(16.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu a tím je bod číslo

 

46.
Vládní návrh zákona o patentových zástupcích a o změně zákona
o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
/sněmovní tisk 530/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů zaujme pan ministr průmyslu a obchodu Milan Urban a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Ladislav Urban. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 530/2 a já mohu otevřít rozpravu. Přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám.

Hlásí se pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, uplatňuji pouze legislativně technickou, a to takovou, že kdyby byl přijat návrh pod písmenem C týkající se věty před závorkou, musíme tuto změnu promítnout i do názvu § 3.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do rozpravy nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra Urbana, zdali hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Takže pan zpravodaj Ladislav Urban nám předloží návrh, jak budeme postupovat při hlasování o pozměňovacích návrzích.

Dámy a pánové, prosím pěkně, věnujte pozornost tomu, co říká pan poslanec Urban, protože za chviličku budeme hlasovat o návrzích, které byly předloženy. Prosím o klid.

Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji. Dámy a pánové, u tohoto zákona předložím následující proceduru; myslím, že bude jednoduchá, pokud nebudete mít připomínek. Navrhoval bych hlasovat podle tisku 530/2, to jsou pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona, tak, že bychom hlasovali nejprve o písmenu A - to jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru 1 až 46 - najednou, protože jsou vzájemně provázány, prodiskutovány v hospodářském výboru, mají společnou logiku a návaznost. Za druhé bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu B. Za třetí bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, které jsou uvedeny pod bodem B2, také komplexně o bodech 1 až 14. Za čtvrté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu předneseném ve druhém čtení panem poslancem Koudelkou. Za páté bychom hlasovali o jeho, dalo by se říci, úpravě, kterou vznesl k § 3 v duchu pozměňovacího návrhu, který přednesl ve druhém čtení. A poslední hlasování by mohlo být hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Dámy a pánové, to, co pan poslanec Ladislav Urban říkal, je logické, je v souladu s jednacím řádu, a nemáte-li námitek, budeme se jeho návrhu bez dalšího držet. Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Urban: Nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru označených písmenem A1 až 46. (Zpravodaj souhlasí, ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 109. Kdo je pro návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 109 skončilo. Ze 172 hlasujících bylo pro 161, nikdo proti. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Ladislav Urban: Jako druhé bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. (Zpravodaj souhlasí, ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování pořadové číslo 110. Kdo s návrhy souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, z nich 122 bylo pro, proti 40. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Ladislav Urban: Ve třetím hlasování bychom hlasovali o legislativně technických úpravách uvedených pod písmenem B2 označených 1 až 14. (Zpravodaj souhlasí, ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 111. Kdo s návrhy souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 172 hlasujících bylo pro 166, nikdo proti, takže návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Ladislav Urban: Dalším hlasováním bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem písmeno C. (Zpravodaj souhlasí, ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 112. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, 118 bylo pro, 43 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Ladislav Urban: V pátém hlasování budeme hlasovat o legislativně technickém návrhu pana poslance Koudelky. (Zpravodaj souhlasí, ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 113. Kdo s návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, 116 bylo pro, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Myslím, že se shodneme na tom, že bylo hlasováno o všech návrzích, které v průběhu druhého čtení a třetího čtení zazněly, takže mohu přednést závěrečné usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, podle sněmovního tisku 530, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 114. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 172 poslanců, pro bylo 148, proti 2, takže návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi Urbanovi, panu poslanci Urbanovi. A přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod číslo 47, což je

 

47.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti
Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 572/ - třetí čtení

 

K panu ministru Milanu Urbanovi přisedne pan poslanec Ladislav Býček. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 572/2, a mohu otevřít rozpravu. Nikdo se nehlásí. Takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra Urbana, zdali cítí potřebu vystoupit. Není tomu tak.

Takže dávám slovo panu poslanci Býčkovi, aby sněmovnu seznámil se svou představou o hlasování ve třetím čtení.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegové a kolegyně, ve druhém čtení byl předložen jeden pozměňovací návrh, který vám byl rozdán ve sněmovním tisku 572/2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP