Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. března 2004 v 9.06 hodin

Přítomno: 173 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás vítám a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, respektive mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení, o které je v poslední době mediálně velký zájem, své neúčasti na této schůzi požádali tito kolegyně a kolegové: Walter Bartoš - účast na soudním jednání u Okresního soudu v Hodoníně, Jan Grůza - zahraniční cesta, Josef Hojdar - hospitalizace, Martin Kocourek - zdravotní rehabilitační testy a vyšetření, Jan Zahradil - zasedání skupiny Evropského parlamentu, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helena Mallotová - výjezdní zasedání frakce EP v Dublinu, Jaroslav Lobkowicz, Soňa Marková, Petr Nečas, Pavel Svoboda - cesta delegace výboru pro evropskou integraci do SRN.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér Vladimír Špidla, který je na rozloučení s obětmi teroristického útoku v Madridu společně s ministrem zahraničních věcí panem Cyrilem Svobodou, ministr Pavel Němec má mimořádná pracovní jednání mimo Prahu a pan ministr Milan Urban od 14 hodin z důvodu plnění svých povinností v Senátu.

Paní kolegyně Orgoníková má náhradní kartu č. 1.

Vážené kolegyně a kolegové, dnešní dopoledne budeme věnovat projednávání následujících bodů programu, a to druhých čtení tisků 434, 435, 459, 488, 489 a 498 - budeme mít zemědělské dopoledne.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb.,
o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 434/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr zemědělství pan Jaroslav Palas.

Předtím ještě sdělím, že pan kolega Snítilý má náhradní kartu č. 3.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.

Základním cílem navrhované úpravy je připravit právní úpravu v oblasti ochrany chmele pro období po vstupu ČR do EU. S ohledem na skutečnost, že problematika chmele je v EU upravena nařízeními, která se stanou po našem vstupu do EU bezprostředně a přímo aplikovatelná v České republice, bylo třeba připravit novelu, která by na vzniklou situaci reagovala.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře. Kolegyně a kolegové, každý pijeme něco, nicméně chmel je důležitá plodina a tento zákon o něm pojednává. Prosím, aby ti, kteří preferují jiné nápoje než pivo, věnovali pozornost úvodnímu slovu pana ministra. Prosím o klid.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Ze stávajícího platného zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, bylo třeba vypustit veškerá ustanovení, která již evropská nařízení obsahují, tak aby nedošlo k duplicitám nebo rozporům. Zbyla pouze úprava, kterou upravují jednotlivé členské státy odlišně, jako např. stanovení chmelařských oblastí a poloh a dále okruhy, které evropské právo nereguluje, jako je správní řízení, kompetence příslušných orgánů, sankce a některé podrobnosti vedení evidence chmelnic.

Změna zákona nebude mít dopad na malé a střední podnikatele a producenty. Producenti na jedné straně již nebudou jako dosud hradit označování chmele Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu zemědělskému ústavu, neboť si od účinnosti novely budou chmel v souladu s právem Evropských společenství označovat sami. Na straně druhé budou producenti hradit cenu jednotného označovacího materiálu, který ústav zajistí.

Dopady na státní rozpočet budou řešeny v rámci prostředků kapitoly Ministerstva zemědělství na příslušné roky.

Návrh novely zákona o ochraně chmele je plně slučitelný s právem Evropských společenství.

Zemědělský výbor doporučuje schválit návrh novely zákona ve znění několika pozměňovací zákonů, které cituje ve svém usnesení ze dne 3. 3. 2004. Se všemi pozměňovacími návrhy přijatými zemědělským výborem souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 434. Prosím, aby se za nepřítomného zpravodaje kolegu Roberta Kopeckého slova ujal pan poslanec Oldřich Němec.

Ještě jednou, kolegyně a kolegové, apeluji na vás, abyste se skutečně zklidnili a nenutili mě jako předsedajícího, abych vás jmenovitě povolával ke klidu a pořádku, respektive sahal k různým jiným donucovacím prostředkům. Prosím o klid.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Němec: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych vám přednesl usnesení zemědělského výboru z 28. schůze ze dne 3. března 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 434.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP