(15.00 hodin)
(pokračuje Páralová)

To jsou všechny mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Prosím, aby se nyní ujal slova pan poslanec Miroslav Opálka a dále bude hovořit paní poslankyně Jarmila Boháčková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení tři přítomní ministři vlády, kolegyně a kolegové, vzhledem k urychlení našeho jednání bych chtěl upozornit, že včera byly rozdány na lavice mé pozměňovací návrhy, které jsem si osvojil. Žádám tímto s využitím našeho jednacího řádu, aby byly pojaty jako předneseny do stenozáznamu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Bezpochyby budou, protože jste je předložil písemně a mají všechny potřebné náležitosti.

Prosím nyní, aby se slova ujala paní poslankyně Jarmila Boháčková.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dovolte mi, abych podala dva pozměňovací návrhy k tisku 528, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti.

K části 47 článek 48 - změna zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, služební zákon.

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, služební zákon, ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb. a zákona č. 426/2003 Sb., se změní takto:

1. V § 59 odst. 3 písm. g) se slova "hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání" nahrazují slovy "podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci". Poznámka pod čarou č. 34 zní: Zákon č. 2004 Sbírky, o zaměstnanosti. (?)

2. V § 97 odst. 4 se slova "se změněnou pracovní schopností" nahrazují slovy "kteří jsou osobami se zdravotním postižením".

Odůvodnění. Jde o legislativně technickou úpravu v souvislosti s nahrazením pojmu osoba se změněnou pracovní schopností pojmem používaným v členských státech Evropské unie, a to osoba se zdravotním postižením.

Druhý pozměňovací návrh k tisku č. 528, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s přijetím zákona o zaměstnanosti.

Část 51. V článku 52 se slova "dnem 1. května 2004" nahrazují slovy "prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

Krátké odůvodnění. Účinnost prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona se navrhuje shodně s návrhem se změnou účinnosti zákona o zaměstnanosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Boháčkové. Nemám další písemnou přihlášku do podrobné rozpravy. Táži se vás, zda někdo ještě má nějaký pozměňovací návrh, s nímž by v této rozpravě chtěl vystoupit. Není tomu tak. Proto končím podrobnou rozpravu k tisku 528. Protože nezazněly v podrobné rozpravě žádné návrhy, o nichž by bylo možno v tuto chvíli hlasovat, končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu a tím je bod č. 13. Ještě než jej zahájím, tak si vás dovolím upozornit, že následující bod č. 14 můžeme projednávat až od 17.45 hodin kvůli lhůtám, to znamená kvůli období, které musí uplynout od doby, kdy bylo předloženo usnesení příslušného výboru. Budeme nyní projednávat bod č. 13, poté bod č. 15, 16 a tak dále. A teprve až uplynule příslušná lhůta, můžeme začít projednávat bod č. 14. Tolik na vysvětlenou.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb.,
o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 507/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr informatiky Vladimír Mlynář. Prosím, aby nás s tímto tiskem seznámil.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s ohledem na čas budu velmi stručný.

Novela zákona o elektronickém podpisu se kromě tradiční oblasti další harmonizace s Evropskou unií zabývá především zavedením institutu elektronické značky, což je jakási elektronická obdoba elektronického podpisu fyzické osoby pro právnickou osobu nebo organizační složku státu. Zavedení tohoto institutu je důležité především pro automatizované vydávání výpisu z různých registrů a další rozvoj elektronického podpisu.

Samozřejmě zde mám k dispozici statistiky užívání elektronického podpisu, po kterých se ptali někteří kolegové poslanci při prvním čtení. Nebudu však kolegy, které tato problematika tolik nezajímá, unavovat. Má-li někdo z kolegů zájem o tuto statistiku, je u mě k dispozici. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Výbor usnesení nepřijal. Záznam z jednání byl rozdán jako sněmovní tisk 507/Z. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Marian Bielesz. Jsme u sněmovního tisku 507. Jenom připomenu panu zpravodaji - u zákona o elektronickém podpisu. Prosím, aby nás v tuto chvíli informoval o jednání hospodářského výboru.

 

Poslanec Marian Bielesz: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych vás chtěl seznámit se záznamem z jednání hospodářského výboru ze 24. schůze konané dne 28. ledna 2004 k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 507. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstka ministra pro informatiku Ing. Frankla, zpravodajské zprávě poslance Mariana Bielesze a po obecné a podrobné rozpravě nepřijal k tisku 507 žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu k tomuto tisku. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, a proto se ptám, zda se někdo hlásí z místa do této rozpravy. Nevidím takovou přihlášku. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Opět se táži, zda některá z kolegyň či kolegů chce přednést některé pozměňovací návrhy. Není tomu tak. Končím i podrobnou rozpravu. Končím tedy druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona. Můžeme přikročit k dalšímu bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Jak již jsem avizovala, nemůžeme v tuto chvíli z důvodů lhůty projednat bod č. 14. Proto pokud nevyžadujete speciální hlasování o tom, že tento bod v tuto chvíli nemůžeme projednat, přistoupíme k projednání bodu č. 15. Není námitka proti tomuto mému postupu, prosím? Nevidím ji.

 

Zahajuji tedy projednávání bodu číslo

 

15.
Návrh poslanců Františka Beneše a dalších na vydání zákona o ochraně nájmu bytů
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 150/ - druhé čtení

 

Tento návrh jsme projednávali ve druhém čtení na 27. schůzi a po obecné rozpravě jsme jej vrátili výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k novému projednání. Výbor usnesení nepřijal. Záznam výboru byl rozdán jako sněmovní tisk 150/Z. Táži se zástupců navrhovatelů, zejména pana poslance Františka Beneše, zda chce v úvodu nyní vystoupit. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych potřetí předstoupil před ctěnou sněmovnu s návrhem, který jsme předkládali 5. prosince v roce 2002. Před třinácti měsíci, právě 25. února 2003, proběhlo prvé čtení a 10. února letošního roku proběhlo čtení druhé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP