(9.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Ve věci legislativně technické úpravy pana kolegy Krajíčka byla nalezena dohoda se zpravodajem.

Moje otázka tedy ještě zní, kdo se hlásí. Pan kolega Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji za slovo. Já mám ještě jeden legislativně technický návrh. Při přepisu číslo 14/1 vznikla chyba. Je tam "vodovod Dukelská, město Blansko", a má tam být město Boskovice.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím. Uděluji možnost vystoupit se závěrečným slovem panu ministrovi, má-li zájem.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi v rámci mého závěrečného vystoupení snad jen dvě poznámky. Za prvé malou statistiku. Před druhým čtením bylo vzneseno 503 návrhů na změny ve vládní rozpočtové předloze s celkovým finančním dopadem kolem 13,4 miliardy Kč. V samotném průběhu druhého čtení na plénu Poslanecké sněmovny bylo vzneseno 380 dodatečných pozměňovacích návrhů v celkovém objemu 18,1 miliardy Kč.

Většina těchto návrhů byla směřována vůči vládní rozpočtové rezervě. Žádal bych Poslaneckou sněmovnu o to, aby hlasovala takovým způsobem, aby vládní rozpočtová rezerva, poté kdy bude součástí schváleného návrhu zákona o státním rozpočtu, splňovala podmínku rozpočtových pravidel, a to jejich paragrafu 27, který říká, že tato rezerva je určena na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů a má činit 0,3 procenta výdajů státního rozpočtu na příslušný rok.

Druhá poznámka není poznámkou, ale poděkováním. Já bych chtěl poděkovat všem členům této Poslanecké sněmovny, kteří přispěli k tomu, že sněmovna schválila první balík reformních zákonů. To, že Poslanecká sněmovna schválila tento balík reformních zákonů, umožnilo vládě předložit návrh zákona o státním rozpočtu s mnohem menším deficitem, než by tomu bylo za okolnosti, kdy by se Poslanecká sněmovna odvážně neodhodlala reformu veřejných financí zahájit. Jsem rád, že vláda může předložit návrh rozpočtu s deficitem, který je nominálně srovnatelný s deficitem v roce 2003, a je schopna zahájit proces postupného snižování podílu schodku státního rozpočtu a veřejných financí na hrubém domácím produktu.

Ještě jednou všem poslancům Poslanecké sněmovny, kteří přispěli k tomu, že rozpočet je projednáván s takovým deficitem, děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní má slovo zpravodaj, a to buď k závěrečnému slovu, nebo k návrhu procedury.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem procedury, podle které podle mého názoru se nejefektivněji prodereme houštinou jednotlivých pozměňovacích návrhů.

Návrh usnesení, který máte předložený, má celkem tři přílohy. Navrhuji, abychom nejprve hlasovali o příloze 1 tohoto usnesení, což jsou legislativně technické úpravy, které navrhoval rozpočtový výbor nebo byly předneseny ve druhém čtení. Dále navrhuji, abychom en bloc odhlasovali legislativně technické připomínky, které nyní ve třetím čtení zazněly na mikrofon. Jako zpravodaj navrhuji všechny, které tu zazněly, uznat jako legislativně technické připomínky.

Dále bychom hlasovali o příloze 2 návrhu usnesení, což jsou ony tlusté tabulky obsahující pozměňující návrhy. Tabulka A jsou návrhy rozpočtového výboru, tabulka B jsou návrhy, které byly předneseny ve druhém čtení. Navrhuji o nich hlasovat v následujícím pořadí. Nejprve bychom hlasovali o návrzích, které byly vzneseny v rozpravě ve druhém čtení jako pozměňující návrhy k návrhu usnesení rozpočtového výboru, a jsou to návrhy v tabulce B pod číslem 2, 3, 44, 51, 55, 65, 67/1 - 3, 78, 79, 80, 86/2 - 3, 91, 119, 139, 183, 185, 186. Poté bychom hlasovali o návrzích, o které bylo požádáno, nebo možná ještě bude, samostatné hlasování v rámci tabulky A usnesení rozpočtového výboru, a pak bychom hlasovali o návrhu usnesení rozpočtového výboru, tedy o tabulce A ve znění schválených pozměňujících návrhů en bloc.

Poté co bychom zvládli tuto část, tedy tabulku A ve znění schválených pozměňujících návrhů, hlasovali bychom o tabulce B v pořadí tak, jak byly jednotlivé návrhy předloženy.

Po ukončení tabulky B máme zvláštní přílohu, tabulku B Tlustý - dovolte mi tento pracovní název. Jsou to návrhy, které předložil pan poslanec Tlustý jako podněty veřejnosti, ke kterým se nepřihlásil na rozpočtovém výboru žádný poslanec, a pan poslanec Tlustý se k nim přihlásil en bloc tady ve druhém čtení Poslanecké sněmovny. Celá řada návrhů je dublována, protože byly individuálně vznášeny ať již na rozpočtovém výboru, nebo ve druhém čtení. O těchto návrzích bychom po dohodě s panem poslancem Tlustým hlasovali en bloc, samozřejmě za předpokladu, že některý z poslanců si nebude přát samostatné hlasování o některém titulu.

Tím bychom měli vyčerpané hlasování o jednotlivých titulech, které kvantitativně mění položky ve vládním návrhu státního rozpočtu.

Já děkuji panu místopředsedovi Recmanovi za dotaz, který tady vznesl. Ve všech případech budeme postupovat aditivním způsobem, to znamená, že celá řada návrhů se tak či onak dotýká jedné položky několikrát. Nejčastější případ je položka vládní rozpočtová rezerva. Každý schválený návrh přičítá nebo odečítá, tedy postupuje aditivním způsobem, nenegujeme, ale přičítáme nebo odečítáme.

Poté co by byly schváleny tyto tituly, se ke schváleným pozměňovacím návrhům do značné míry váže návrh usnesení B1, poslanec Kalousek, což je zmocnění pro rozpočtový výbor, aby jednotlivé pozměňující návrhy přiřadil správným způsobem do programu ISPROFIN. Tím bychom měli vypořádanou přílohu 2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP