návrh nebyl přijat.

 

V hlasování pořadové číslo 111, které jsem zahájil, se ptám, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí této předlohy. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z 91 poslanců pro 19, proti 56.

 

Budeme se věnovat návrhům na přikázání. V tuto chvíli jsou dva návrhy na přikázání, jeden od organizačního výboru na to, aby návrh projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

O tom dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 112. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z 90 poslanců pro 74, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh od pana poslance Kužvarta, aby se návrhem zabýval také výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 113. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z 91 poslanců pro 59, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Teď se musím zeptat pana ministra, zdali souhlasí s prodloužením projednávání o 40 dnů. Pan ministr souhlasí. Tím je splněna nutná podmínka.

 

Kdo souhlasí s tím, aby jednání bylo prodlouženo o 40 dnů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování (číslo 114) skončilo. Z 89 poslanců pro 73, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ukončili jsme první čtení bodu 63 a budeme se věnovat ještě krátkou chvíli bodu 64. Rozumím panu poslanci Krajíčkovi, že považuje za bezpředmětné hlasovat o zamítnutí a vrácení. Budeme se tedy věnovat přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se pana poslance Kužvarta, zdali se to týká i tohoto zákona. Ne.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 115 o návrhu organizační výboru na přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z 89 poslanců pro 72, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP