(14.20 hodin)
(pokračuje H. Šedivá)

V rámci této zprávy je návrh na prodloužení termínu jednání komise o další tři měsíce, to znamená do 30. 6.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, tak to je tedy důvod, proč projednat mimořádně bod číslo 112. A pak ten třetí, který jste předkládala, to byl bod 53, vládní návrh, tisk 603, dát jako třetí bod ve čtvrtek 1. 4. A tam ten důvod mimořádnosti je v čem?

 

Poslankyně Hana Šedivá: U bodu číslo 53 je pevné zařazení z důvodu, že před tím se projednává jako bod číslo 1 a 2 zákon školský a o pedagogických pracovnících a tento na tyto dva zákony úplně navazuje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, děkuji s tím, že ten druhý bod nelze hlasovat, takže ten první a třetí můžeme hlasovat.

Nyní pan poslanec Fajmon.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl procedurální návrh na zařazení nového bodu právě probíhající schůze, a to projednání druhého čtení sněmovního tisku 475, zákon o odškodnění obětí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. 28. 3. uplynula prodloužená lhůta k projednání tohoto sněmovního tisku. Návrh byl projednán jak rozpočtovým, tak ústavně právním výborem, kterým byl přikázán k projednání v prvním čtení. Navrhuji tedy, abychom projednání tohoto sněmovního tisku 475 zařadili na konec druhého čtení a současně následně na konec třetích čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tomu rozumím, to snad není problém. Takže děkuji. To byl návrh pana poslance Fajmona. Další ještě se hlásí paní poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, chtěla bych požádat, aby body 91, sněmovní tisk 510, bod 106, sněmovní tisk 444, a bod 129 byly přeřazeny na úterý 6. dubna po pevně stanovených bodech, respektive hned po zahájení sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A důvod? Rozumíte, na základě usnesení, které máme, můžeme pevně zařazovat body, pouze pokud je k tomu mimořádný důvod. Takže jenom se ptám, proč tyto body tedy zařadit na úterý 6. dubna po pevně stanovených bodech.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Já bych to chtěla zdůvodnit tím, že paní ministryně má určitá jednání s ministry zdravotnictví Evropské unie tento čtvrtek a pátek, a proto bych žádala o přeřazení na úterý.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: (Mimo mikrofon: To není možné, to, že má paní ministryně jednání.) To je pravděpodobně na rozhodnutí sněmovny, kterou nechám hlasovat, jestli pokládá tyto důvody za závažné natolik, abychom hlasovali o pevném zařazení. Takže já nechám hlasovat sněmovnu, jestli tyto důvody pokládá za dostatečně závažné pro to, abychom je pevně zařadili.

Má ještě další návrh? Pokud ne, budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly předkládány.

Nejdřív to byla paní poslankyně Šedivá, která navrhla zařadit bod číslo 112, to je zpráva komise Diag Human, zařadit na 31. 3. jako první bod jednání vzhledem k tomu, že komise končí svou činnost. Takže bod číslo 112 na 31. 3. jako první bod, o tom budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 120 z přítomných 167 pro hlasovalo 114, proti 9. Tento návrh na zařazení byl přijat.

 

Jako druhý bod předložila paní poslankyně Šedivá, abychom bod 53, to je tisk 603, zařadili jako třetí bod ve čtvrtek 1. 4. To je další bod hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zařadit takto, stiskne tlačítko a zvedne ruku - bod 53 jako třetí bod ve čtvrtek 1. 4. po pevně zařazených bodech. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 121. Z přítomných 168 pro hlasovalo 123, proti 5. I tento návrh paní poslankyně Šedivé byl přijat.

 

Pan to byl návrh pana poslance Fajmona. Pan poslanec Fajmon navrhoval - tisk 475, to je ta problematika odškodnění, zařadit druhé čtení tohoto bodu na konec druhých čtení. Ano, takto to je. A potom i příslušně na konec třetích čtení zařadit třetí čtení tohoto tisku 475. Takže tento tisk 475, uplyne lhůta, zařadit na konec druhých čtení a pak na konec třetích čtení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 122 - z přítomných 169 poslanců pro hlasovalo 67, proti 52, takže tento návrh nebyl přijat.

 

A zbývá rozhodnout o návrhu paní poslankyně Emmerové, která navrhovala tři body - 91, 106 a 129 - zařadit na úterý 6. dubna po pevně stanovených bodech. Ale já nejdřív nechám hlasovat sněmovnu o tom, jestli budeme tyto body pevně zařazovat. Takže nejdřív, jestli budeme hlasovat o pevném zařazení bodů navržených paní poslankyní Emmerovou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, hlasovat o pevném zařazení těchto bodů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 123. Z přítomných 170 poslanců pro hlasovalo 99, proti 24. Takže návrh byl přijat.

 

A my budeme hlasovat o tom, abychom zařadili body navrhované paní poslankyní Emmerovou, tak jak navrhovala. Jenom zopakuji, jedná se o bod 91, sněmovní tisk 510, o bod 106, sněmovní tisk 444, a o bod 129. Všechny tyto body navrhuje paní poslankyně Emmerová zařadit na úterý 6. dubna po pevně stanovených bodech. O tom budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto zařazení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 124. Z přítomných 170 poslanců pro hlasovalo 113, proti 23, takže pevné zařazení těchto bodů bylo schváleno.

 

Nyní se můžeme vrátit do programu naší schůze, kde jsme ho opustili v pátek odpoledne. Připomínám, že to byl bod 34, kterým jsme končili, který jsme nedoprojednali a který jsme přerušili. Připomínám, že jsme tedy přerušili bod

 

34.
Návrh poslanců Jiřího Karase, Jana Kasala a Petra Plevy na vydání zákona,
kterým se zrušuje zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení
těhotenství, a vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 75/1986 Sb., ve znění vyhlášky
č. 467/1992 Sb., a kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění
/sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

 

Rozpravu jsme přerušili v situaci, kdy ještě byla řada přihlášených řečníků. Já vám sdělím, že tady mám nyní tuším 11 přihlášek do obecné rozpravy, která probíhá a ve které se nacházíme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP