(9.40 hodin)

Poslanec Petr Bratský: Souhlasím, velice se mi ulevilo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu. Můžeme rozhodnout v hlasování o procedurálním návrhu, který znamená, že přerušujeme projednávání tohoto bodu do rozhodnutí organizačního výboru.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 718, které jsem zahájila. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 718 z přítomných 182 pro 119, proti jeden. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme tedy přerušili tento bod a můžeme přistoupit k bodu dalšímu. Dalším pevně zařazeným bodem byl bod 149, který jsme přeřadili na 17. 12. v našem úvodním hlasování. Proto se budeme nyní zabývat bodem číslo

 

25.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 107/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele náměstek primátora hlavního města Prahy pan Rudolf Blažek, kterého mezi námi vítám. Dále prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Eduarda Vávru, aby také zasedl ke stolku zpravodajů.

Na 22. schůzi dne 24. října jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona a požádali ústavně právní výbor a výbor pro obranu a bezpečnost o zaujetí stanoviska k pozměňovacím návrhům pana poslance Stanislava Grosse.

Táži se náměstka primátora hlavního města Prahy Rudolfa Blažka, zda chce vystoupit v úvodu k tomuto opakovanému druhému čtení. Nechce. Zeptám se, zda chce také vystoupit pan zpravodaj. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor na svých dalších schůzích se již nezabýval tímto tiskem, takže potvrzuji platnost usnesení hospodářského výboru číslo 128 pod tiskem 107/2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Usnesení ústavně právního výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 107/4 a usnesení výboru pro obranu a bezpečnost bylo rozdáno jako sněmovní tisk 107/5.

V tuto chvíli bych poprosila, aby se slova ujala zpravodajka ústavně právního výboru paní poslankyně Eva Dundáčková, ale protože ji zatím nevidím, poprosím nejprve poslance Petra Kotta jako zpravodaje výboru pro obranu a bezpečnost, aby nás informoval o jednání jeho výboru. Zároveň požádám kolegy z ODS, aby zajistili účast paní poslankyně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Kott: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, netradičně se výbor pro obranu a bezpečnost zabýval tímto tiskem, který mu v normálních podmínkách nepřísluší, ale vzhledem k tomu, že pan poslanec Gross předložil pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům hospodářského výboru - a ty se týkají i změny zákona o Policii České republiky - tak to bylo i v gesci výboru pro obranu a bezpečnost.

V podstatě jsme se s pozměňovacími návrhy pana poslance Grosse ztotožnili. Kontroverzi vyvolala pouze věta: "Policista je při plnění úkolů policie oprávněn vstupovat v živnostenských provozovnách do všech prostor." Zde jsme usoudili, že vymezení je příliš široké, že by zde docházelo k značnému omezování svobody jednotlivce. Požádali jsme pana poslance Grosse, zda by nemohl provozovny, kterých se to týká, blíže specifikovat. Jedná se hlavně o to, aby bylo hůře realizováno kradené zboží na trhu. Protože jsme výbor, který se zabývá bezpečností, pokud návrh pana poslance Grosse bude blíže specifikovat tyto provozovny, aby policista nemohl vstupovat např. k nějakému ševci apod., přijali jsme toto usnesení.

Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost z 27. schůze ze dne 3. prosince 2003 k návrhu zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, tisk 107. Po vyjádření náměstka primátora hlavního města Prahy Mgr. Rudolfa Blažka, poslance Mgr. Stanislava Grosse, zpravodajské zprávě poslance Petra Kotta a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu vyslovit souhlas s pozměňovacími návrhy přednesenými ve druhém čtení dne 14. října 2003, které se vztahují k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru část B, návrh poslance Stanislava Grosse, a to tehdy, pokud okruh živnostenských provozoven bude zúžen na ty, kterých se dotýká návrh hlavního města Prahy. Za druhé - žádá poslance Stanislava Grosse, aby v těchto intencích upravil svůj pozměňovací návrh.

To je všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Požádám nyní zpravodajku ústavně právního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás informovala o jednání tohoto výboru. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Vážená paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, ústavně právní výbor projednal tento tisk na žádost sněmovny dne 5. listopadu na své 30. schůzi a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu nevyslovit souhlas s pozměňovacími návrhy přednesenými ve druhém čtení dne 14. října 2003, které se vztahují k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru část B, návrh poslance Stanislava Grosse, tedy vypustit část 3A a 3B. Jinými slovy - doporučujeme nevyslovit souhlas, resp. vypuštění části 3A a 3B. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny. Zároveň zmocnil zpravodajku, aby vás informovala o tomto projednávání.

Ústavně právní výbor pečlivě projednal a zvážil všechna pro a proti a vyslovil názor, že posunutím celého tohoto návrhu zákona směrem ke zvýšení přísnosti kontrol a umožnění jejich zásahu v jednotlivých provozovnách všech podnikatelů, ne tedy toliko těch, kterých se týká problém zastavárenské činnosti a možného podezření vysloveného ad hoc a v podstatě dopředu vztahujícího se k možné trestné činnosti odehrávající se mimo přímou provozovnu, kam mají vstup zákazníci, že je příliš rozsáhlý a příliš zasahující do oblasti podnikání a práv jednotlivých podnikatelů. Proto vám výbor nedoporučuje, abyste tento návrh přijali.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil místopředseda vlády Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, jelikož jsme v tuto chvíli v obecné rozpravě, ještě formálně pozměňovací návrh nenačtu. Jen bych chtěl avizovat, že po jednání výboru pro obranu a bezpečnost, který byl v té debatě veden ve stejných intencích, jako jednal ústavně právní výbor, jsem připraven stáhnout svůj pozměňovací návrh, který jsem předložil ve druhém čtení, který se vztahoval k zákonu o Policii České republiky, a předložit jiný, který jde vstříc tomu, co bylo vytýkáno, to znamená, aby toto oprávnění se vztahovalo pouze na ty živnostenské provozovny, které upravuje návrh zákona předložený zastupitelstvem hlavního města Prahy. Avizuji tento postup.

Myslím si, že po debatě, která byla ve výboru pro obranu a bezpečnost, bylo zcela zřejmé, že pokud chceme, aby tento návrh zákona měl účinky, které si od něj slibujeme, je zapotřebí, aby byla dána určitá oprávnění orgánům, které by měly v této oblasti působit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP