(11.30 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovoluji si vám přednést stanovisko k setrvání na svém pozměňovacím návrhu předneseném v rámci rozpravy ve druhém čtení dne 20. února, který je uveden ve sněmovním tisku 418/6 pod písmenem g), obě dvě varianty.

Na základě připomínky některých z vás kolegů k tomuto pozměňovacímu návrhu přednáším legislativně technické upřesnění. Jedná se o pozměňovací návrh k tisku 418 a úvodní věta mého pozměňovacího návrhu zní: Vkládá se nový novelizační bod, který zní. Dále pak text pokračuje tak, jak byl přednesen.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, i já se hlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem přednesl v posledním druhém čtení. Byly publikovány pod čísly E1, 2 a 3. Já bych jenom, aby nebyl spor, ten třetí pozměňovací návrh, jeho návětí upřesnil, ať už to nemusím legislativně technicky spravovat ve třetím čtení.

Takže ten třetí pozměňovací návrh má návětí tohoto znění: Bod 12 k § 111 nově zní: V § 111 se mění znění odstavce 1 a 6 takto: A následuje znění odstavce 1 a 6.

Já to panu zpravodaji dám písemně, aby nebyla žádná mýlka. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Karel Vymětal byl posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Já se ptám, zda se chce někdo další přihlásit z místa. Vidím pana poslance Exnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, také já potvrzuji platnost pozměňovacího návrhu, který je uveden v tisku 418/6 pod písmenem H.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Václav Exner byl posledním přihlášeným do podrobné rozpravy. Já se ptám, jestli se někdo další hlásí. Protože nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, který budeme podle schváleného pořadu jednání projednávat, je bod devátý, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 510/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně zdravotnictví paní Marie Součková. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti uvedla předkládaný návrh, který budeme mít ve druhém čtení. Jedná se o zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním cílem dnes předkládané novelizace je zapracovat do stávající podoby zákona ustanovení předpisu společenství, která dosud nebyla legislativně převzata. Tato novelizace výrazně mění ustanovení stávajícího zákona, která byla pojata přísněji, než jak obdobnou problematiku řeší předpisy Evropského společenství. Jedná se především o ustanovení upravující dovoz a vývoz prekursorů a ustanovení upravující registraci výrobců, vývozců, dovozců a prodejců pomocných látek.

Zcela nově je do návrhu zákona zakotvena i působnost celních orgánů, a to v návaznosti na přijetí usnesení vlády č. 653/2002 ze dne 19. června a navazující usnesení vlády č. 56/2003 ze dne 19. ledna 2003 o dopadech vstupu České republiky do Evropské unie. Jedná se o přenos kompetence v oblasti pěstování máku setého a konopí z krajských úřadů na celní orgány. V této souvislosti vydá Generální ředitelství cel seznam celních úřadů včetně adres a dalších kontaktních údajů, na které budou osoby pěstující mák setý nebo konopí nově předávat příslušná hlášení.

Předkládaný návrh zákona byl dne 29. října 2003 projednán vládou České republiky, upraven podle vzešlých připomínek a takto upravený byl předkládán do projednání orgánům Poslanecké sněmovny Parlamentu. Před dnešním jednáním byl projednán v rámci prvého čtení, po přečtení v parlamentu je ještě ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jsou k němu uplatněny pozměňovací návrhy, se kterými souhlasím.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, věřím, že přijetí navrhované právní úpravy nejpozději tak, jak budeme určovat daným datem opravy vstupu, bude mít právní platnost a návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 510/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal tento tisk na své 20. schůzi dne 21. ledna. Doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ač. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a přijal k tomuto návrhu změny a doplnění, tak jak jsou obsaženy ve sněmovním tisku č. 510/1.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní zpravodajce a otevírám nyní obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se paní zpravodajka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi předložit jeden drobný pozměňovací návrh, který bude znít jako exkurze do chemie a je následující:

V příloze 5 Psychotropní látky zařazené do seznamu II, podle Úmluvy o psychotropních látkách, vyhláška č. 62/1989 Sb., za slova "Buprenofrin 21-cyklopropyl-7-alfa-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14 endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin" doplnit slova "s výjimkou léčivých přípravků v transdermální lékově formě".

V příloze 6 Psychotropní látky zařazené do seznamu III, podle Úmluvy o psychotropních látkách, vyhláška č. 62/1989 Sb., vložit do výčtu uvedených názvů léčivých látek za slova "Butalbital 5-allyl-5-isobutylbarbiturová kyselina" vložit slova "Buprenofrin 21-cyklopropyl-7-alfa-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14 endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin (léčivé přípravky v transdermální lékové formě).

Dovolte mi krátké zdůvodnění. V jedné z předchozích norem zákona o návykových látkách jsme zařadili látku buprenofrin z přílohy 6 do přílohy 5 tohoto zákona. Přeřazení buprenofrinu do této kategorie látek ve svém důsledku znamená, že se zpřísňuje jejich režim. Mohou být předepisovány a vydávány pouze na předpisy, resp. recepty a žádanky s modrým pruhem, a podléhají přísnému režimu evidence.

Důvod je následující. Buprenofrin je užíván pro substituční léčbu závislosti na opiátech, především heroinu, a existovaly jisté obavy z možnosti zneužití. Současně tento typ opioidu patří mezi tradiční a základní léčiva užívaná při léčbě chronické bolesti. Jejich užití v terapii chronické bolesti výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti léčby a umožňuje zvýšit kvalitu života nemalé části populace trpící chronickou bolestí. Jednou z inovačních forem podávání buprenofrinu je transdermální podání. Pravděpodobnost zneužití této formy je absolutně minimální, protože nástup léčiva je minimalizován pozvolným nástupem účinku léčiva. Toto zneužití je pro narkomana absolutně nepoužitelné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP