(9.10 hodin)
(pokračuje O. Němec)

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Jaroslava Palase, ministra zemědělství, zpravodajské zprávě poslance Roberta Kopeckého a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 434, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Vzhledem k tomu, že jste obdrželi na lavice usnesení zemědělského výboru pod sněmovním tiskem 434/1 myslím, že pozměňovací návrhy je zbytečné tady přednášet. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z pléna. Žádnou přihlášku nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Také do této rozpravy žádnou písemnou přihlášku nemám. Nikdo se nehlásí ani z místa. Podrobnou rozpravu končím, a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je bod

 

2.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 435/ - druhé čtení

 

I tento návrh uvede pan ministr zemědělství Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi opět stručný úvod k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem předložení návrhu novely zákona o hnojivech je především používání upravených kalů z čistíren odpadních vod na zemědělské půdě, kontrola plnění opatření stanovených pro používání hnojiv a statkových hnojiv ve zranitelných oblastech. Za další je to úprava podmínek pro hnojiva určená k použití jako suroviny k dalšímu zpracování. Za další je to zpracování bilančního odhadu živin na zemědělské půdě a v neposlední řadě doplnění podmínek pro provádění agrochemického zkoušení zemědělských půd.

Součástí předkládaného návrhu novely zákona o hnojivech je též novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Hlavním účelem této novely je rozšíření orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství o Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který bude vykonávat kontrolu dodržování povinností při používání kalů na zemědělské půdě.

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky a neodporuje mezinárodním smlouvám, kterými je Česká republika vázána.

Vládní návrh zákona o hnojivech projednal zemědělský výbor ve dnech 22. ledna, 3. března a 9. března letošního roku. 12. února proběhl k tomuto vládnímu návrhu seminář. V rámci projednávání vládního návrhu zákona o hnojivech bylo zemědělským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schváleno celkem čtrnáct pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy zpřesňují a jednoznačně formulují i záměry předkladatele, souhlasil jsem s nimi a i vám doporučuji předložený vládní návrh zákona o hnojivech, včetně přijatých pozměňovacích návrhů zemědělského výboru, propustit v hlasování do třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 435/1, a prosím zpravodaje výboru pana kolegu Petra Zgarbu, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru.

 

Poslanec Petr Zgarba: Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru z 30. schůze, která se konala dne 9. března 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., zkráceně zákon o hnojivech, sněmovní tisk č. 435.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově Ing. Jaroslava Palase, ministra zemědělství, a zpravodajské zprávě poslance Ing. Petra Zgarby a po rozpravě: 1. doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 435, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám přihlášku. Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se opět nikdo nehlásí. A proto ji končím, a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji pani ministrovi, panu zpravodaji.

Nyní uděluji slovo panu kolegovi Mládkovi s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh na změnu pořadu schůze, na přenesení bodu 79 nového programu - Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic. Tento bod souvisí se vstupem České republiky do Evropské unie, protože tuto změnu v dohodě o ochraně investic si vynutil právě onen vstup 1. května. Bylo by žádoucí, aby pokud možno byla tato smlouva ratifikována před vstupem do Evropské unie, nebo alespoň krátce po něm.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP