(10.10 hodin)
(pokračuje Kučera)

Pokud bychom takovýto hrůzný princip tolerovali, určitě bychom tím možná - a teďka říkám skutečně v uvozovkách - mohli vyřešit nezaměstnanost v České republice, ale určitě by to také zcela jistě - teď již bez uvozovek - zničilo ekonomiku tohoto státu. Rozpočtová organizace zcela obecně má své příjmy ze státního rozpočtu a omezenost státního rozpočtu je a musí být hlavní přirozenou brzdou zbytečného bujení byrokratických organizací. Odstranění tohoto zrůdného problému se nám v zemědělském výboru nepodařilo dohodnout.

Je nutné oddělit úkony, které bude Státní rostlinolékařská správa dělat v zájmu státu, a ty pak musí být hrazeny z rozpočtových prostředků zcela logickým způsobem. Ostatní úkony, které Státní rostlinolékařská správa bude dělat ze zákona, ale budou sloužit legalizaci podnikání, je možno zpoplatnit, ale jedině formou správních poplatků podle zákona o správních poplatcích. Návrh, který je v zákoně, že si Státní rostlinolékařská správa bude vybírat peníze za svoji činnost podle toho, jaké vlastní náklady si do této činnosti vykalkuluje, odporuje statutu Státní rostlinolékařské správy, našim zákonům i směrnicím Evropské unie. Vyřešení tohoto problému se pokusím navrhnout v podrobné rozpravě.

Státní rostlinolékařská správa evidovala a stále eviduje spotřebu pesticidů jednotlivými subjekty podnikajícími na půdě. Po linii Státní rostlinolékařské správy se tyto údaje soustřeďují na ústředí Státní rostlinolékařské správy, a to hezky soustředěné a přehledně strukturované ve státem zaplaceném počítačovém programu. V České republice se spotřebovává za více jak 7,5 miliardy pesticidů. Kdo, to znamená který subjekt, si kolik kterého přípravku koupí, je důležitou strategickou informací pro všechny chemické firmy soutěžící o konečného spotřebitele. Vznikl z toho obrovský prostor pro korupce - a nebojím se zde říci - také astronomické příjmy pro úzkou skupinu lidí, kteří měli a mají přístup do centrální databáze tohoto programu. Ministru zemědělství ani vládě to nevadilo, proto navrhovali, nebo spíš se podepsali pod ještě vylepšení tohoto penězovodu do ústředí Státní rostlinolékařské správy. Vše je to samozřejmě v rozporu se směrnicemi Evropské unie. Ty nás totiž nabádají pouze k sumarizaci průměrné spotřeby účinných látek, nikoliv tedy konkrétních chemických přípravků konkrétními subjekty hospodařícími na půdě. Rozpor se směrnicemi Evropské unie jsme sice odstranili, ale prostor pro korupci zde zatím ještě zůstal. Zájem Ministerstva zemědělství na odstranění tohoto jevu je prakticky nulový. Opět i zde se v podrobné rozpravě pokusím navrhnout nápravu.

Na mnoha místech tohoto navrhovaného zákona jsou výjimky ze správního řádu. Buďto jsou navrženy prodloužené lhůty, tak aby bylo zajištěno patřičné pohodlí úředníků, nebo naprosté výjimky ze správního řízení, které prakticky neumožňují žadateli žádný opravný prostředek. To je v rozporu s naší ústavou, a Ústavní soud již v takovýchto věcech patřičně rozhodoval. Tím, že tvorbu zákonů vláda prakticky přepustila institucím, kterých se tyto zákony týkají, jsou nově navrhované zákony nemalou měrou prošpikovány výjimkami ze správního řádu. A tento zákon, dámy a pánové, je toho naprosto brutálním důkazem.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, to jsou tři základní principy, které prokazují, že i po obrovské práci zemědělského výboru není zákon připraven tak, abychom jej mohli řádným způsobem schválit. Návrh zákona je špatně strukturovaný, s hrubými nedostatky principiálního charakteru a vážným nesouladem s naším právním řádem, našimi potřebami, včetně nesouladu se směrnicemi Evropské unie. To není zákon, ale paskvil, který se pravděpodobně nepodaří dopracovat ve druhém a třetím čtení v naší sněmovně.

Je ale bohužel jasné, že neschválením tohoto zákona tak, aby některé paragrafy začaly platit 1. května tohoto roku, odsoudíme řadu našich podnikatelů k obrovským ztrátám, protože nebudou moci ani vyvážet, ani dovážet patřičný rostlinný materiál. Takže před námi, dámy a pánové, je víceméně bohužel nutnost schválit tento paskvil, který budeme muset rychle znovu dopracovávat. A bude to již čtvrtá novelizace za poslední tři roky. To je důkaz neschopnosti této vlády a neschopnosti Ministerstva zemědělství systémově pracovat a zájmy České republiky hájit.

V podrobné rozpravě, jak již jsem předesílám, načtu patřičné další pozměňovací návrhy, ale pokud se nepodaří odstranit ve třetím čtení ty nejpalčivější problémy v tomto zákoně, o kterých jsem mluvil, budeme muset bohužel hlasovat proti přijetí tohoto zákony.

Dámy a pánové, zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, za vaše vystoupení.

Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás informoval, že naše jednání navštívil zástupce generálního tajemníka OECD pan Hecklinger, kterého tímto zdravím, a přeji mu příjemný pobyt v České republice. (Potlesk.)

Po této příjemné formalitě se vrátíme zpět k práci. Ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám avizovány dvě přihlášky - paní kolegyně Vostré a pana poslance Kučery. Slovo má paní kolegyně Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Mám dva návrhy.

Ten první: Navrhuji, aby komplexní pozměňovací návrh, tak jak byl přijat zemědělským výborem, byl vzat za základ k dalšímu projednávání návrhu zákona o rostlinolékařské péči.

A potom mám další a to jsou legislativně technické úpravy tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, a sice:

Za prvé. V § 7 odst. 5 písm. a) se za slovo "dovážet" vkládají slova "do Evropských společenství". A v písmenu b) se slova "vymezených na území České republiky" nahrazují slovy "pokud pocházejí z určitých zemí".

Odůvodnění. Jedná se opravdu o písařské chyby vzniklé při přepisu komplexního pozměňovacího návrhu.

Za druhé. V § 90 - Zrušovací ustanovení se doplňuje bod číslo 3, který zní: Zákon č. 79/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má pan kolega Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já těch navrhovaných změn mám celkem dvanáct.

První. V § 1 odst. 2 vypustit slova "náhradu nákladů za provedené odborné úkolny".

Krátké zdůvodnění. Jak již jsem zde říkal, je nežádoucí, aby si rozpočtová organizace mohla vybírat jakési náhrady za provedené úkony. Směrnice Evropské unie nic takového neumožňují, ale stanovují minimální výši správních poplatků u jasně definovaných úkolů státní správy. Princip navržený vládou by vedl k nekontrolovanému bujení nadbytečné byrokracie. Detailnější ošetření této problematiky budu navrhovat pro § 79.

Druhá navrhovaná změna. V § 2 odst. 1 písm. k) za slovo "biotechnologických" vložit slovo "fyzikálních".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP