(16.30 hodin)
(pokračuje Hanuš)

Další změnou je nové ustanovení rozhodnutí o nutnosti provedení biologického hodnocení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Tento pozměňovací návrh upravuje příslušnost orgánu rozhodujícího o nutnosti provedení biologického hodnocení vlivu stavby dálnice nebo rychlostní silnice tak, aby jím vždy bylo Ministerstvo životního prostředí a zajistilo se tak jednotné a koncentrované rozhodování v této věci v případě dálnic a silnic jako rozsáhlých liniových staveb, které procházejí různými správními územími.

Další novinkou je souhrnné povolení na úseku zákona o ochraně přírody a krajiny. Navrhované ustanovení sjednocuje pro výstavbu dálnic a rychlostních silnic jednotlivá povolení vydávaná ve správním řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny do jednoho souhrnného povolení, které jednotlivá povolení nahrazuje. Orgánem příslušným pro vydání tohoto souhrnného povolení by bylo rovněž Ministerstvo životního prostředí.

Dalším bodem jsou změny a zrušení již vydaných povolení podle zákona o ochraně přírody a krajiny, to je rovněž nové ustanovení. Dále se to týká dobrovolného odkupu pozemků pro výstavbu dálnic a rychlostních silnic a vypořádání práv třetích osob.

Dalším novým ustanovením je zákaz převodu pozemků, ohledně kterých se vede vyvlastňovací řízení. To je, za účelem zamezení spekulace s pozemky, ohledně kterých se vede vyvlastňovací řízení a prodlužovací vyvlastňovací řízení, se navrhuje zavést pravidlo, které po dobu trvání tohoto vyvlastňovacího řízení zabrání převodu pozemku na třetí osobu.

Pak tam je eliminace přímé novelizace občanského zákoníku a stavebního řádu a některé další změny.

Já věřím, že najdeme konsensus a tento zákon bude propuštěn do třetího čtení. Zatím děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Hanušovi. Podotýkám, že po prvním čtení oba výbory, kterým byl zákon přikázán, tento tisk projednaly a usnesení obou výborů máte rozdána jako sněmovní tisky č. 373/2 a 373/3.

Nyní žádám pana zpravodaje hospodářského výboru poslance Jaromíra Schlinga, aby se ujal své zpravodajské zprávy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, jak již bylo řečeno, tento tisk projednal hospodářský výbor a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně schválit tento návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Chtěl bych upřít vaši pozornost na usnesení hospodářského výboru, kde jednak byl vzat za základ navrhovateli podstatně přepracovaný návrh, takže navrhuji, aby se hlasovalo o tom, že další projednávání bude vycházet z tohoto návrhu, který je obsažen v usnesení hospodářského výboru. Pokud bude tento návrh schválen, je tedy potřeba, abyste všichni podávali pozměňovací návrhy již k tomuto textu. Pokud by návrh schválen nebyl, bylo by potřeba, aby všichni vystupující zřetelně řekli, zda jejich pozměňovací návrh je směřován k návrhu, který je obsažen v usnesení hospodářského výboru, nebo k návrhu původnímu. Samozřejmě preferuji, aby byl schválen za základ ten návrh, který je obsažen v usnesení hospodářského výboru.

Dále hospodářský výbor doplnil původní tisk zpracovaný předkladateli o koridorové tratě, o železniční tratě, takže tento návrh již neobsahuje pouze dálnice a rychlostní komunikace, ale i tratě tranzitních železničních koridorů. Hospodářský výbor naopak odmítl návrh rozšířit tento návrh zákona ještě o vybrané úseky vodních cest.

Další změny, které byly v návrhu provedeny, jsou nepodstatné a není třeba je zde komentovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Jaromíru Schlingovi a nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval pan poslanec Evžen Snítilý jako zpravodaj tohoto výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, pane místopředsedo. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal návrh zákona na své 32. schůzi 10. března a doporučuje Poslanecké sněmovně přerušit projednávání sněmovního tisku 373 do doby předložení vládního návrhu stavebního zákona. Tento návrh přednesu v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, vnímám vaše slovo jako přihlášku do obecné rozpravy a jako zpravodaji potom udělím přednostně.

V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že mám do obecné rozpravy přihlášeny pány poslance Mencla, Pospíšila, Vojíře, Pelce, Orgoníkovou, pana zpravodaje Snítilého a do podrobné rozpravy také eviduji již dvě přihlášky.

Pan zpravodaj Jaromír Schling navrhl jedno hlasování, které bychom prohlasovali až před zahájením podrobné rozpravy. Nyní tedy je na panu poslanci Evženu Snítilém, aby přednesl v obecné rozpravě svůj návrh a upřesnil ho. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Já tedy v obecné rozpravě předkládám návrh na přerušení projednávání sněmovního tisku 373 do doby předložení vládního návrhu stavebního zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám to vnímat, pane zpravodaji, tak, že okamžitě, nebo po obecné rozpravě? (Zpravodaj: Před ukončením obecné rozpravy.) Před ukončením obecné rozpravy, dobře.

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě a slovo má jako první písemně přihlášený pan poslanec Václav Mencl. Připraví se pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Václav Mencl: Vážený pane předsedající, vážení předkladatelé, dámy a pánové, dálnice a rychlostní silnice jsou bezesporu základní částí naší a mezinárodní dopravní sítě a jejich výstavba si zajisté podporu této sněmovny zaslouží. Není samozřejmě žádným tajemstvím, že nejen výstavba dálnic a rychlostních silnic, ale příprava a realizace všech staveb v této zemi je nesmírně obtížná a naráží na obrovské množství překážek daných zcela nepřehledným právním prostředím. Cesta stavebníka, ať je jím stát, kraj, obec, firma nebo občan, od záměru ke kolaudaci je překážkovou dráhou. Je překážkovou dráhou, na které překážek nejen stále přibývá, ale jsou stále komplikovanější a rafinovanější.

Toto pro výstavbu nepřátelské prostředí vytváříme především zde v této sněmovně konkrétními zákony. Aktuálně uvedu nedávnou novelu zákona o ochraně přírody a krajiny nebo dnešní zákon o koordinátorovi bezpečnosti při práci. Většina, která zákony ztěžující výstavbu v této sněmovně přijímá, se přitom nemůže omlouvat neznalostí. V debatě vždy tato upozornění zazněla. Jestliže dnes tedy vedeme debatu o zjednodušení výstavby, dovolím si, vážené kolegyně a kolegové, a to vlastně zvláště vás z vládních lavic, požádat, abyste této problematice věnovali potřebnou pozornost. Tolik za prvé.

Za druhé. Jak jsem již konstatoval, předložený návrh představuje pouze malou část nutných úprav stavebního práva. Takovéto samostatné řešení jedné části stavebních děl zvláštním zákonem je krokem mimo dosavadní pojetí našeho stavebního práva a jeho tradice. Protože problémy s výstavbou, jak jsem konstatoval, nemají pouze dálničáři, ale i investoři dalších speciálních staveb, lze očekávat, že případné přijetí tohoto zákona vyvolá řetězovou reakci a tlak na přijímání dalších speciálních zákonů. Dovedu si představit zákon o výstavbě bytů, námět na zvláštní úpravu výstavby alternativních zdrojů energie zde již leží, atd. atd. Opravdu chceme jít touto cestou?

Za třetí. Státu, který má právo přijímat zákony, se nyní tyto zákony pro výstavbu dálnic nehodí, takže si z vlastních zákonů pro sebe udělá výjimku, ale všechny ostatní v tom nechá. Kraje, obce, firmy, občané - ti ať si s právní a úřednickou džunglí nějak poradí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP