(9.30 hodin)
(pokračuje Hašek)

Dále navrhuji nové znění ustanovení § 3 odst. 3 písm. o), které bude znít:

o) ověřuje způsobilost laboratoří pověřených prováděním rozborů pro své potřeby; náklady vynaložené na ověření způsobilosti hradí pověřovaná laboratoř, přičemž výše náhrady vychází z propočtu nákladů spojených s provedenými úkony.

Za čtvrté navrhuji doplnit nový § 12a, který zní:

§ 12a. Kde se v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství mluví o příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ústřední inspektorát nebo inspektorát, do jehož působnosti náleží výkon příslušného oprávnění nebo provedení příslušného opatření.

Děkuji všem za jejich laskavou pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Josef Řihák, připraví se pan kolega Pešán.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych podal pozměňující návrhy k sněmovnímu tisku 459.

Navrhuji, aby název zákona v tisku 459 zněl takto: zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Krátké odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Zemědělský výbor ve svém usnesení uvedeném v tisku 459/1 navrhuje vložit do tisku 459 novely dalších zákonů, což je třeba promítnout i do názvu zákona. Tento pozměňovací návrh podávám po dohodě s legislativou.

Další pozměňovací návrhy k tisku 459, které jsem předložil, vám byly rozdány v písemné podobě do lavic, takže se odkazuji na písemně rozdaný text, který jste všichni dostali.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych i já předložil dva pozměňovací návrhy týkající se vládního návrhu novely zákona o potravinách.

První pozměňovací návrh se týká § 12 - Tabákové výrobky. V § 12 - Tabákové výrobky, odstavec 4, se slova "osoba, která vyrábí nebo dováží tabákové výrobky" nahrazují slovy "osoba, která vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky".

Dovolte mi stručné zdůvodnění. Ve vládním návrhu novely zákony je v § 12 odst. 4 uvedeno "osoba, která vyrábí nebo dováží tabákové výrobky, je povinna dodržovat požadavky stanovené pro potraviny v" … atd. Tato formulace zahrnuje pouze výrobce v České republice a dovozce ze třetích zemí, avšak nestanoví povinnost splňovat vyjmenovaná ustanovení zákona pro ty subjekty, které budou po vstupu České republiky do Evropské unie uvádět na český trh tabákové výrobky v rámci volného pohybu zboží na společném evropském trhu. V praxi by tak mimo působnost zákona zůstaly tabákové výrobky z ostatních členských zemí Evropské unie. Tolik k prvnímu pozměňovacímu návrhu.

Druhý pozměňovací návrh by se rovněž týkal § 12 - Tabákové výrobky a zněl by: "vypustit odstavec 3".

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do rozpravy? Slovo má pan kolega Bielesz.

 

Poslanec Marian Bielesz: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi přečíst několik pozměňovacích návrhů k právě projednávanému bodu, k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 459.

K části první, článek I. První pozměňovací návrh. Za dosavadní bod 5 se vkládá nový bod 6, který zní:

6. V § 2 se za písm. i) vkládá nové písmeno j), které zní: "doplňky stravy, potraviny určené k přímé spotřebě, která se odlišuje od potravin pro běžnou spotřebu vysokým obsahem vitamínů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem a která byla vyrobena za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav".

Dosavadní písmena j) až i) se označují jako písmena k) až z). Dosavadní body se přečíslují.

Dovolte mi krátké odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. Až dosud byla kategorie doplňků stravy zahrnuta do potravin určených pro zvláštní výživu. Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES o aproximaci zákonů členských států v oblasti doplňků stravy byly doplňky stravy zahrnuty mezi potraviny určené k přímé spotřebě.

Druhý pozměňovací návrh. K bodu 11. V § 3a odstavce 3 až 5 znějí:

(3) Žádost podle odst. 1 musí obsahovat

a) specifikaci přídatné látky, popřípadě povahu zdroje, který není tradiční,

b) technologické zdůvodnění,

c) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení přídatné látky, zejména výsledky toxikologického testování, z nichž je zřejmé, že byl vzat v úvahu kumulativní synergický nebo zesilující účinek a projevy intolerance organismu k látkám pro něj cizím; údaje o toxicitě s důkazem, že přídatné látky neporuší zdravotní nezávadnost potraviny samy nebo interakcí s potravinou, obalem nebo jinými látkami a surovinami, které jsou v potravině obsaženy, a údaje o čistotě přídatné látky,

d) druhy potravin, do kterých lze přídatnou látku přidávat, a podmínky jejího použití, včetně množství ve výsledné potravině a zdůvodnění rozsahu použití přídatné látky při výrobě potraviny.

4. odstavec. V souhlasu Ministerstvo zdravotnictví stanoví druhy potravin včetně potravin určených pro zvláštní výživu, do kterých lze přídatnou látku přidávat, a podmínky jejího použití. V souhlasu lze stanovit i způsob a rozsah značení přídatné látky na obale. Při rozhodování o vydání souhlasu Ministerstvo zdravotnictví přihlédne k tomu, aby množství přídatné látky bylo omezeno na nejnižší míru potřebnou k dosažení požadovaného účinku, a zohlední akceptovatelnou denní dávku nebo odhad pravděpodobného příjmu přídatné látky ze všech zdrojů.

5. odstavec. Ministerstvo zdravotnictví o vydání souhlasu jménem České republiky do dvou měsíců ode dne jeho vykonatelnosti informuje komisi Evropských společenství a ostatní členské státy Evropské unie. Před uplynutím doby dvou let může Ministerstvo zdravotnictví jménem České republiky požádat komisi Evropských společenství o zahrnutí nové přídatné látky do seznamu povolených přídatných látek. V žádosti uvede podklady, které zařazení látky do seznamu podporují, a způsob použití přídatné látky.

Pokud komise Evropských společenství předá návrh České republiky Radě Evropských společenství, prodlužuje se doba platnosti souhlasu Ministerstva zdravotnictví o dobu nutnou k rozhodnutí Rady Evropských společenství, nejdéle však na dobu 18 měsíců. Pokud Rada Evropských společenství v návrhu České republiky na zařazení přídatné látky do seznamu vyhoví, prodlužuje se doba platnosti souhlasu Ministerstva zdravotnictví o dalších 18 měsíců. Pokud komise Evropských společenství návrh České republiky nepředloží k rozhodnutí příslušnému orgánu Evropských společenství nebo tento orgán ve stanovené lhůtě o zařazení do seznamu nerozhodne, zaniká souhlas Ministerstva zdravotnictví udělený nebo prodloužený podle tohoto ustanovení dnem, kdy Ministerstvo zdravotnictví s touto skutečností seznámí osobu, které byl souhlas podle odstavce 1 vydán.

Pro tutéž přídatnou látku, pro kterou souhlas zanikl, nelze udělit nový souhlas, pokud to neodůvodňuje vědecký a technický pokrok dosažený od doby zániku souhlasu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP