(17.40 hodin)
(pokračuje Bičík)

Snad by bylo dobré, kdybyste se možná i všichni seznámili s tím materiálem Parlamentního institutu, který mimo jiné obsahuje i právní úpravu užívání jazyka u našich blízkých sousedů a přátel ve Slovenské republice.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji a obecnou rozpravu končím. Opakuji, že v obecné rozpravě zazněl návrh na zamítnutí. Odhlásil jsem vás, prosím o novou registraci. Ještě chvilku počkám, až dorazí všichni ti, kteří chtějí hlasovat.

Prosím, abyste se přihlásili, protože je nás určitě více než 120.

 

V hlasování pořadové číslo 33 rozhodneme o návrhu na zamítnutí této předlohy. Hlasování jsem zahájil. Táži se, kdo s návrhem na zamítnutí souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 152 poslanců, pro bylo 113, proti 34, takže návrh pana poslance Milana Bičíka a dalších jsme zamítli.

 

Budeme pokračovat dalším bodem pořadu, kterým je bod číslo

 

8.
Návrh poslance Tomáše Teplíka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech
a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 536/ - druhé čtení

 

Za navrhovatele, respektive navrhovatel sám Tomáš Teplík tento záměr uvede.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil předložení svého návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, který jsme obdrželi pod číslem sněmovního tisku 536. Tento návrh zákona jsem si dovolil předložit v souvislosti s obdobnými návrhy zákonů, které upravovaly autorská a zejména průmyslová práva, a sice slučovaly je v souladu s právními normami Evropské unie, resp. Evropských společenství, to podle data jejich vzniku a přijetí.

Tento můj návrh zavádí několik nových právních institutů, které zrovnoprávňují české subjekty, resp. české přihlašovatele průmyslových vzorů s přihlašovateli ze zemí Evropské unie. Jenom si neodpustím poznámku, že s tímto návrhem nepřišla vláda, resp. Ministerstvo průmyslu, kterému zejména by osud našich přihlašovatelů měl hodně ležet na srdci. Asi neležel.

Jedná se o právní institut zpřístupnění veřejnosti, o právní institut vyčerpání práv z průmyslového vzoru, o právní institut střetu dvou průmyslových vzorů, o právní institut podání přihlášky průmyslového vzoru, o právní institut kauce, resp. jejího vypuštění, a o právní institut přezkumu správních rozhodnutí Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví.

Domnívám se, že pro to, aby mohla u nás ochrana průmyslových vlastnictví fungovat tak, jak by fungovat měla, a zejména aby ochraňovala naše přihlašovatele ve vztahu k přihlašovatelům a přihlášeným průmyslovým vzorům v Evropské unii, je přijetí tohoto mého návrhu zákona nezbytné. A proto vás prosím, abyste odhlédli od toho, kdo co předkládá, ale dívali se zejména na to, co kdo předkládá.

Já vám děkuji za pozornost a slovo se vrací k panu místopředsedovi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za slovo, pane poslanče. Připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 536/2. Prosím pana poslance Eduarda Vávru, aby se jakožto zpravodaj tohoto výboru ujal slova.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, na 30. schůzi hospodářského výboru dne 27. května 2004 hospodářský výbor po vyslechnutí výkladu poslance Tomáše Teplíka, zpravodajské zprávě poslance Eduarda Vávry a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 536 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Dále pak zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

Zároveň se hlásím do podrobné rozpravy a chtěl bych přednést legislativně technický pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vávrovi. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy přihlášky nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se pan poslanec Vávra a pan poslanec Böhnisch.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Můj legislativně technický návrh zní:

V pozměňovacím návrhu pod č. 4 hospodářského výboru týkajícím se doplnění odst. 4 a 5 v § 47 se v nově navrhovaném odst. 4 slova "nařízení RES" nahrazují slovy "nařízení Rady ES" a v nově navrhovaném odst. 5 se za slovy "Úřadem pro harmonizaci" doplňují slova "ve vnitřním trhu (známky a vzory)". Je to zpřesnění neúplně použitých oficiálních názvů úřadů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vávrovi. Hovořit bude pan poslanec Robin Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést stručný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 536. Týká se § 23 a jeho odst. 2, který by nově zněl: "Dále se práva vyplývající ze zapsaného průmyslového vzoru nevztahují na:

a) náhradní díly nebo příslušenství silničních a zvláštních vozidel, které jsou součástí komplexního výrobku, kterým je průmyslový vzor ztělesněn, a jsou jeho dílčí částí, pokud účel jejich užití spočívá v umožnění opravy složeného výrobku tak, aby byl obnoven jeho původní vzhled, a

b) zařízení lodí a letadel registrovaných v jiné zemí, jsou-li přechodně užívány na území České republiky a na náhradní díly a příslušenství těchto dopravních prostředků a uskutečnění jejich oprav."

Krátké zdůvodnění: tento pozměňovací návrh nahrazuje odst. 2 novým textem, který doplňuje výjimku z ochrany průmyslového vzoru o náhradní díly a příslušenství silničním a zvláštním vozidlům a umožňuje tyto nechráněné díly a příslušenství používat i v opravárenství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Böhnischovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nevidím, takže podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu poslanci Teplíkovi a panu poslanci Vávrovi.

Dámy a pánové, dalším bodem, kterému bychom se měli věnovat, je návrh zákona o sdružování v politických stranách. Předtím než zahájím projednávání tohoto bodu, se chci sněmovny zeptat, zdali je zde někdo, kdo chce vystoupit v obecné nebo v podrobné rozpravě k tomuto návrhu zákona. Je tomu tak.

V tom případě vzhledem k tomu, že mám avizováno přání hospodářského výboru, aby jim byl vytvořen prostor pro jejich jednání o závažném zákonu o silniční dopravě, o provozu na pozemních komunikacích, končím dnešní odpolední jednání. Sejdeme se zítra v 9 hodin ráno a budeme pokračovat ve schváleném pořadu naší schůze.

 

(Jednání skončilo v 17.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP