(10.40 hodin)
(pokračuje Palas)

Tímto vývojem se posiluje pozice Komory veterinárních lékařů jako osvědčujícího místa. Povinné členství v komoře pro podnikající veterinární lékaře bylo navrhováno proto, že tato koncepce nejvíce odpovídá charakteru Komory veterinárních lékařů jakožto stavovské organizace veterinárních lékařů, kteří provozují soukromou veterinární praxi.

Hlavním cílem předkládaného návrhu novely zákona je tedy připravit právní úpravu v oblasti uznávání profesních kvalifikací pro období po vstupu České republiky do Evropské unie tak, aby byla plně slučitelná s právem Evropských společenství, a vyřeší podmínky pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti podnikatelským způsobem.

S pozměňovacími návrhy přijatými zemědělským výborem na jeho 30. schůzi, která se konala dne 9. března 2004, souhlasím. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali také k projednání zemědělskému výboru. Prosím jeho zpravodaje pana kolegu Bielesze, aby nás informoval o jeho jednání.

 

Poslanec Marian Bielesz: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru z 30. schůze dne 9. března 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky. Je to sněmovní tisk 489.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Karla Macha, náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě poslance Mariana Bielesze a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, sněmovní tisk č. 489, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Vzhledem k tomu, že jste všichni dostali sněmovní tisk č. 489/1, kde tyto pozměňovací návrhy jsou uvedeny, nebudu je v této chvíli číst. Hlásím se zároveň do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku od paní kolegyně Vlasty Parkanové, které uděluji slovo. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, předložený návrh zákona, jak již bylo řečeno, upravuje statut evropských veterinářů u nás v rámci uznávání kvalifikací po vstupu do Evropské unie. Toto je skutečně téma, ke kterému bych se nevyjadřovala, nebýt jedné skutečnosti. V pozměňovacích návrzích, které jsou obsaženy v usnesení zemědělského výboru, je jeden velmi problematický bod. Já bych si dovolila ho nazvat přímo dračím vejcem. Je to věc, která se týká úpravy možnosti odvolávání členů v rámci komory.

Podle stávající úpravy se totiž člen může proti rozhodnutí čestné rady komory o vyloučení odvolat podle § 18 k soudu. Stávající znění tohoto § 18 říká, že proti rozhodnutí čestné rady o uložení disciplinárního opatření lze podat opravný prostředek, tento opravný prostředek rozhoduje soud, a je zde odkaz na občanský soudní řád. V usnesení zemědělského výboru, které máte v tisku č. 489/1, v bodu 7 se navrhuje, aby napříště se musel člen odvolávat k senátu ustavenému představenstvem komory z členů představenstva. Jinými slovy to znamená, že by se odvolával zase ke komoře, byť k jinému orgánu. Já tento návrh nemůžu považovat za nic jiného než za velmi nešťastný krok, který definitivně vydává veterináře do rukou komory a zbavuje ho práva, aby o sporu rozhodl nezávislý soud.

Já chci na vás všechny, bez ohledu na vaši politickou příslušnost, apelovat, abyste zvážili, zda si přejeme, aby se spravedlnost vydávala tímto směrem. Chci na vás apelovat, abyste při konečném hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení tento návrh výrazně nepodpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně, za vaše vystoupení. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám avizovánu přihlášku pana poslance Bielesze.

 

Poslanec Marian Bielesz: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi k předloženému projednávanému tisku přečíst tři krátké pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh - k bodu 5. V § 4 odst. 1 doporučuji slova "v rámci podnikání" vypustit a na konci odstavce 1 doplnit tuto větu: "Tato povinnost se nevztahuje na veterinárního lékaře, který vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost v oboru působnosti Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra." (Poznámka: Řečník četl doslova "… na veterinární lékaře, které který vykonává…" a neuvedl číslo paragrafu.)

Krátké odůvodnění. Navrhovaná změna je v souladu s článkem 17 směrnice Rady z 18. prosince 1978, která se týká vzájemného uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o předepsané kvalifikaci ve veterinárním lékařství, včetně opatření k usnadnění účinného výkonu práva zřizování a svobody v poskytování služeb. Článek 17 zní: Tato směrnice se vztahuje i na občany členských zemí, kteří v souladu s nařízením EHS č. 1612/68 provozují nebo budou provozovat činnost uvedenou v článku 1 v zaměstnaneckém poměru. Jedná se o otázku povinného členství veterinárních lékařů vykonávajících veterinární léčebnou a preventivní činnost. Pouze člen komory má stanovenou povinnost vykonávat své povolání odborně v souladu s etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými předpisy a řády komory a je na něm uplatňována disciplinární pravomoc. Zrušení povinného členství zaměstnanců - veterinárních lékařů by znamenalo riziko porušování základních povinností veterinárního lékaře ze strany těchto veterinárních lékařů s cílem dosažení vyššího zisku pro zaměstnavatele. V praxi může dojít k takové situaci: Zaměstnavatel s vidinou zisku nutí veterináře, vůči kterému nemůže komora uplatňovat disciplinární postih, aby zvolil zakázaný či neodborný postup, použil zakázaná léčiva nebo se jinak provinil proti svému profesnímu zaměření. Zaměstnanec není disciplinárně odpovědný a nehrozí mu tak žádná sankce. Z této povinnosti se navrhuje vyjmout veterinární lékaře, kteří vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost v oboru působnosti Ministerstva obrany nebo vnitra.

Druhý pozměňovací návrh - k bodu 7. Bod 7 doporučuji zrušit.

Odůvodnění. Tato změna souvisí s navrhovanou úpravou v § 4 odst. 1, viz můj první pozměňovací návrh.

A konečně třetí pozměňovací návrh. Za bod 6 doporučuji vložit nové body 7 a 8 v tomto znění:

Bod 7. V § 6 odstavec 2 za slova "komory" vložit slova "který je podnikatelem".

Bod 8. V § 6 za odstavec 2 vložit odst. 3, který zní:

(3) Člen komory, který není podnikatelem, je povinen

a) vykonávat své povolání odborně v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy,

b) řádně platit stanovené příspěvky.

Dosavadní bod 8 označit jako bod 9.

Krátké odůvodnění. Tato změna rovněž souvisí s navrhovanou úpravou § 4 odst. 1, viz můj první pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Pan kolega Kováčik je zcela uspokojen vaším návrhem, takže nehodlá vystoupit.

Prosím, další přihlášený, pan kolega Koudelka. Vy jste mě, pane kolego, tak zaskočil svým zájmem o veterináře, že jsem tomu nemohl uvěřit. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Ano, pane předsedající, i já jsem se setkal s tím, že některé působnosti Komory veterinárních lékařů se dostaly do rozporu s ústavou a zákonem, což konstatoval i Ústavní soud, a domnívám se, že je správné posílit působnost státu v této oblasti. Proto navrhuji, aby se vložily nové body.

1. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "řády" mění na slova "stavovské předpisy".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP