(11.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Přerušuji bod č. 178, a to do doby předložení usnesení vlády k návrhu na zpětvzetí. Podotýkám, že budu pokračovat v jednání podle schváleného programu schůze.

Byl jsem upozorněn, že jsem nesprávně interpretoval dohodu o bodech 102 a 103. Proto pokračujeme bodem č. 100 podle schváleného pořadu. Body 102 a 103 byly odhlasovány jenom jako nejdříve hlasovatelné dnešní den, nikoliv na změnu pořadí před řádně projednané body.

 

Budeme nyní projednávat bod

 

100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tik 510/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně zdravotnictví paní Marie Součková. Zároveň, než paní ministryně zaujme své místo u mikrofonu, prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lucie Talmanová.

Nyní žádám paní ministryni zdravotnictví Marii Součkovou, aby uvedla sněmovní tisk č. 510. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Předkládaný návrh zákona je celkově již osmou novelizací základního zákona o návykových látkách přijatého v roce 1998. Důvodem tak četných novelizací je skutečnost, že Česká republika jako člen Komise OSN pro omamné látky má povinnost reagovat zákonnou úpravou na rozhodnutí této komise o zařazení nové substance do seznamu omamných látek.

Hlavním cílem dnes předkládané novelizace zákona je zapracovat do stávající podoby zákona ustanovení předpisů společenství, která dosud nebyla legislativně převzata. Tato novelizace výrazně mění zejména ta ustanovení stávajícího zákona, která byla pojata přísněji, než jak obdobnou problematiku řeší předpisy Evropského společenství.

Jedná se především o ustanovení upravující dovoz a vývoz prekursorů a o ustanovení upravující registraci výrobců, vývozců, dovozců a prodejců pomocných látek. Předkládaným návrhem zákona jsou zaváděny výjimky umožňující právnickým a fyzickým osobám v zákonem vymezených případech vyvážet pomocné látky bez povinnosti registrace těchto osob. Limitní množství pomocných látek pro tyto účely pak stanoví prováděcí předpis. Zcela nově je do návrhu zákona zakotvena působnost celních orgánů, a to v návaznosti na přijetí usnesení vlády č. 653/2002 Sb., ze dne 19. června a navazující usnesení vlády č.56/2003 Sb., ze dne 19. ledna o dopadech vstupu České republiky do Evropské unie.

Pokud se týká navrhované novelizace zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, je důvodem pro jeho novelizaci zejména v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie v tomto zákoně viditelněji zakotvit působnost Ministerstva zdravotnictví v oblasti zákonného zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami a rovněž tak z téhož důvodu v kompetenčním zákoně ustanovit Inspektorát omamných a psychotropních látek jako organizační složku Ministerstva zdravotnictví mající ve své působnosti tuto oblast.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, děkuji za pozornost a věřím, že zákonnou normu přijměte. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, paní ministryně. A prosím nyní, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane předsedo, nemám ambici získat pozornost této sněmovny k tak technické novele zákona, který většinou vaši pozornost vůbec nevzbuzuje, zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ale přesto mi dovolte velice stručný komentář.

V roce 1998 přijal Parlament České republiky zákon o návykových látkách, který upravuje zacházení s návykovými látkami, pomocnými látkami a prekursory. Ve své době tento zákon patřil k nejmodernějším v Evropě, vycházel z mezinárodních úmluv, kterými je Česká republika na tomto poli vázána, a dobře fungoval i v praxi. Od té doby zákon byl několikrát novelizován. Novely opět vycházely z našich mezinárodních povinností zahrnout nově registrované návykové látky do příloh tohoto zákona a částečně tyto novely byly již i harmonizačními novelami s právem Evropských společenství.

Dnes projednávaná novela, tak jak je obsažena v tisku 510, má už dosáhnout plné slučitelnosti tohoto zákona s právem Evropského společenství. Z mého pohledu jako zpravodaje všech předchozích novel tato plná slučitelnost s právem Evropských společenství v oblasti zacházení s návykovými látkami možná tomuto zákonu trošku ublíží. Paní ministryně se zde zmínila o tom, že v mnoha ohledech naše legislativa byla přísnější, ale doufejme, že se nám toto ve druhém čtení podaří rozumně prodiskutovat a zamezit tomu, aby v praxi potom tato povinná harmonizace bohužel měla své negativní dopady.

Jedinou otázkou, kterou bych chtěla předkladateli jako zpravodaj položit, je větší specifikace povinností pěstitelů máku a setého konopí vůči celním orgánům. Tato povinnost tady do dneška nebyla, a já bych si tedy tímto dovolila požádat předkladatele, aby nad rámec důvodové zprávy, protože ta je velice v tomto ohledu nekonkrétní, vychází z usnesení vlády o nových povinnostech celních orgánů, jestli by paní ministryně mohla zdůvodnit, proč tedy celním orgánům se nově ukládá povinnost kontrolovat pěstitele máku a setého konopí a současně těmto pěstitelům plnit své ohlašovací povinnosti nikoliv na kraj nebo na okres, jak to bylo doposud nebo dříve, a nyní tedy i orgánům celní správy.

Jako zpravodaj doporučuji tento zákon propustit do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Žádnou písemnou přihlášku zde nemám. Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí k tomu návrhu zákona, tak obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli chce ještě vystoupit paní ministryně k tomuto návrhu se závěrečnou řečí. Není tomu tak. Hlásí paní zpravodajka Lucie Talmanová, prosím.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vzhledem k tomu, že jsem se tázala paní ministryně na nové povinnosti pěstitelů konopí a celní správy a nebylo mi na ně odpovězeno, nebudu na tom trvat a doufám, že v průběhu projednávání ve výboru si tyto nové povinnosti ujasníme. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Jediné, co můžeme nyní učinit, je zabývat se návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, je-li ještě nějaký jiný návrh. Nikdo nemá jiný návrh. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu na přikázání.

Změnily se poměry ve sněmovně, proto vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili. Budeme hlasovat o návrhu přikázat návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání tohoto návrhu pro projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví? Kdo je proti návrhu přikázat návrh tomuto výboru?

V hlasování pořadové číslo 971 z přítomných 117 poslanců pro hlasovalo 110, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, a tím můžeme ukončit projednávání bodu č. 100.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP