(10.40 hodin)

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2004, který máme ve sněmovním tisku 468, na své 25. schůzi dne 6. listopadu 2003 a přijal toto usnesení:

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 25. schůzi po odůvodnění dr. Jaroslava Gacky, náměstka ministra pro místní rozvoj, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Tomáše Kvapila a po rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 468 projednat a schválit,

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Tolik usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Já se ovšem domnívám, že usnesení by mělo být ještě doplněno o zmocnění pro rozpočtový výbor, který by v případě potřeby projednal a schválil nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2004. Avizuji, že v podrobné rozpravě podám ještě návrh na rozšíření usnesení výboru o tento bod.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se mi písemně přihlásil pan poslanec Radko Martínek. Panu poslanci Martínkovi uděluji slovo. Další písemné přihlášky do všeobecné rozpravy nemám.

 

Poslanec Radko Martínek: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, já bych v obecné rozpravě chtěl zdůvodnit pozměňovací návrh, který podám v podrobné rozpravě, abych pak příliš nezdržoval vysvětlováním.

Pozměňovací návrh v podstatě vychází ze situace, že původní částka, která v letošním roce je v rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na obnovu bytového fondu poškozeného povodněmi, je zhruba 850 mil. Kč. V této chvíli je z ní vyčerpáno, a pravděpodobně už dále nebude čerpáno, zhruba 544 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že ve stávajícím návrhu fondu není na příští rok částka, která se týká těchto povodňových škod, bylo by velmi nepříjemné, pokud by tato částka nemohla být využita ani v příštím roce.

Můj návrh tedy bude spočívat v tom, že ta částka, která nebyla prostavěna v letošním roce, se přesune do roku příštího, tak aby mohla být vyčerpána ve své úplnosti.

Já bych chtěl, vážené kolegyně a kolegové, upozornit, že to není tím, že by nebyly akce řádně připraveny, nicméně otázka povodní a jejich škod je opravdu velmi složitá a některé škody se projevují teprve zpětně. Proto se v průběhu letošního roku projevily tyto problémy.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se, kdo další má příspěvek. Hlásí se pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, budu se zabývat spíše příjmovou částí rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, která má logicky vliv i na stránku výdajovou.

Porovnáme-li dotace z Fondu národního majetku v posledních letech - a jsou to převody prostředků - zjišťujeme jejich výrazný pokles, což je vzhledem k finanční pozici Fondu národního majetku pochopitelné, a to i vzhledem k deklaratornímu skončení Fondu národního majetku v roce 2005. Další snížení příjmů z Fondu národního majetku je možné i k uskutečňování takzvané reformy veřejných financí, ale to je spíše můj dohad.

Další příjmy fondu rozvoje bydlení jsou méně významné. Patří mezi ně splátky z poskytnutých úvěrů, úroky z poskytnutých úvěrů a výnosy z vlastního jmění, které budou klesat, jelikož se zhoršují finanční prostředky fondu rozvoje bydlení. Vzhledem k poklesu příjmové stránky se také lineárně snižuje počet zahajovaných nájemních bytů. Snižují se také dotace na program "Panel", snižují se úvěry na výstavbu bytů a úvěry obcím na opravu a modernizaci. Co jedině má narůstající trend, jsou pohledávky z poskytnutých úvěrů, a to proto, že jsou dlouhodobě rozloženy.

Fond rozvoje bydlení a rozpočet fondu neodpovídá nadšení těch, kteří ho zakládali, a tím plnili svoje předvolební sliby. Jak je vidět, tak realita je od slibu velmi vzdálená. Tento stav také konstatuje komentář k rozpočtu fondu rozvoje bydlení na rok 2004. Sděluje se, že fondu prozatím v důsledku nedostatku prostředků pomáhá Ministerstvo pro místní rozvoj s realizací podpory výstavby nájemních bytů, technické infrastruktury a podpory výstavby domů s pečovatelskou službou. Dále se sděluje, že se nedaří realizovat revolvingový program, který by znamenal opuštění nenávratných přímých dotací, které pro rok 2004 mají představovat pouze 42 %. Konstatuje se, že dotační tituly jsou nemoderní formou, která nemotivuje, je svým způsobem korupční a ve svém důsledku diskriminační k daňovým poplatníkům.

Z těchto důvodů ODS navrhovaný rozpočet nemůže podpořit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy? Prosím pana poslance Františka Beneše.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji. Dámy a pánové, já se chci ve svém vystoupení zmínit jen o jediné z cílových rolí Státního fondu rozvoje bydlení, a to o programu podpory výstavby bytů pro první bydlení formou nízkoúročených úvěrů, a to proto, že tuto oblast považuji za perspektivní, velmi potřebnou a nadějnou, a to i z pohledu našeho volebního programu.

Poslanecká sněmovna není to pravé místo pro podobné rozbory, a proto se omezím jen na několik výstupů a konstatování. Řekněme, že cílem bude postavit takový byt, aby nájemné, tedy vlastně poplatek za užívání bytu za metr čtvereční, nepřekročilo 50 Kč až 60 Kč měsíčně, což představuje u standardního bytu asi 4 tisíce Kč za měsíc. Je to částka, kterou by mohla dlouhodobě splácet i mladá rodina. Myslíte si, že takový byt nejde postavit? Samozřejmě že jde. Podívejte se na výstavbu pražského magistrátu, který staví nové byty a pronajímá je za nákladové nájemné právě v takové výši nebo ve výši podobné.

Aby to bylo možné, je potřeba splnit některé podmínky. Podle mne je za prvé třeba, aby takový bytový dům nebo takový byt stavěl jeho budoucí vlastník, aby mezi stavební firmou a vlastníkem nebyl již další zprostředkovatel. Vlastník složí při zahájení výstavby částku v hotovosti ze stavebního spoření ve výši kolem 200 tis. Kč. Na zkolaudovaný byt by potom stát přispěl jistou dotační částkou z rozpočtu. Na zbytek by právě Státní fond rozvoje bydlení poskytl buď sám nízkoúročený úvěr, nebo by s pomocí svých nástrojů snížil úvěrové limity u hypotečních standardních úvěrů.

Dámy a pánové, že takový program znáte? Samozřejmě. Cílem mého vystoupení totiž bylo jediné - využít i této příležitosti k tomu, abych požádal vládu, aby v co nejkratší době připravila ke schválení zákon o výstavbě bytů neziskovými bytovými družstvy.

Úvěrová role fondu je v tomto případě základním kalkulem, a o jeho významu nechci dále hovořit.

Chci připomenout dva Ministerstvem pro místní rozvoj dříve publikované poznatky. První říká, že ke každé koruně, kterou stát vloží do bytové výstavby, občané přidají ze svého 5 korun, a druhý, že i ta dotační koruna se státu téměř celá okamžitě vrací. Se vzrůstem výstavby bytů vzroste zaměstnanost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP