(17.40 hodin)
(pokračuje Schling)

Neměly by jim být tyto záležitosti lhostejné a měli by pečlivě zvažovat, co dosáhnou tím, když tento návrh bude odročen do doby, než zde budeme mít, nebo dokonce než bude schválen, stavební zákon.

Ano, je to jistě možné, ale podívejme se na to, jak to bude vypadat časově. Stavební zákon ještě ve vládě není a řadu měsíců nebude. A až sem jednou doputuje, jak dlouho tady bude trvat projednávání tak složité normy? Půl roku, rok, nebo ještě více? A mezitím bude pokračovat současný stav, kdy ne normální vlastník pozemku, se kterým opravdu ve většině případů je dosaženo dohody, ale kverulanti, kteří mají jeden nebo dva metry čtvereční a prodávají si je mezi sebou tak, aby bránili vyvlastnění, budou rozhodovat o tom, že se stavba, která je nepochybně veřejným zájmem, nerealizuje, že se bude odsunovat ne o dva nebo tři roky, ale o deset let. Takové případy tady jsou, to není teorie, to je skutečnost.

Vážení kolegové, važme své činy, važme, jestli budeme čekat roky na právně čisté řešení, které možná dosaženo bude, ale možná také nebude, nebo jestli se přikloníme k řešení, které možná není právně tak čisté, ale je uskutečnitelné a nepochybně přispěje k tomu, že stěžejní stavby pro tento stát, pro všechny občany, se uskuteční v relativně krátké době.

Chtěl bych něco říci i těm, kteří se považují za ochránce životního prostředí a myslí si, že bojují za ochranu životního prostředí tím, že brání stavbě dálnic, železničních tratí, jezů a v podstatě čehokoliv, brání těžbě uhlí a podobně. Čeho dosáhnou? Dosáhnou toho, že se zde objevují takovéto návrhy. Pokud právníci říkají, že je to poněkud silný tabák, tak zřejmě mají pravdu. Dosáhnou toho, že stavby nakonec stejně jsou realizovány; a často pod dojmem, že jakákoli další změna projektu, byť by ho vylepšila, by znamenala opět několikaletý odklad, jsou realizovány z hlediska vlivu na životní prostředí horším způsobem, než by mohly být realizovány, kdyby přístup takzvaných ochránců byl rozumný.

To, že v našem právním řádu jsou ustanovení, která měla umožňovat ochranu přírody, ale dnes ve skutečnosti dávají prostor kverulantům, to přece není správné, to je potřeba opravdu napravit. A jestliže nejsme schopni to napravit rychle, způsobem, který by byl systematičtější, právně čistší, jak o tom bylo hovořeno, tak je opravdu potřeba podpořit ten návrh, který máme před sebou.

Domnívám se, že pokračování v projednávání tohoto návrhu a posléze schválení bude pro tuto zemi přínosem a nepoškodí normální vlastníky pozemků, normální vlastníky nemovitostí, protože na procesu vyvlastňování ani na výši náhrad, které jsou v tomto procesu vypláceny, nic podstatného nemění. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Schlingovi. Slova se ujme pan poslanec Vilém Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, já mám jen jednu poznámku a jeden dotaz na vládu.

Poznámka spočívá v tom, že jsem trochu zmaten argumentací. Většina kolegů z ODS argumentovala velmi intenzivně proti tomuto zákonu, a tak jsem si skočil vypsat hlasování o návrhu zákona o dálničním obchvatu Plzně. Tam jsem zjistil, že ve výkazu jsou jen čtyři lidé, kteří hlasovali proti tehdejšímu návrhu zákona. Byli to Marek Benda, Vladimír Doležal, Michal Doktor a Miroslav Krajíček. Naopak z těch, kteří dnes zastávali názor proti tomuto zákonu, hlasovali evidentně pro Karel Sehoř, Oldřich Vojíř, Aleš Rozehnal, Pavel Hrnčíř a většina těch, kteří jsou tady napsaní, absolutní většina ODS hlasovala pro návrh obchvatu Plzně. To je poznámka.

Otázka je na vládu. Rád bych se dozvěděl, kdy se předpokládá, že přijde do sněmovny nový návrh stavebního zákona. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilému Holáňovi. V době, kdy jsem mu uděloval slovo, se s faktickou poznámkou hlásil pan kolega Hrnčíř. Nyní mu k faktické poznámce dávám slovo. Nemohl jsem mu dát slovo ve chvíli, kdy jsem pozval už k pultu pana kolegu Holáně. S další faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Sehoř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Jen krátce. Nevím, proč při projednávání tak důležité novely zde nesedí člen vlády zodpovědný za tuto problematiku, to je pan ministr Němec, který by určitě mohl k některým věcem zaujmout jasné a zřetelné stanovisko.

Já jen na obranu návrhu toho usnesení, které přijal výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, uvádím to, že výbor vycházel z té informace Ministerstva pro místní rozvoj, že vláda projedná stavební zákon v červnu podle legislativního plánu vlády, a následně se jím bude zabývat Poslanecká sněmovna. Proto vám bylo doporučeno toto usnesení, jak bylo předneseno ve zpravodajské zprávě zpravodajem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi za jeho faktickou připomínku. Nyní s faktickou pan kolega Sehoř. Poté bude hovořit řádně přihlášený pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na řeč, kterou tady přednesl pan kolega Holáň. V prvním čtení jsem vysvětloval, proč jsem podporoval zákon na podporu obchvatu Plzně a proč nepodpořím tento zákon. Já si myslím, že není korektní mě jmenovat, že jsem změnil názor. Nezměnil jsem názor. Tehdy jsme podpořili - právě v tom tlaku a zoufalství - nějaký zákon, o kterém jsme věděli, že má nedostatky, o kterých tady dnes mluvíme, a pak jsme čekali na to, že vláda přijde s něčím, co právní řád zlepší do té míry, aby se mohlo začít stavět. Ona však tři roky nepřišla s ničím. V tom je ten rozdíl. Já prostě čekám na stavební zákon, na zákon o ochraně přírody a krajiny, kde budeme moci instituty, které se navrhují tady, vložit do řádných zákonů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. Ještě s faktickou poznámkou paní poslankyně Hana Orgoníková a řádně přihlášený z místa pan poslanec Vojíř a pan poslanec Říman. Prosím, paní kolegyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Já mám jen velice stručnou repliku k panu poslanci Hrnčířovi. Já jsem ráno hovořila s panem ministrem Němcem o tomto zákonu i o tom, zda mají připravený stavební zákon. Hovořil o tom, že norma se připravuje, že se čekalo na novelu správního řádu, že zákon bude v tomto roce dán k projednání do Poslanecké sněmovny, ale účinnost - o tom jsme se také bavili - bude až v roce 2006, takže opravdu není možné takovou formou pracovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Vojířovi, chci říci, že jsem měl ambici splnit to, co slíbila moje předchůdkyně, paní místopředsedkyně Němcová, že v 17.45 hodin zahájíme jednání o bodu 14. To už nemůžeme splnit, protože musíme dojednat tento bod. Upozorňuji, že všechny ostatní přihlášky už jsou jen z místa, všechny písemné přihlášky jsem vyčerpal.

Slovo má pan poslanec Vojíř, po něm pan poslanec Říman.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že možná na rozdíl od některých mých kolegů jsem vystupoval velmi korektně. Já jsem řekl, že norma, která je zde předložena, je předložena s největší pravděpodobností z důvodu, že existují jednotlivci či skupiny, kteří si nepřejí lineární stavby a dělají všechno pro to, a dělají to v zákonných normách, aby tyto stavby nebyly. To je jeden fakt.

Otázka zní, jestli ty zákonné normy jsou opravdu tak široké, tak propletené a nepřehledné, že dokonce se v nich případně ani soudci nevyznají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP