(16.40 hodin)
(pokračuje Gross)

V roce 2001 a v předcházejícím období byl poměr trochu jiný.

Mírný růst byl potvrzen i sociologickým výzkumem, o kterém jsem před chvílí hovořil.

Pokud jde o objasněnost trestných činů, tak ta v roce 2002 byla menší než v roce 2001 o více než 9 %. Tady bych odkázal na novelu trestního řádu, která nově stanovila lhůtu pro skončení prověřování. Zatímco do konce roku 2001 tato lhůta byla stanovena interními předpisy Policie České republiky, tak od 1. 1. 2002 je tato lhůta pevně stanovena ze zákona a to, že to je důvodem k určitému zkreslení tohoto ukazatele, je dnes již možné deklarovat, protože celý rok 2003 máme uzavřený. Kromě objasněných trestných činů v této lhůtě se eviduje ve statistikách i to, co je nazýváno "dodatečně objasněným trestným činem", to znamená, těmi trestnými činy, které jsou objasněny v delší lhůtě než ve lhůtě, která je takto stanovena. V roce 2003 bylo evidováno takových dodatečně objasněných trestných činů, které vlastně dodatečně zlepšují výsledky statistiky v roce 2002, více než osm tisíc, zatímco v roce 2002 to byly pouze necelé tři tisíce.

Tolik jen několik stručných poznámek vzhledem k tomu, že zpráva je za rok 2002, její aktuálnost je velmi omezená. V tuto chvíli je již zpracována a probíhá připomínkové řízení ke zprávě o bezpečnostní situaci za rok 2003.

Snad bych jen dodal - jak u tohoto, tak u předchozího bodu a také u následujícího není vina na straně Ministerstva vnitra, že je zpráva projednávána s takovým časovým zpožděním. Důvod je takový, že sněmovna vzhledem k jiným věcem nebyla schopna a ochotna zařadit tyto zprávy v příslušném termínu tak, aby aktuálnost byla větší.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zprávu projednal výbor pro obranu a bezpečnost. Jeho usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 421/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan poslanec Petr Kott.

 

Poslanec Petr Kott: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, je skutečně velmi mrzuté, že projednáváme tuto zprávu až nyní, v dubnu, protože jsme ji měli projednávat už na prosincové schůzi. Další mrzutostí je, že na tuto zprávu máme takto omezený čas, protože pocit bezpečí člověka je myslím jeho základní životní potřebou. Pokud nemá člověk bezpečí, tak jsou deformovány i jeho základní lidské činnosti, včetně ekonomické.

Než přednesu usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, tak navrhuji sloučit rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane zpravodaji, já jsem vám nerozuměla, co máte na mysli svým návrhem na sloučení rozpravy.

 

Poslanec Petr Kott: Obecnou i podrobnou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Podle jednacího řádu to není možné. Dostojíme zákonu o jednacím řádu a rozpravy rozdělíme.

Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Zdeňka Maršíčka, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, ke zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2002 pouze několik poznámek. Myslím, že by bylo bezpředmětné zavádět polemiku se statistickými ukazateli, které se objevují jak v oblasti majetkové, tak finanční a dalších kriminalit. Tyto statistiky jsou podle mého názoru pouze orientačního charakteru, jelikož - jak je uvedeno ve zprávě samé - došlo v Policii České republiky k zásadním změnám ve vykazování trestných činů a přestupků, a to i v souvislosti se změnou hranice přestupek - trestný čin.

Snad za pozornost stojí problematika finanční kriminality, a to ve dvou oblastech. Tou první je problematika trestních oznámení podávaných příslušnými finančními úřady. Nechci citovat platnou právní úpravu, ale skutečnost je taková, že finanční úřady tato trestní oznámení podávají za použití § 59 trestního řádu celkem velmi sporadicky. Pokud jsou kritizovány, že v mnoha případech neoznamují navození protiprávního stavu, mají snahu se z věci vymknout institutem mlčenlivosti, tudíž je otázka do diskuse, zdali by nemělo dojít k uplatnění zpřísnění právní úpravy právě ve vztahu k jejich činnosti. Nejde o to, aby všechny věci byly vždy realizovány policií, ale o to, že nelze přijmout jejich filozofii, že ony jsou tím příslušným a posledním soudcem a ony budou rozhodovat, které protiprávní stavy budou řešeny cestou civilního práva a které cestou práva trestního. Kladu si otázku, který ředitel finančního úřadu byl například řešen ať z hlediska pracovního práva, nebo pro nedbalost při výkonu své funkce.

Tou druhou oblastí je například, jak je uvedeno ve zprávě na straně 39, že celní orgány v souvislosti s převodem peněz do zahraničí oznámily finančně analytickému odboru Ministerstva financí v roce 2002 celkem 21 případů, přičemž finančně analytický odbor oznámil policii celkem 113 případů. V této věci je konstatováno, že poměrně málo případů se podařilo objasnit. Ale proč? Protože v mnoha případech právě finanční úřady neposkytly včas nebo vůbec příslušné základní ekonomické informace, a tudíž finanční transakce se již nepodařilo zastavit.

Ve výčtu by bylo možno pokračovat. Otázka tedy zní, jak z kola ven. Bylo rozhodnuto o vytvoření finanční policie, což lze hodnotit kladně. Myslím, že v současné době je již policie schopna ve spolupráci s finančně analytickým odborem odvést mnoho dobré práce, tudíž profesionalita, ale též platná úprava jsou podle mého názoru na odpovídající úrovni.

V souvislosti s finanční, ale též hospodářskou kriminalitou je velkým pozitivem schválení novely zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pamatuji se, a snad se nepletu, že v roce 2001 zjistila policie na tomto úseku movitý i nemovitý majetek ve výši asi 600 mil. Kč. Při vzniku specializovaného útvaru, oddělení na útvaru finanční kriminality a závažné hospodářské činnosti, je to několikanásobně více.

Zákonitá v této chvíli je otázka, v čem tedy tkví problém policie, proč je policie zmítána mnoha skandály. Tím největším problémem je samozřejmě organizační struktura policie. Často slyšíme, že zásadním problémem je nově vzniklá Služba kriminální policie a vyšetřování. To však není podle mého názoru pravda, jelikož v případě, že by byly Policejním prezidiem splněny všechny úkoly s tvorbou této služby spojené, nebyl by v této službě jakýkoliv problém. To se však nestalo.

Dámy a pánové, ve svém vystoupení jsem se dotkl pouze dvou problémů, na které je ve zprávě poukázáno, a možné cesty ke zlepšení stavu. V závěru chci konstatovat, že zprávu je možné vzít na vědomí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Petr Kott: Já se ještě jednou omlouvám, že jsem chtěl inovovat jednací řád.

Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z 25. schůze konané 6. listopadu 2003 ke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2002: Po odůvodnění náměstka policejního prezidenta Mgr. Miloslava Koudelného, zpravodajské zprávě poslance Petra Kotta a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně, aby Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2002 vzala na vědomí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP