(9.20 hodin)
(pokračuje Mládek)

Proto navrhuji, aby byl zařazen jako pevný bod na pátek 27. března. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jako první bod. (Odpověď: V pátek 27. března bod č. 79.) Vzhledem k tomu, že mně osobně jako předsedajícímu tato problematika je známa ze včerejšího setkání s panem americkým velvyslancem - (Přerušen poslancem Mládkem.)

 

Poslanec Jan Mládek: Pane předsedající, omlouvám se, chtěl bych to upřesnit - je to pátek 26. března, jako první bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Osobně se domnívám, že to je návrh, který naplňuje podmínky našeho platného usnesení o změnách pořadu v programu schůze. Přesto se ptám, zda někdo namítá, abych o takovémto návrhu nechal hlasovat. Nikdo.

 

Takže jde o změnu programu, resp. o pevné zařazení bodu číslo 79 jako prvního bodu v pátek 26. března. Zahájil jsem hlasování číslo 22. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 150 je pro návrh 115, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme pokračovat v projednávání dalších bodů "zemědělského dopoledne". Tím dalším je bod č. 3 - druhé čtení vládního návrhu zákona podle sněmovního tisku 459. Prosím pana ministra zemědělství Palase, aby tento návrh uvedl.

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 459/ - druhé čtení

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych opět stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 459.

Základním cílem navrhované úpravy je dokončení harmonizace s předpisy Evropských společenství, které byly vydány v posledních dvou letech, a připravit tak po právní stránce oblast potravin pro nadcházející období vstupu České republiky do Evropské unie. Nejvýznamnější navrhované změny a doplňky zákona se týkají úpravy povinnosti provozovatelů potravinářských podniků, do kterých se začleňují vedle výrobců a dovozců též distributoři a prodejci obchodních sítí. S tím úzce souvisí dobudování právního rámce pro jednotný systém rychlého varování o vzniku rizika z potravin, jak požaduje nařízení Parlamentu a Rady Evropských společenství č. 178/2002.

Dále se upravují podmínky a požadavky pro ozařování potravin a doplňují podmínky, za kterých se provádí povinná klasifikace těl jatečných zvířat, přičemž výkonem státního dozoru nad touto klasifikací se nově pověřuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Některé úpravy zákona se ve svém důsledku týkají působnosti jiných zákonů. Proto je předkládán též návrh úpravy zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

V návrhu byly zohledněny nejen připomínky z meziresortního připomínkového řízení, ale též připomínky komisařů Evropské unie, kteří od konce minulého roku velmi pozorně a kriticky posuzovali úroveň naší legislativy v oblasti potravin. Přijetí předkládaného návrhu tak završí zásadní požadavek Evropské unie, aby nejdůležitější právní normy z oblasti potravin byly zcela harmonizovány s právem Evropských společenství.

Předkládaný návrh zákona je plně slučitelný s právem Evropských společenství a nevyžaduje zvýšené náklady na státní rozpočet, pouze nezbytně zvýšený rozsah kontroly objektivity klasifikace jatečných zvířat stanovený předpisy Evropských společenství a s tím spojené technické a personální dovybavení dozorového orgánu si vyžádá cca 2,5 mil. Kč v prvním roce a následně cca 1,5 mil. Kč ročně, které budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství.

Dne 3. března 2004 nabyl účinnosti zákon č. 94/2004, kterým byl novelizován zákon o potravinách a tabákových výrobcích a zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Toto platné znění stanoví podnikatelům ohlašovací povinnost k zásobám zemědělských nebo potravinářských výrobků. Jde o přechodné a přitom jednorázové opatření, které musí Česká republika obdobně jako ostatní přistupující státy k Evropské unii zabezpečit, aby nedošlo k narušení stability jednotného trhu Evropské unie případnými spekulativními dovozy nebo k hromadění zásob, v souladu s nařízeními Komise č. 19 72 z roku 2003, kterými je Česká republika vázána.

Vzhledem k tomu, že v únoru 2004 bylo vydáno nařízení Komise č. 230, kterým se mění nařízení Komise č. 19 72 z roku 2003, jehož právní úprava je obsahem této poslední novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích, a také proto, že v lednu 2004 bylo vydáno nařízení Komise č. 60 řešící samostatně obdobnou problematiku zásob v sektoru cukru, je nutné v zájmu splnění závazků České republiky přijmout změnu paragrafu 3b zákona o tabákových výrobcích. Navržená právní úprava především objektivněji vytváří podmínky pro následné posouzení a vyhodnocení případných nadlimitních zásob a prodlužuje lhůtu ohlašovací povinnosti. Změna § 1 pouze doplňuje znění příslušné poznámky pod čarou k nařízení Komise č. 60 z roku 2004.

Zemědělský výbor projednal návrh zákona na své 30. schůzi dne 9. 3. 2004 a přijal k němu pozměňovací návrhy, s kterými souhlasím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. I tento návrh projednal v prvém čtení zemědělský výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 459/1. Prosím pana zpravodaje Josefa Řiháka, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru z 30. schůze ze dne 9. 3. 2004 k vládnímu návrhu zákona č. 110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích, sněmovní tisk č. 459. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Karla Macha, náměstka ministra zemědělství, zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110, o potravinách a tabákových výrobcích, sněmovní tisk č. 459, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. A jak již informoval pan předsedající, sněmovní tisk č. 459/1 vám byl dodán na lavice.

Zároveň bych se chtěl, pane předsedající, přihlásit do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Z pléna se také nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám dvě přihlášky, písemnou od pana kolegy Haška a ústní od pana poslance Řiháka. Takže slovo má pan kolega Hašek. Třetí v pořadí je pan poslanec Pešán.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolte, abych nyní přečetl pozměňovací návrhy k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích.

V části druhé, změna zákona 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ve znění pozdějších předpisů,

za prvé doplnit do § 3 odst. 1 nové písmeno g), které zní:

g) zda kontrolované osoby plní povinnosti vyplývající pro ně z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství a plní úkoly vyplývající pro ni jako pro orgán dozoru z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství, přičemž je pro zjednání nápravy protiprávního stavu oprávněna využívat i opatření v nich uvedená.

Za druhé. Navrhuji nové znění ustanovení § 3 písm. n), které by znělo takto:

n) v případě, že vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech jí zjištěných vyžaduje laboratorní rozbor a tento rozbor provede laboratoř inspekce, uhradí žadatel jeho náklady stanovené vyhláškou, a to ve výši dle sazebníku náhrad za rozbory prováděné laboratořemi inspekce pro účely kontroly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP