(17.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec Vladimír Doležal se ujme své role zpravodaje. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dámy a pánové, omlouvám se za zdržení, ale řešil jsem jinou otázku. Pokusím se vyjádřit k tomuto návrhu sněmovního tisku, poměrně krátkému.

Všichni jste jistě slyšeli zdůvodnění předkladatele a znáte i stanovisko pojišťoven, které jsou samozřejmě tak trochu v rozporu s tímto návrhem, protože argumentují tím, že svým způsobem nepřímo zvyšujeme pojištění a chceme platit z garančního fondu něco, co tam není součástí a záměrem k placení z tohoto garančního fondu. Přesto se domnívám, že je zcela na vašem zvážení, jak se k tomuto návrhu postavíte.

Stanovisko vlády tady již okomentoval předkladatel, takže já se nedomnívám, že je na místě se k němu dále vyjadřovat. Takže já bych tímto svoji zpravodajskou zprávu ukončil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to od pana kolegy Tomáše Duba, kterého prosím, aby se ujal slova. Slovo má pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, já mám spíš stručnou objasňující poznámku k tomuto materiálu v obecné rozpravě. Řekl bych, že tento materiál za prvé předkládá hlavní město Praha, za druhé se ale týká všech obcí nebo krajů České republiky, to znamená, neřeší výhradně pražský problém. Je to problém celoplošný, a proto je dobře, že to projednáváme zde v Poslanecké sněmovně.

Dále se jedná o ochranu veřejného majetku, na kterém byly způsobeny škody provozem motorového vozidla. Tento návrh vlastně zavádí spravedlivější systém, protože veřejný majetek takto poškozený opraven být musí. Je otázka, z jakých zdrojů jaká cílová skupina bude platit jeho opravu. V tuto chvíli to platí všichni daňoví poplatníci v daném regionu, obci nebo kraji, to znamená i ti poplatníci, kteří nemají řidičský průkaz, jsou důchodci, jsou úplně mimo tuto sféru. Návrh předkládaný hlavním městem Prahou vlastně cílovou skupinu, která bude platit tyto škody, převádí na řidiče motorových vozidel, což mi připadá zcela logické a oprávněné. Vždycky to bude placeno z veřejných zdrojů, ale je důležité, kdo to z nich bude platit.

Tolik na vysvětlenou a já si také dovolím za sebe tento návrh podpořit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Byl jste jediným písemně přihlášeným do rozpravy. Vidím přihlášku pana poslance Hojdy, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, hlavní město Praha předkládá návrh zákona, tedy domnívám se, že v tomto případě oproti těm dalším dvěma návrhům, které jsou na pořadu jednání sněmovny a týkající se dopravy a provozu na pozemních komunikacích, tak je to návrh, který je zobecnělý.

Navázal bych na svého předchozí předřečníka. Ano, tento návrh řeší problém, kde by se mělo zajistit financování škod způsobených -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče, já poprosím o to, aby byl ve sněmovně nastolen poněkud větší klid. Prosím všechny naše kolegy a kolegyně, aby vás nechali mluvit v normální atmosféře.

 

Poslanec Pavel Hojda: Návrh řeší vlastně úhradu škod způsobených provozem motorového vozidla, s tím, že doposud jsou tyto škody, pokud není zjištěn viník, hrazeny z prostředků celé společnosti. Potud je tento návrh velice dobrý, já si myslím, že má své jádro, a rozumím samozřejmě ale i námitce vládního vyjádření, které hovoří o tom, že by mohlo dojít ke zdražení pojistného. Otázka je samozřejmě, kolik těch škod bude, jakým způsobem se budou prošetřovat a jestli bude i ve společnosti zájem, aby se kladl daleko větší důraz na zjišťování pachatelů těchto škod a těchto přestupků.

Mám ale ještě jedno doplnění. Jestliže hovoříme o tom, že by se mělo zajišťovat odstraňování a úhrada škod z fondu, který musí vytvářet pojišťovny, zdali by tedy z tohoto fondu nehradily škody, které jsou způsobeny řidičům, a jsou způsobeny opět pachatelem, kterého nebylo možno zjistit. Mám tím na mysli zavinění nehody, poškození vozidla, a když viník ujede a nelze ho dodatečně zjistit, aby bylo možno rovněž tyto škody hradit z podobného fondu. Protože pak zbývá vlastně tíže a úhrada na tom, kdo je poškozený, pokud nemá havarijní pojištění. A to všichni účastníci silničního provozu nemají a ani je k tomu zákonem nemůžeme nutit.

Mám k tomu tedy pouze tuto připomínku a osobně nenavrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona. Domnívám se, že je možné o tom ještě diskutovat. Bylo by možné diskutovat i o tom, jaké náklady, eventuálně jak by hrozilo zvýšení zákonného pojistného. Poté případně, že by nedošlo k nějaké dohodě nebo že by hrozilo podstatně větší zvýšení zákonného pojistného, aby se tento návrh zákona případně zamítl ve druhém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za slova panu poslanci Pavlu Hojdovi. Zeptám se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

V rozpravě nezazněl žádný návrh ani na vrácení předloženého návrhu k dopracování, ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh? Není tomu tak, proto přistoupíme k hlasování o přikázání výboru rozpočtovému.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 126. Táži se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 126: z přítomných 167 pro 114, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a končím prvé čtení tohoto sněmovního tisku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP