(17.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

A co jiného, když ne věcná diskuse, nás může přesvědčit a dovést k tomu nejsprávnějšímu řešení.

Zdali to dnešní rozhodnutí sněmovny bylo to nejsprávnější, ukáže až čas. Ale každopádně, a věřte, že to myslím upřímně, všem, kteří v rozpravě vystoupili, chci za nás i za sebe upřímně poděkovat. Děkuji. (Potlesk klubu poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Můžeme v tuto chvíli pokračovat. (Předkladatel poslanec Karas hodlá vystoupit s příspěvkem.) Pane poslanče, ale pouze s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Jiří Karas: Ano, paní místopředsedkyně, pouze pro stenozáznam.

Hlasoval jsem proti zamítnutí návrhu zákona, a ve sjetině se objevil křížek. Takže - hlasoval jsem proti. (Potlesk a smích ve sněmovně.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme za toto upřesnění. Ještě pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte prosím, že vás zdržím. Pouze pro stenozáznam - já jsem si nevšiml, že nejsem přihlášen. Přes mé známé stanovisko, hlasoval bych proti zamítnutí. Byl jsem zcela objektivně přítomen, nebyl jsem ale přihlášen, byl bych rád, aby tohle bylo … (Veselost a hluk ve sněmovně.) … Byl bych rád, aby tohle bylo … Myslím, že jsem v tuto chvíli neřekl nic, čím bych někoho pohoršil. Prostě jsem si pouze nevšiml, že nejsem přihlášen, a chtěl jsem sdělit, že bych hlasoval proti zamítnutí. Promiňte, kolegové, jestli jsem vás pohoršil tímto prohlášením.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, byla zde dvě prohlášení pro stenozáznam. Můžeme pokračovat bez zpochybnění hlasování v dalším programu.

 

Budeme tedy pokračovat bodem

 

35.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 477/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 477/1.

Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede náměstek primátora Rudolf Blažek, kterého mezi námi vítám. Prosím, aby se ujal slova.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám k posouzení návrh hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhujeme, aby v § 24 odst. 2 písm. a) příslušného zákona se za slovo "usmrcením" vložila slova "a škodu na pozemních komunikacích včetně jejich součástí a příslušenství". Účinnost zákona se navrhuje dnem jeho vyhlášení.

Ve svém originálním znění zákon přiznává poškozeným na základě § 24 odst. 2 písm. a) za škody způsobené provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba, plnění za škodu na zdraví nebo usmrcením. Toto plnění je vypláceno z garančního fondu tvořeného povinnými příspěvky a tento garanční fond spravuje uvedeným způsobem ustanovená Česká kancelář pojistitelů. Nicméně nezjištěnými vozidly, za něž odpovídají nezjištěné osoby, vznikají i škody na veřejných pozemních komunikacích, včetně jejich součástí a příslušenství, které jsou ve vlastnictví státu, krajů, případně obcí. Jedná se konkrétně především o škody na tunelech, protihlukových stěnách, zábradlích, svodidlech a dalších součástech těchto komunikací. Jelikož vlastníkům a správcům poškozených zařízení bude v případě schválení našeho návrhu garantováno, že i v případě nezjištění vozidla a pachatele získají vynaložené prostředky na zdokumentování a odstranění škod vždy zpět, přispěje tak podle našeho názoru změna uvedeného zákona v konečném důsledku k pružnějšímu odstraňování škod, které je nyní z rozpočtových důvodů v řadě případů omezeno, a tím i ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to pochopitelně ne jen na území hlavního města Prahy.

Tento náš předložený návrh nemá žádné dopady do státní rozpočtu, naopak se domnívám, že vytváří možnost pro příjmy veřejných rozpočtů, a to až ve výši 100 mil. Kč ročně. Pro informaci - v Praze tyto náklady dosahují výše cca 15 mil. Kč. Tato předpokládaná částka oprávněných náhrad škod podle našeho názoru ani výrazně nezatíží rozpočet garančního fondu, neboť finanční bilance tohoto fondu se pohybuje v řádech miliard korun. Ani se nedomníváme, že by tato změna zákona měla vést ke zvyšování pojistného z odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, takzvaného povinného ručení.

Návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 ústavy ani s ústavním pořádkem České republiky a mohu konstatovat, že je v souladu s komunitárním právem Evropských společenství.

Musím se nicméně ve svém úvodním slově vyjádřit k nesouhlasu vlády České republiky s naším návrhem. Důvody vláda uvádí tři.

Za prvé, že se s použitím garančního fondu podle dosavadní právní úpravy počítá pouze v mimořádných případech a jeho cílem je zmírnění následků zejména škod na zdraví pohotovým plněním z tohoto fondu, a této koncepci náš předložený návrh neodpovídá, neboť nelze srovnávat nároky na náhradu škody na komunikaci s nároky spojenými s poškozením zdraví. To by podle vlády vytvářelo prostor pro uplatňování dalších škodních událostí a pro nárůst dalších nároků. V této souvislosti nelze přehlédnout ani riziko zvyšování pojistných sazeb.

Chtěl bych říci, že v tomto případě jde o názorový rozpor. Hl. m. Praha nesouhlasí s názorem, že nelze srovnávat nároky na náhrady škody na komunikaci s nároky spojenými s poškozením zdraví. Hl. m. Praha si je vědomo závažnosti poškození zdraví, avšak domnívá se, že škody způsobené na pozemní komunikaci jsou z hlediska celospolečenského též velice závažným jevem. Proto se domníváme, že je možné použít prostředky z garančního fondu i na náhradu škody způsobené neznámou osobou na pozemní komunikaci.

Za druhé vláda uvádí, že náš návrh zákona neupravuje dostatečně problematiku věrohodnosti a užití důkazních prostředků k prokázání příčinné souvislosti mezi poškozením pozemní komunikace, včetně jejích součástí a příslušenství, a provozem vozidla, které mělo tuto škodu způsobit.

K tomu uvádím, že náš návrh pouze rozšiřuje výčet škod, které je možno hradit z garančního fondu. Návrh neobsahuje problematiku dokazování příčinné souvislosti mezi poškozením pozemní komunikace, stejně jako tuto úpravu neobsahuje ani stávající zákon v případě škody na zdraví osob.

A za třetí, se vláda neztotožnila se závěrem hl. m. Prahy, že předložený návrh zákona nemá žádné dopady do státního rozpočtu. Dle vlády rozšíření působnosti Policie České republiky by si zvýšení výdajů ze státního rozpočtu nutně jako takové vyžádalo.

K tomuto argumentu vlády uvádím, že nároky na státní rozpočet v souvislosti s touto úpravou skutečně nevzrostou, neboť návrhem nedojde k rozšíření působnosti Policie České republiky. Ta je již podle stávajících právních předpisů povinna prošetřovat případná poškození pozemní komunikace včetně její součásti a příslušenství, tudíž nelze hovořit o rozšíření působnosti a tudíž nelze hovořit ani o zvýšení nároků na státní rozpočet.

Dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o podporu našeho návrhu v prvním čtení a o umožnění obhajoby tohoto návrhu zákona v jednotlivých gesčních výborech Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu náměstku primátora za uvedení návrhu. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Vladimíra Doležala, aby se ujal slova. (Nebyl přítomen.) Prosím někoho z klubu poslanců ODS, aby přítomnost pana poslance Doležala zajistil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP