(14.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod 33, děkuji. Pan poslanec Plachý, další je pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych požádal sněmovnu o pevné zařazení bodu č. 52, sněmovní tisk 416, bodu č. 99, tisk 520, a bodu 100, tisk 521, jako pevně zařazené body na čtvrtek 27. 11., a to jako první, druhý a třetí bod našeho odpoledního jednání.

Důvodem mé žádosti je skutečnost, že všechny tyto vládní návrhy a poslanecký návrh zákonů se týkají Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který je orgánem dozoru v dané oblasti. Protože si myslím, že vedení tohoto úřadu by mělo být přítomno při projednávání těchto zákonů - podotýkám, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže sídlí v Brně a Brno je od Prahy asi 200 km vzdáleno - jsem přesvědčen, že bychom měli umožnit vedení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby se projednávání těchto důležitých návrhů zákonů zúčastnilo. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, bylo to 52, 99 a 100. Děkuji. Prosím pana poslance Talíře, pak paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já navrhl zeštíhlení programu této schůze, a to sice, abychom bod pořadové číslo 30, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483 o České televizi, sněmovní tisk 275, vyřadili z programu jednání této schůze a projednávali ho na příští schůzi společně se zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích.

Důvodem je, že stálá komise pro sdělovací prostředky, které byl tento tisk přikázán, přerušila jeho projednávání a dosud neukončila projednávání tohoto tisku. To je můj první návrh. S tím souvisí zároveň i vyřazení příslušného třetího čtení tohoto zákona.

Potom navrhuji, abychom bod č. 31, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 231 o provozování rozhlasového a televizního vysílání, projednali jako první bod v bloku druhých čtení.

Odůvodnění je to, že je důležité, abychom tento zákon stihli projednat do konce roku a aby byl předložen již na začátku příštího roku. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní poslankyni Lucii Talmanovou, další je pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout vyřazení bodu č. 27 z programu této schůze a s tím souvisejícího bodu č. 128. Je to druhé a třetí čtení sněmovního tisku 265, vládního návrhu zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami.

Důvodem k tomuto návrhu je upozornění legislativního odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny na kolizi tohoto návrhu tisku 265 s Poslaneckou sněmovnou a posléze i Senátem schváleným návrhem zákona o spotřebních daních, byl to tisk 317. Z tohoto důvodu ani tisk 265 nemohl být projednán příslušným výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, tudíž se domnívám, že nemůže být kvalitně projednán ani na této schůzi.

Takže si dovoluji navrhnout vyřazení - ještě jednou opakuji - bodů 27 a 128. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím pana poslance Vojtěcha Filipa, další je pan poslanec Jiří Karas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, páni ministři, paní a pánové, dovolte mi, abych měl dva návrhy. Jeden návrh je na rozšíření pořadu schůze a týká se režimu na moravsko-slovenské, resp. česko-slovenské hranici. Na dnešní den bylo svoláno krajským úřadem z popudu Ministerstva vnitra jednání o zavedení malého pohraničního styku na naší společné hranici se Slovenskou republikou. Týká se to mnoha našich obcí po celé délce hranice. Tento krok je ovšem v příkrém rozporu s mezivládní, a tedy i mezistátní smlouvou o hraničním styku mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Pokud by došlo k určení tzv. malého pohraničního styku a vymezení hraničních pásem, kterého se týká malý hraniční styk, znamenalo by to ve skutečnosti vypovězení této mezistátní smlouvy. Měl jsem tu čest dnes hovořit se zástupci výboru pro obranu Národní rady Slovenské republiky a ti mi sdělili zcela autoritativně z pozice předsedy výboru a místopředsedy výboru, tedy zástupce koalice i opozice, že nemají v úmyslu tuto mezivládní dohodu vypovědět. V tom případě žádám, aby do programu této schůze byl zařazen bod Zpráva ministra vnitra o jednání o hraničním režimu na česko-slovenské hranici. Tento bod požaduji zařadit jako první bod zpráv, tedy před současný bod 137.

Jako kompenzaci za zařazení dalšího bodu navrhuji samostatně hlasovat o vyřazení bodu 69, když tento bod je zařazen také podobným způsobem jako body, o kterých tady mluvila paní místopředsedkyně Němcová. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, možná jenom požádám o přesný název bodu pana místopředsedu Filipa.

Prosím pana poslance Jiřího Karase a pak vystoupí paní poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslanec Jiří Karas: Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k rozsahu a náplni 23. schůze dovoluji si jménem předkladatelů navrhnout stažení bodu č. 67 z programu této schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: 67 stáhnout, děkuji. Ano.

Paní ministryně Petra Buzková má náhradní kartu č. 26.

A nyní prosím paní poslankyni Miladu Emmerovou.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedo, vážení přítomní, dovolte mi, abych navrhla vyřazení bodů 32 a 133 z pořadu této schůze. Jedná se o novelu zákona o státní sociální podpoře, tisk 342.

Důvodem je, že projednávání tohoto tisku je ve výborech, kterým byl tento tisk přikázán, stále ještě přerušeno a nejsou jejich stanoviska. U tohoto tisku lze také očekávat zpětvzetí ze strany vlády, neboť parlamentem již prošla jiná novela zákona o státní sociální podpoře, která se zabývá stejným věcným okruhem problémů.

Dále mi dovolte, abych vás požádala o zařazení bodu Návrh na zkrácení lhůty pro projednání tisků 445, 446, 447 ve výborech Poslanecké sněmovny o 30 dnů.

Stručné zdůvodnění. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal vládní návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu lékařských povolání, tisk 445, dále vládní návrh zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, tisk 446, a vládní návrh zákona o péči o zdraví lidu, tisk 447. Usnesení k těmto tiskům vám byla rozdána. Vzhledem k naléhavosti přijetí těchto zákonů, především z důvodu vstupu do Evropské unie, vás prosím o podporu zařazení tohoto poněkud nestandardního návrhu. V případě, že bude kladně prohlasován, pak zařadit tyto body ve stejném pořadí na konec druhého čtení podle programu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, ale kam zařadit ten bod tedy té lhůty?

 

Poslankyně Milada Emmerová: Co se týká lhůty, ta by byla dovršena v příštím týdnu, neboli bychom podle programu na konci druhého čtení byli jaksi v konsensu s tímto termínem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ne, šlo o to, kam zařadit bod o zkrácení lhůt těch bodů.

 

Poslankyně Milada Emmerová: O bodu "návrh na zkrácení lhůty" bychom měli hlasovat a dále potom hlasovat o zařazení těchto tří tisků, protože mají návaznost na konec druhého čtení této schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP