(16.50 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Dámy a pánové, kladu si otázku, nakolik takovýto postup je správný, protože v důsledku tohoto bude vlastník poškozen na svých právech, je ze zákona povinen dělit se o svoji kupní cenu, o to, co získá za svůj majetek. Myslím si, že správný postup je takový, že náhrada za práva třetích osob má jít za tím, kdo má z výkupu prospěch. Nikoli ten, kdo prodává, to znamená osoba bývalého vlastníka.

Dámy a pánové, mohl bych hovořit o dalších věcech, které podle mého názoru jsou minimálně sporné, přinášejí určité problémy, a bylo by je vhodné vydiskutovat asi podrobněji než pouze v rámci jednoho výboru. Bylo by vhodné je realizovat v rámci připomínkového řízení, v rámci vědeckých pracovišť, v rámci postoje českých právních akademiků atd.

Toto je, dámy a pánové, důvod, proč - ač respektuji dobrou vůli navrhovatelů - podporuji stanovisko pana zpravodaje Snítilého a myslím si, že je vhodné počkat na obecný právní předpis, který by byl schopen napravit problémy současné právní úpravy, zrychlit a zefektivnit právní režimy spojené s povolováním staveb a jaksi odstranit problémy lepší, kvalitnější cestou, nikoli cestou, která podle mého názoru je v rozporu s principy demokratického právního státu. Děkuji. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Pospíšilovi. Nyní má slovo pan poslanec František Pelc, po něm paní poslankyně Hana Orgoníková. Stále v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se pokusil stručně reagovat na předložený návrh zákona o dálnicích a rychlostních komunikacích. Díky příspěvku kolegy Mencla a zejména kolegy Pospíšila si troufám tvrdit, že není mnoho co dodat. Nicméně předložený návrh se jistě snaží řešit velmi závažnou problematiku výstavby rychlostních komunikací a dálnic, ale domnívám se, že je z hlediska principu konstrukce našeho práva a jeho celkové přehlednosti zcela nepřijatelný. Zákony by měly především definovat obecná pravidla, která jsou závazná a přijatelná jak pro stát, tak pro každého občana, a nevytvářet kazuistickou legislativu, která se snaží popisovat a prosazovat konkrétní projekty. Není dobře, když se prolamují hranice mezi mocí zákonodárnou, exekutivní a soudní jako jednoho z atributů fungující demokracie. Tento návrh se bohužel touto cestou vydává.

Návrh pracuje s výstavbou víceméně definovaných 16 rychlostních komunikací a dálnic jako s veřejným zájmem a tento veřejný zájem staví nad ostatní veřejné zájmy. Existují však i jiné veřejné zájmy, které je vždy nezbytné porovnávat v konkrétních podmínkách, v konkrétním místě, a to stanovenými postupy, například v proceduře územního plánování.

Jeden z důvodů předložení navrhovaného zákona je snaha zkrátit správní řízení. Dobře. Bohužel se tak děje na úkor účastníků řízení, zejména vlastníků dotčených pozemků, veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy, které reprezentují a hájí i jiné veřejné zájmy, než je rychlost výstavby rychlostních komunikací a dálnic. Asi polovina z 16 předložených návrhů dálnic a rychlostních komunikací je již stabilizována v územních plánech jako veřejný zájem. Troufám si tvrdit, že lepší veřejný zájem, lepší vztah k veřejné prospěšnosti u těchto staveb již nenajdeme, protože územní plánování je především ta procedura, která kvalifikovaným způsobem hodnotí jednotlivé veřejné zájmy. Pro ty je tento zákon podle mého názoru zcela zbytečný. Pro ty, které jsou nestabilizované, to je těch zbývajících osm, je tento zákon poněkud nesmyslný, protože v závorce uvádí, že ony se stanou také veřejným zájmem v případě, že budou stabilizovány v územních plánech. Troufám si tvrdit, že tento postup je nesprávný a jde nesprávným směrem.

Argument o přínosu zkrácení územních řízení v řádech dnů, případně desítek dnů, je bezesporu zajímavý, nicméně bych chtěl připomenout jeho určitou úsměvnost. Tady pracujeme s projekty, které jsou velmi komplikované, které jsou zpravidla připravovány v horizontu několika let a jsou také zpravidla oceňovány investicemi v částkách několika desítek, někdy i stovek miliard Kč. Jistě určitá snaha zkrátit lhůty by zde nepřinesla požadované a kýžené zkrácení lhůt a celkové urychlení výstavby, ale troufám si tvrdit, že by to mohl být i pravý opak. V každém případě by to přineslo podle mého názoru nepřijatelné omezení práv účastníků řízení, ať už to jsou vlastníci, nebo dotčené obce, nebo dotčené orgány státní správy.

Domnívám se tak, že zde není splněno to nejelementárnější kritérium potřebnosti navrhované právní úpravy, protože je zřejmé, že platné zákony umožňují řešení této problematiky. Předpokládám, že případné úpravy obecných právních předpisů, jako je stavební řád, se budou věnovat této problematice v patřičných souvislostech a patřičné kvalitě. Zákony totiž potřebujeme, ale potřebujeme jich méně, avšak kvalitnějších. Předložený návrh se touto cestou nevydává.

Proto mi dovolte, abych podpořil návrh, který předložil kolega Snítilý, usnesení výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, který podle mého přesvědčení reaguje na kvalitu předloženého materiálu odpovídajícím způsobem.

Nicméně dovolím si navrhnout na závěr svého vystoupení podmíněný návrh, a to návrh na zamítnutí, protože jsem přesvědčen, že existuje dosti závažných důvodů, aby tento návrh byl v případě přijetí usnesení výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Pelcovi. Slova se ujme paní poslankyně Hana Orgoníková. Připraví se pan poslanec Karel Sehoř. Podotýkám, že eviduji přihlášky i z místa, ale protože postupuji podle jednacího řádu, musím dát písemným přihláškám přednost. Takže pan kolega Vojíř a pan kolega Hrnčíř ještě musí počkat.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, to mě hrozně mrzí, že nejsem poslední, protože jsem chtěla vystoupit jako poslední k tomuto návrhu zákona, ale budu velice stručná.

Já bych chápala usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, kdyby nová norma stavebního zákona byla na stole připravena k projednávání, ale zatím tomu tak není. A i kdyby se tak stalo, nepředpokládám, že by to zde v Poslanecké sněmovně šlo tak rychle, skoro to vylučuji, a tato norma se chystá již deset let. Pokud by došlo k rychlému projednání nového stavebního zákona a byl by přijat, tak účinnost by byla pravděpodobně až v roce 2006.

Proč jsme podali zákon o výstavbě dálnic a rychlostních silnic? Právě proto, abychom zkrátili lhůty, ať již podle stavebního zákona, kde se jedná zejména o vyvlastňovací řízení, nebo podle správního řádu atd. Pokud bychom projednávání tohoto návrhu zákona odložili do doby projednávání stavebního zákona, pak účel podání není absolutně splněn.

Všem nám přišlo stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu tohoto zákona, který projednáváme. To stanovisko rozhodně není zamítavé. Naopak se zabývá jednotlivými ustanoveními a snaží se je vylepšit. Já se domnívám, že právě podáním komplexního pozměňovacího návrhu, který byl přijat hospodářským výborem, včetně ještě několika dílčích změn, došlo ke zlepšení tohoto návrhu zákona. Například souhrnné povolení na úseku zákona o ochraně přírody a krajiny a další úpravy by měly být začleněny do nového stavebního zákona.

Vážené kolegyně a kolegové, já se nebudu vyjadřovat k jednotlivým vystoupením. Jenom bych připomněla panu poslanci Pospíšilovi, samozřejmě vaším prostřednictvím, pane předsedající, že když -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já věřím, paní kolegyně, že pan kolega Pospíšil bude poslouchat a že váš vzkaz mu budu moci předat, jen co se uklidní celá sněmovna. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Já bych chtěla jenom připomenout panu poslanci Pospíšilovi vaším prostřednictvím - ale on už poslouchá - že zde byl podán návrh zákona o obchvatu Plzně. Ten zákon podával poslanec ODS kolega Brousek. Tento návrh zákona byl námi podpořen. Čili to není nic zvláštního, co zde podáváme; musím pouze říci, že tento návrh zákona je maličko lepší. Ale já to panu poslanci Brouskovi nevyčítám. Tehdy byl v jiné situaci a my jsme se na to mohli lépe připravit. To jenom tak na okraj.

Jinak závěrem: Vážení kolegové a kolegyně, každý odněkud jsme. Stavby dálnic a rychlostních silnic jsou nutné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP