(14.20 hodin)

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, já jsem opět v té roli, kterou už tady několik let mám a o které nemůžu říci, že by mě zrovna bavila.

Nemám k tomu, co se tady předkládá a co tu řekl předkladatel, žádné připomínky. Předem doporučuji nejen tento, nýbrž i další sněmovní tisk do druhého čtení, abychom už konečně mohli začít na patřičné úrovni debatovat o věcech tak, aby se zohlednilo to, co v rámci projednávání této záležitosti by mělo být řešeno, čím bychom se měli zabývat, tj. vůbec platy ve veřejné správě, která je jednak početně nabubřelá a jednak se tam podle mne nepřiměřeně přidávalo - nikdo z veřejné správy neutíká. Domnívám se, že jsme trošku přehnali dopady šestnáctitřídního tarifního systému a nedomysleli jsme některé záležitosti, které s tím souvisejí; že se možná trochu nepřiměřeně přidává politikům v komunální sféře, kteří to dělají profesionálně; že není možná všechno v pořádku se systémem odměňování v některých resortech - nechci mluvit zrovna o resortu spravedlnosti, kvůli kterému odešel ministr spravedlnosti, a nerad bych hovořil třeba o Ministerstvu vnitra, kde se má přidávat poměrně hodně naší policii - atd. To všechno bych nechal na druhé čtení, a to při projednávání tohoto i následujícího tisku.

V tuto chvíli doporučuji propustit tento návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče Václavku. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Předpokládám, že pan ministr Škromach nechce vystoupit se závěrečným slovem, a protože nezazněly žádné návrhy, předložím vám k hlasování následující usnesení: "Poslanecká sněmovně přikazuje předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru." Zároveň se ptám, zda je nějaký doplňující nebo jiný návrh. (Není.)

 

Není-li tomu tak, zahajuji hlasování. Ptám se, kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování, které skončilo a nese pořadové číslo 105, ze 103 poslanců pro hlasovalo 77, proti 6, návrh tedy byl přijat.

 

Tím jsme ukončili bod č. 60 našeho programu.

 

Nemýlím-li se, můžeme ve stejné sestavě pokračovat v projednávání dalšího bodu, kterým je bod

 

61.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti
na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
/sněmovní tisk 680/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede tento tisk opět ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování, který obsahuje zrušení dalšího platu, dalšího služebního příjmu a další odměny, hrazené z veřejných zdrojů, a odsunutí účinnosti služebního zákona o dva roky. Uvedený návrh zákona byl zpracován jako reakce na pravidelně se opakující kritiku veřejnosti, vyvolanou demagogickou kampaní ve sdělovacích prostředcích, při které je nutné opakovaně vysvětlovat výši i samotnou existenci dalších platů, nesprávně účelově nazývaných 13. a 14. platy, když rok má pouze 12 měsíců.

Zatímco samotné zrušení institutu dalšího platu a všech jeho obměn má širokou politickou podporu, na míru kompenzace existují diametrálně odlišné názory. Vláda zvolila rozpočtově neutrální řešení vůči zaměstnancům veřejných služeb a správy, protože se současně svým usnesením zavázala ke kompenzaci formou zvýšení jejich měsíčních platových tarifů pro rok 2005 v rozsahu, který odpovídá v průměru jedné dvanáctině 20 % jednoho dalšího platu. Toto opatření si nevyžádá dodatečné prostředky na platy oproti objemu prostředků na rok 2005, se kterým se počítá ve střednědobém rozpočtovém výhledu. Zrušení dalšího služebního příjmu pro příslušníky bezpečnostních sborů umožní přechod na nový systém jejich odměňování bez dodatečného zvyšování původně rezervované částky pro tento účel. I bez kompenzace zrušeného dalšího služebního příjmu se ovšem příslušníkům bezpečnostních sborů zvýší platy o cca 27 %. Pokud by bylo zachováno původní navýšení, tak by to znamenalo přibližně něco kolem 49 %.

K obdobnému postupu jako u zaměstnanců veřejných služeb a správy se vláda ve svém usnesení zavázala i vůči členům zastupitelstev územních samosprávných celků. U představitelů státní moci, některých státních orgánů, soudců a státních zástupců bylo nezbytné promítnout zvýšení platových koeficientů pro určení měsíčních platů o jednu dvanáctinu 20 % výše dalšího platu přímo do příslušných zákonů. Zrušení dalšího platu představitelům státní moci, některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům znamená i při navržené kompenzaci úsporu ve výdajích státního rozpočtu na rok 2005 ve výši cca 316,40 milionu korun, včetně zákonného pojistného hrazeného státem.

Protože zřejmě nebude možné ve státním rozpočtu na rok 2005 vyčlenit potřebné prostředky, kterými by se kompenzoval větší rozsah povinností a omezení zakotvený pro státní zaměstnance ve služebním zákoně, navrhuje se v předloženém návrhu zákona odsunout účinnost služebního zákona o dva roky.

S ohledem na skutečnost, že zákonná předloha navazuje na realizaci reformy veřejných financí, věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že ji propustíte do druhého čtení, ve kterém se mohou vytříbit i názory na míru kompenzace zrušení dalších platů. Na to mohou být různá stanoviska.

Lze velmi jednoduše konstatovat, že pokud jde o oblast státní a veřejné správy, pak tímto opatřením by měl být zachován roční příjem odpovídající v průměru v tomto roce i do roku příštího pro každého zaměstnance. Pokud jde o ústavní činitele, soudce a další, tam by mělo dojít k poklesu ročního příjmu, a to ve výši 80 % dalšího platu. A pokud jde o obast služebních zákonů, tady dochází k jejich posunu o dva roky. U služebního zákona pro policii a další, tam dojde k výraznějšímu navýšení platu.

Neschválení tohoto zákona by znamenalo rozpočtové nároky přibližně v rozsahu 10 až 15 miliard korun navíc proti roku letošnímu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Škromachovi. Nyní se možná ujme slova zpravodaj poslanec Václavek - možná říkám proto, že on v podstatě uvedl tuto novelu ve svém předchozím vystoupení, ale příležitost samozřejmě má.

 

Poslanec Jiří Václavek: Ano, pane předsedající, doporučuji propuštění tohoto návrhu zákona do druhé čtení s tím, že moje předchozí zpravodajská zpráva se týkala obou těchto věcí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Recman. Prosím.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové. Když jsem obdržel sněmovní tisk 680 a přečetl jsem si jeho název, který vznosně zní jako "návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování", tak jsem předpokládal, že to bude norma, která novým způsobem, tedy komplexně, bude řešit odměňování pracovníků, kteří jsou financováni z prostředků veřejných financí. Nicméně když jsem si tento tisk přečetl, zjistil jsem, že jde o jednoduchou novelu, a když jsem si ten název přeložil do češtiny, tak jsem v podstatě zjistil dvě podstatné věci. Tou první je, že se odjímá další plat za druhé pololetí roku 2004 ústavním činitelům a pracovníkům státních orgánů a institucí, včetně ozbrojených složek. A druhou věcí je, že počínaje rokem 2005 se ruší institut dalších platů, to znamená, že se ruší 13. a 14. plat ve všech jeho podobách hrazených z prostředků veřejných financí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP