(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, přestávka pro jednání poslaneckého klubu sociální demokracie uplynula. Budeme pokračovat v jednání o právě probíhajícím bodu. Vidím, že se hlásí o slovo místopředseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, po poradě poslaneckého klubu sociální demokracie žádám o přerušení tohoto bodu, a sice z toho důvodu, aby předložená usnesení byla zpracována v písemné podobě, rozdána všem poslancům a aby o nich bylo hlasováno poté, co obdržíme písemné vyhotovení všech návrhů předložených usnesení, nejdříve po polední přestávce.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jedná se o procedurální návrh. Nechám o tomto návrhu hlasovat bez rozpravy. Chvilinku však vyčkám a pokusím se přivolat všechny kolegyně a kolegy, kteří o tomto návrhu budou chtít hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu k tomu, aby se získal čas na vypracování písemné podoby předložených návrhů usnesení, a hlasovat o těchto usneseních se bude po polední přestávce.

Já vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami. Pan poslanec Pavel Svoboda má náhradní kartu, respektive získá náhradní kartu, takže před hlasováním musíme chvilinku počkat. Pan ministr Pavel Němec má náhradní kartu č. 28. Pan poslanec Pavel Svoboda má náhradní kartu č. 30.

Nyní tedy zahájíme hlasování o návrhu, který přednesl pan poslanec Michal Hašek.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přerušením projednávání tohoto bodu, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 35 z přítomných 178 poslanců 128 hlasovalo pro, proti 39. Tento návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu. Hlasovat o návrzích usnesení, které do té doby jistě budeme mít v písemné podobě na stole, budeme po polední přestávce. Nyní budeme pokračovat v jednání podle schváleného pořadu.

 

Budeme projednávat bod

 

7.
Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Mariana Bielesze, Zdeňka Koudelky,
Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon)
/sněmovní tisk 499/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si jenom stručně shrnout, jaké byly cíle předkládaného zákona. Především náprava nevyhovujícího stavu, nerovného postavení smluvních stran v oblasti uzavírání smluv mezi kolektivními správci a uživateli autorských děl, zvýšení kontroly nad kolektivními správci majetkových práv k autorským dílům a vyřešení otázky výkladu ustanovení autorského zákona o sdělování autorských děl veřejnosti ve specifické situaci poskytování ubytovacích služeb.

Děkuji členům výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a podvýboru pro kulturu, kteří se tímto návrhem podrobně zabývali, jakož i dalším kolegům poslancům a poslankyním, kteří tomuto návrhu věnovali nemalou pozornost.

V usnesení výboru, který sněmovně doporučil přijetí tohoto návrhu, je obsažen pozměňovací návrh. Tento návrh zohledňuje některé největší výtky, které byly vzneseny v průběhu prvního čtení zákona. Zejména byla přeformulována část návrhu, která se týkala osvobození ubytovacích zařízení od placení autorských odměn za vybavení samotných pokojů těchto zařízení rozhlasovými a televizními přijímači a původní znění bylo upraveno tak, aby se jednoznačně vyloučila možnost rozporu s mezinárodními závazky České republiky, jak bylo dříve namítáno.

Pozměňovací návrh výboru je také výsledkem jednání se zainteresovanými stranami, které vznesly k původnímu znění mnohdy legitimní připomínky. To se týká zejména úpravy osvobození od zpoplatnění společných televizních domovních antén, kde bylo dosaženo určitého kompromisu, který se promítl do konečného znění pozměňovacího návrhu výboru. Proto se s určitými malými výhradami ztotožňuji s pozměňovacími návrhy schválenými výborem a ještě jednou děkuji členům tohoto výboru za pozornost, kterou tomuto návrhu věnovali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 499/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, jako zpravodaj, který byl určen k projednání tohoto tisku, chci ve své zpravodajské zprávě pouze sdělit, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nejprve doporučil projednání této novely ve svém podvýboru pro kulturu, kde jsme měli ambici vytvořit komplexní pozměňovací návrh, který by nahradil původní návrh se všemi změnami či kompromisními řešeními tak, jak tady říkal předkladatel. Bohužel kulturní výbor díky přítomnosti malého počtu členů nemohl přijmout tento komplexní návrh. Proto projednání ve výboru proběhlo tak, že byly podávány jednotlivé pozměňovací návrhy, jejichž výsledek máte všichni v příslušném tisku před sebou.

Jenom chci uvést pro přesnost, že v případech uvedených pod body 1, 3, 5 a 6 usnesení kulturního výboru se jedná o návrhy na vložení nových novelizačních bodů v článku 1 zákona a v případech uvedených pod body 2, 4 a 7 usnesení kulturního výboru se jedná o nová znění dosavadních novelizačních bodů 1, 3 a 6 v článku 1 zákona. Tolik na upřesnění, aby bylo jasné, že se nejednalo tedy o nějaký komplexní návrh, že se jednalo o přijetí samostatných pozměňovacích návrhů, které někdy překrývaly návrh autorů nebo navrhovatelů. V některých případech jsou úpravou jiných znění zákona, která nebyla dotčena novelou a body, kterými se zabývali předkladatelé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP