(Jednání pokračovalo ve 14.15 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, začíná odpolední část našeho dnešního jednání. Uplynula polední pauza a já vás všechny vítám v jednací síni. Pro vaši informaci jenom tři technické poznámky. Jako první budeme pokračovat v bodu, který byl před polední pauzou přerušen, to je v bodu číslo 110, který byl přerušen po podrobné rozpravě, a zbývá nám pouze hlasovat o navržených usneseních. Tato usnesení nám byla rozdána do lavic a každý je má v písemné podobě před sebou. Dalšími body, kterými se budeme zabývat, jsou body číslo 15 a 16, ty byly pevně na dnešní jednání zařazeny. Třetí poznámka, že po těchto pevně zařazených bodech se budeme zabývat dalšími zákony ve druhém čtení. Tolik pro vaši informaci o tom, co nás v nadcházejících hodinách čeká.

Já se domnívám, že mohu v tuto chvíli požádat pana poslance Jana Zahradila, aby opět zaujal místo u stolku zpravodajů a případně navrhl Poslanecké sněmovně další postup, to je uvedl hlasování o usneseních (k bodu 110), která jsou před námi. Svolávala jsem všechny naše kolegy tak, aby se mohli na toto hlasování dostavit. Ještě předtím, než toto hlasování zahájíme, se hlásí o slovo předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý. Prosím o klid v jednací síni a slovo uděluji panu předsedovi.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, přečetl jsem si rozdané návrhy usnesení, o kterých budeme za chviličku hlasovat. Dovolte mi konstatovat, že si nepamatuji v historii Poslanecké sněmovny, že by bylo hlasováno o usnesení, které by jakýmkoli způsobem hodnotilo či vyjadřovalo k postojům či krokům jedné politické strany. Já nevylučuji, že to není možné. Je pouze třeba si uvědomit, že tím založíme zajímavou tradici a otevřeme zajímavou Pandořinu skříňku. Já si totiž umím představit, že nebude daleko doba, kdy někdo navrhne, aby bylo přijato usnesení, které pak nepochybně bude většinově schváleno, typu, že projev poslance X nebo Y se Poslanecké sněmovně nelíbil. To je samozřejmě všechno možné. Já jenom upozorňuji na to, že tady dochází k zajímavému posunu, a požádal bych zejména předkladatele příslušného návrhu pana poslance Holáně, aby zvážil, jestli to tak to opravdu myslel.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Nezbývá mi, než ponechat na úvaze pana navrhovatele, zda se bude chtít nějak vypořádat s tímto svým návrhem.

Zeptám se v tuto chvíli pana poslance Jana Zahradila, zda by uvedl způsob, jakým budeme dále hlasovat. Domnívám se, že všichni máte před sebou v písemné podobě návrhy usnesení, tak jak před polední přestávkou zazněly. Nezbývá tedy, než v pořadí, v jakém byly přečteny, se s nimi vyrovnat.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Já se pouze snažím marně zaregistrovat. Zdá se, že se registrace nedaří.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já se pokusím vás všechny odhlásit, jestli tomu pomůžeme a tato technická závada bude odstraněna. Prosím, abyste se zaregistrovali znovu svými kartami. (Poslanec Zahradil sděluje, že je zaregistrován.)

Prosím, slovo má pan poslanec Jan Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Já mám pouze velmi jednoduchý úkol, to je provést sněmovnu hlasováním o čtyřech návrzích k bodu, který tady byl projednán, to znamená informace vlády o její pozici na mezivládní konferenci atd. A to v pořadí, v jakém byly předneseny.

Takže prvním je usnesení poslance Václava Exnera: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby při svém vystupování na jednání Evropské rady a na Mezivládní konferenci Evropské unie zejména k návrhu takzvané Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu vážně vycházela i ze základních stanovisek vyjádřených v rozpravě Poslanecké sněmovny k této problematice, včetně stanovisek opozičních stran."

Takto zní první návrh usnesení. Stanovisko zpravodaje je doporučující.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Rozhodneme o tomto návrhu usnesení v hlasování s pořadovým číslem 38. Zahájila jsem hlasování a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 38 bylo přítomno 166 poslanců, pro bylo 81, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Počkáme chvilku na kontrolu tohoto hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP