(17.50 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

Starosta dostane v loňském roce peníze na dotace - a dostane je 7. listopadu. Do konce roku je neutratí, tak je vrátí po dohodě s resortním ministerstvem. Nebýt místopředsedkyně Kupčové, která intervenovala u ministra pro místní rozvoj, tak už peníze na dokončení rekonstrukce povodněmi zničeného mostu nedostal. Proto starostové, chudáci, mnohokráte musí dělat takovéto rošády, protože nejsou příslušná ministerstva schopna konat svoji povinnost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Pan ministr Stanislav Gross má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní kolegyně, páni poslanci, nechci tady polemizovat s konkrétními případy. Jenom bych řekl, že samozřejmě je možné se dívat na různé případy různým úhlem pohledu. V této věci jedinou autoritou jsou orgány činné v trestním řízení. Ve finále hlavní autoritou je soud, který, pokud k němu dospěje řízení, bude rozhodovat. Není to ani poslanec, ani ministr vnitra.

Nicméně pokud se tady bavíme vůbec o této tematice, tak mám několik desítek příkladů zdokumentovaných. Prostě ne vždy je to přesně v této poloze, o které hovořil pan kolega Beneš. Bohužel na našich obcích a městech se v některých případech prostě dějí i věci, které vůbec nesnesou jakoukoliv obhajobu.

Myslím si, že obecně říkat, což jsem také někde zaznamenal v tisku, že se tady policie zaměřila na něco, na co se vůbec zaměřit neměla, prostě správné není. Ale tyto konkrétní případy, o kterých byla řeč, nechť prostě posoudí orgány činné v trestním řízení, ve finále soud. Předtím dělat jakékoliv závěry je velmi obtížné. S některými výroky by se dalo polemizovat, ale to bychom se dostávali do pozice, že bych tady citoval údaje, které se týkají samotného řízení. To si myslím, že by dobré nebylo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. S další interpelací vystoupí paní poslankyně Lucie Talmanová. Jedná se o použití prostředků PHARE na projekt DRG. Interpelovaným je pan ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, i tato interpelace se týká stejného tématu jako moje první.

24. května roku 2002 byl schválen finančním memorandem Evropské komise projekt, jehož hlavním cílem měla být podpora při vybudování národního referenčního centra pro systém DRG. Projekt měl dvě části - takzvaný twining a investment. Závazkem české strany vůči projektu PHARE byl příslib včasného přijetí zákona zakotvující Národní referenční centrum a upravující jeho činnost. Splnění tohoto závazku mělo být součástí hodnotící zprávy pro delegaci Evropské komise v Praze během prvního pololetí 2004.

Vážený pane ministře, jak probíhá projekt PHARE? A pokud již skončil, s jakým výsledkem? Jak je zabezpečeno plnění české strany v rámci projektu PHARE, tak aby nebyla česká strana nucena finanční prostředky vracet z důvodu eventuálního nenaplnění našeho závazku? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím o odpověď ministra zdravotnictví Jozefa Kubinyiho.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jozef Kubinyi Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, projekt PHARE pod názvem Establishment of Public Health Financial System skutečně zahrnuje dvě části - twiningový projekt a investment. Situace je taková, že v rámci twiningové spolupráce se předpokládá, že do konce srpna 2004 bude z prostředků PHARE uvolněno celkem zhruba 0,6 milionu eur. Veřejná obchodní soutěž na investiční dodávky v celkové výši 0,5 milionu eur, tj. asi 0,2 milionu eur na hardware a 0,3 milionu na software, nebyla dosud uzavřena.

To jsou všechny informace, které já v této chvíli můžu podat. Dodávám, tak jak jste, paní kolegyně, chtěla, písemně. Protože problematika skutečně je poměrně široká. Musím říci, že za několik let kolem DRG je skutečně řekněme mnoho nejasností. Pokud dostanu písemný dotaz přesně, budu schopen na něj odpovědět s částkami a daty.

Také bych byl velmi nerad, aby se nečerpaly prostředky, které z prostředků PHARE Česká republika čerpat může.

Ještě teď v dodatku, protože tyto dvě věci souvisí s vaší předcházející interpelací, musím sdělit. Pokud máte podezření, tak jak jste říkala, že se nějakým způsobem nevhodně použily prostředky, tak já jsem po svém nástupu na Ministerstvo zdravotnictví nechal udělat právní audit. Právní audit by měl být hotov v definitivní verzi zítra a bude mi předložen komplexně. Zatím jsou jenom dílčí výsledky. Následně na základě zjištěných skutečností jsem napsal žádost NKÚ o prošetření vůbec některých věcí na Ministerstvu zdravotnictví. S panem viceprezidentem Tešnarem jsem to domlouval i osobně, aby tuto záležitost co možná nejvíce urychlil. Já sám mám největší zájem na tom, aby se prošetřily věci, které jsou řekněme otazné, když to tak řeknu. Je otázkou jak byly prostředky použity.

V této chvíli tady nemůžu zaručit a nemůžu s vámi polemizovat, jestli prostředky jsou z PHARE, anebo jsou to prostředky, které byly ze státní dotace na systém DRG, byly využity způsobem odpovídajícím, či nikoliv. Nicméně můžu slíbit, že udělám všechno pro to, abych to zjistil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Ptám se paní poslankyně Talmanové, jestli má doplňující dotaz. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Mám doplňující dotaz. Doufám, že to stihnu za minutu. Výkonným představitelem projektu DRG za zadavatele, tedy za Ministerstvo zdravotnictví České republiky, byl pan Petr Sláma, který byl jak ve výkonném výboru projektu, tak byl současně šéfem akceptační komise Ministerstva zdravotnictví, která schvalovala plnění jednotlivých úkolů a finanční plnění dodavatelům. Jestli se nemýlím, vážený pane ministře, tak jste právě pana Slámu jmenoval svým náměstkem. Proto nevím, když kupříkladu twiningový projekt PHARE byl zahájen již v květnu 2003 a od května do prosince probíhaly školicí akce PHARE, proč vám váš pan náměstek nedodal konkrétnější podklady pro to, abyste mi mohl zodpovědět otázku, jak se vyvíjí projekt PHARE, byl-li už ukončen a jestli prostředky, které jsme na tento projekt získali, byly opravdu hospodárně využity v řádném termínu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Pan ministr nechce reagovat. Můžeme tedy přistoupit k další interpelaci a to je interpelace pana poslance Miroslava Beneše ve věci korupce ve fotbale. Je směřována na ministra vnitra Stanislava Grosse. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Vážený pane ministře, dámy a pánové, možná se může zdát, že se pouštím na tenký led, jako jsem se zdánlivě pouštěl v předchozí interpelaci. Chci prostě mluvit o věcech, které jsou podivné.

Jestli si někdo myslí, že jsem naivní člověk, který je přesvědčen, že v českém fotbalu je všechno řádně, jak má být, že nejen rozhodčí, nejen fotbalisté, ale především sázkaři se nepokoušejí ovlivnit výsledky fotbalových zápasů, tak zodpovědně prohlašuji, že naivní nejsem. Dokonce zde sedí můj tehdejší opozičník z českobudějovického zastupitelstva, který mi nepochybně potvrdí, že jsem velmi striktně odmítal propojení veřejných finačních prostředků s vrcholovým sportem. Přesto ale, vážený pane ministře, mi dovolte, abych právě zase na jednom konkrétním příkladě uvedl poněkud paradoxní situaci.

Mám pocit, že možná se někteří nechali zmást a svést na svatý boj proti korupci. Obrátil se na mne můj soused, kdysi jsem bydlel v paneláku na sídlišti s panem Řehořem. On je prvoligový rozhodčí. Dozvěděl se, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. Vážený pane ministře, on se vůbec nebojí, že by byl obviněn nebo že by soud rozhodl v jeho neprospěch, on si je jistý. Ale pozor! Jistě jste zaregistrovali jakým způsobem rozhoduje fotbalový svaz. On prostě toho, který byl obviněn, vyškrtne ze seznamu rozhodčích. Panu Řehořovi bylo sděleno, že si dal slíbit úplatek. Rozumíte tomu slovnímu spojení? A pak konečně to druhé. Souhlasil prý s tím, aby nastoupili v částečně upravených kopačkách. To dovolují pravidla českého fotbalu.

Vážený pane ministře, protože jsme spolu také hráli fotbal, nemám pocit, že jenom proti sobě, ale dokonce i spolu, tak vás prosím, abyste dohlédl na to, aby v rámci boje proti korupci náhodou ti, kteří nejsou zkorumpovaní, nebyli odstraněni.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o odpověď na tuto interpelaci ministra vnitra Stanislava Grosse.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP