(11.00 hodin)
(pokračuje Pleva)

Ale to jsou opravdu nejšpičkovější vína. Jestliže my jakostní víno, to znamená i víno bez přívlastku, budeme označovat jako VOC, opět klameme spotřebitele.

A posledním bodem, který mi vadí na tomto zákoně, jsou soutěže. Současný zákon vlastně neupravoval, kdo může pořádat soutěže a které nálepky z těchto soutěží budou na etiketách vína. Nový zákon upravuje, že se tak děje pouze na povolení ministerstva, tudíž soutěže musejí mít povolení ministerstva. Není ovšem v zákoně stanovena žádná obligatorní povinnost, kterou žadatel musí splnit. Není jasné, podle jakých kritérií ministerstvo bude jednotlivým soutěžním přehlídkám udělovat certifikáty, že smí být oficiální soutěží, a tudíž i jejich nálepkou může být označena etiketa. Je možné, že potom zbudou jenom dvě soutěže, a to Valtické vinařské trhy a Národní salon vín, které ovšem pořádají a mají v nich většinový podíl právě výrobci vína - určití výrobci vína. A soutěže, které pořádají třeba i menší občanská sdružení, kde nikdo z majitelů této soutěže není výrobcem vína, ty třeba certifikaci nedostanou. Já nevím. Nevím, jestli ano, nebo ne, ale v zákoně se to nedozvím a nedozvím se to ani někde jinde.

Proto bych rád položil panu ministru Palasovi otázku, na základě jakých kritérii bude Ministerstvo zemědělství udělovat oprávnění k pořádání soutěží.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vzhledem k tomu, že se jedná o vinařský zákon, tak si ta kritéria dokážu představit. Pan ministr Palas bude reagovat.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Odpovím na tu otázku, která padla v závěru. Odpovím tím, že to bude stanoveno příslušnou vyhláškou, kterou vydá Ministerstvo zemědělství. Na ostatní bude reagovat pan zpravodaj.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Hlásí se pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Trochu mě mrzí, že se kolega Pleva nezúčastnil diskuse, velice obsáhlé, které se zúčastnila Českomoravská vinohradnická unie, účastnili se jí výrobci, spotřebitelé, takže nevím, z jakých informací vychází, ale zvu ho, i když to bude problém v pátek na jednání k vyhlášce, která se týká oblastí a podoblastí. Samozřejmě máme tam podoblast mikulovskou, znojemskou, velkopavlovickou a další, to zůstává stejně, jak je to v současné době.

Zemské víno je tam na žádost nejen vinařů a vinohradníků, ale je to obvyklé v Evropské unii, že každý stát má své zemské víno. Samozřejmě nikdo se nebrání tomu, aby Poslanecká sněmovna změnila tento paragraf, pokud má k tomu většinovou vůli, a řekla, že tuto část chce třeba vypustit ze zákona. Na to samozřejmě má právo, ale zase říkám, že to slyším poprvé, a projednávání tohoto zákona trvalo v zemědělském výboru přes 60 dní. Tato připomínka tam vůbec nezazněla.

Dále. Pokud se týká VOC, je jasné, že jsou určité podmínky k tomu, aby víno, které je v podstatě označeno VOC, splňovalo tyto podmínky. Víte, že zrovna Rakousko rovněž má označení těch kvalitnějších oblastí, kvalitnějších vinařských tratí, přímo to tak nazvu, je to otázka vinařských tratí. Tak i u nás to bude procházet přísným výběrovým řízením a přísnými kritérii. Řeknu například vinice Šobes, vinice Peklo třeba ve Vrbovci a další, které opravdu mají kvalitní vína, a musí tam být ale i nižší úroda, což znamená sklizeň třeba 2 kila nebo 2,5 kila na hlavu atd. Ale myslím si, že pokud bychom všechno měli dát do zákona, veškerá nařízení a vyhlášky, tak ten zákon bude notně hutný.

Další vyhláška, která bude projednávána, bude příští týden v pátek na Ministerstvu zemědělství, a kdo bude mít zájem, může se zúčastnit rovněž i tohoto projednávání. Jsou tam zváni zástupci agrárních komor, zástupci všech nevládních organizací, které k vínu mají co říci, ale i zástupci spotřebitelů. Takže pokud bude zájem, přihlaste se u mě, řeknu vám přesně termín, kde a kdy je možno se tohoto projednávání zúčastnit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan zpravodaj poslanec Ladislav Skopal byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. V obecné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém by bylo vhodné teď hlasovat.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Dovolte, abych přednesl pár pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona o vinohradnictví a vinařství, tisk 498.

Za prvé. V § 37 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

Odstavec 8, kde se v předpisech Evropských společenstvích mluví o

a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ústřední úřad, do jehož působnosti náleží výkon příslušného oprávnění nebo provedení příslušného opatření anebo úřad, na který byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření přeneseny.

b) příslušném orgánu dozoru, rozumí se tím pro účely tohoto zákona orgán dozoru, do jehož působnosti byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření tímto zákonem svěřeny, popřípadě do jehož působnosti se zřetelem na svůj význam, povahu a srovnatelné úkoly náleží.

Odstavec 9, kde se v předpisech Evropských společenství mluví o opatření k zajištění dodržování povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito předpisy nebo odstranění zjištěných nedostatků, rozumí se tím vždycky opatření podle tohoto zákona.

Za druhé. V § 43 se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou zní:

Odstavec 7. Víno dopravené na území České republiky nebo odeslané do České republiky do 30. dubna 2004, jehož dodávku musí podle dosavadních právních předpisů doprovázet osvědčení, se smí propustit do volného oběhu. - Zde je pod čarou uvedeno: § 128 zákona č. 13/93 Sb., celní zákon, ve znění zákona 113/97 Sb., a zákona číslo 1/2002 Sb.- a dále věta pokračuje: A uvést do oběhu podle dosavadních právních předpisů do 30. června 2004.

Za třetí. Bod 67 usnesení zemědělského výboru zní. Omlouvám se - nově za třetí,
v § 43 odstavec 6 se na konci doplňuje věta: Odvodovou povinnost do vinařského fondu za období roku 2002 až do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a při jejím vymáhání se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Za čtvrté. V § 13 odstavec 1 se nahrazuje slovo "obohacování" slovy "zvyšování cukernatosti". Stejně tak v celém dalším textu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP