(16.10 hodin)

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu ředitelky odboru legislativního a právního JUDr. Martiny Děvěrové a zpravodajské zprávy poslance Ing. Eduarda Vávry a po obecné a podrobné rozpravě

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit tisk 107 ve znění následujícího komplexního pozměňovacího návrhu uvedeného v tisku 107/2,

2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona,

3. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych říci, že vnímám potřebu řešit problematiku s věcmi, které velmi často pocházejí z věcné činnosti a jsou dále distribuovány prostřednictvím bazarů a zastaváren, jako problematiku důležitou. Vláda původně s touto iniciativou nesouhlasila, zdůraznila však, že je potřebné danou problematiku řešit.

Při projednávání tohoto materiálu v hospodářském výboru pan poslanec Vávra vznesl komplexní pozměňovací návrh, který podle mých informací byl schválen všemi přítomnými členy hospodářského výboru. Chtěl bych říci, že tento komplexní pozměňovací návrh významným způsobem upravuje předloženou novelu. Po diskusích, které proběhly i na expertní úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu, jsem přesvědčen o tom, že pokud bude přijat tento komplexní pozměňovací návrh, je možné za vládu, za Ministerstvo průmyslu a obchodu vyjádřit s takovýmto návrhem zákona souhlas.

Identifikační a evidenční povinnosti podnikatelů v zastavárnách a bazarech jsou nasměrovány ke zjištění těch osob, které nakládají s předměty, jež by mohly pocházet z trestné činnosti, a napomůže tak k odhalení aktivit, které naše společnost odmítá. Proto ještě jednou zdůrazňuji - pokud bude přijat komplexní pozměňovací návrh k tomuto zákonu, bude mít podporu ministra průmyslu a obchodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji panu ministrovi. Ptám se, jestli se do obecné rozpravy hlásí někdo další. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Žádné návrhy k hlasování jsem nezaregistroval, takže zahajuji podrobnou rozpravu, do které přihlášky nemám. Slovo dám panu ministru vnitra Stanislavu Grossovi.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, kolegyně a kolegové, dovolím si využít této příležitosti k tomu, abych předložil několik konkrétních pozměňovacích návrhů, takže jsem nyní trochu v kombinaci poslance, který může předkládat pozměňovací návrhy, ale také v roli ministra vnitra, který samozřejmě má svoji zodpovědnost za legislativní prostředí, při němž se prosazuje právo v České republice.

Nejprve bych se obecně vyjádřil k tomu, co zde říkal také pan ministr průmyslu a obchodu. Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu jsme se snažili vydohadovat takové znění vládního návrhu, který by tuto problematiku řešil tak, aby vyhovovala možnosti účinného boje s především drobnější formou kriminality, která se na provozování těchto zařízení, tedy bazarů, váže. To jsme v pracovní úrovni dali dohromady, nicméně nyní přišel návrh hlavního města Prahy, který má šanci, aby byl legislativní proces rychleji skončen, nicméně při procesu, protože nešel standardní legislativní vládní cestou, nebylo vtaženo Ministerstvo vnitra. Při jednání hospodářského výboru nebyli přítomni ani experti z výboru pro obranu a bezpečnost. Chybí tam vnos pro praktickou práci policie, aby mohla dělat to, co lidé po právu vyžadují, to znamená účinně řešit drobnější majetkovou kriminalitu.

Proto mi dovolte, abych v podrobné rozpravě přednesl několik pozměňovacích návrhů, které se pokusím odůvodnit. Doufám, že budou i pro předkladatele akceptovatelné, protože si myslím, že předkladatel jak návrhu, to znamená zastupitelstvo hlavního města Prahy, tak i hospodářský výbor, tak i já jsme vedeni jednou snahou, to znamená přijmout takovou normu, která skutečně drobnou kriminalitu bude omezovat. Proto bych si dovolil předložit několik konkrétních návrhů.

Za prvé bych doporučil, aby v § 31 odstavec 7 návrhu novely zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kde se stanovuje povinnost evidovat a ukládat identifikační údaje podle odstavce 4, 5 a 6, byla stanovena tato povinnost na pět let. V současné době se navrhuje na tři roky stanovit tuto povinnost. Zřejmě tři roky vyplývají ze zesouladění se živnostenským zákonem, který v § 66 odstavec 2 hovoří o této tříleté lhůtě, nicméně pro mě jsou důležitější normy, jako je trestní zákon. Podle trestního zákona nejkratší promlčecí doba - alespoň tak, jak se připravuje novela trestního zákona - bude stanovena na pět let. Myslím, že by měly být tyto normy uvedeny do souladu. To znamená první návrh, který předkládám, je, aby se lhůta ze tří let posunula na pět let. Týká se to - ještě jednou to uvádím - § 31 odstavec 7.

Druhý návrh, který předkládám, se týká § 16 odstavec 4 navrhované novely zákona číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů, ve znění zákona číslo 145/2000 Sb. Zde se požaduje, aby prodávající byl povinen předložit identifikační údaje podle navrhované novely živnostenského zákona nejen orgánům dozoru, ale chtěl bych také, aby byl povinen předložit tyto údaje Policii České republiky, pokud plní své úkoly podle zákona o policii a podle trestního řádu. To znamená, aby text zněl takto: "Na žádost orgánů dozoru nebo policie v mezích jejích oprávnění je prodávající povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladů o nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy, předložit identifikační údaje podle zvláštního předpisu - poznámka 12b." Poznámka 12b zní - § 31 odstavec 4 až 7 zákona číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Samozřejmě dám pozměňovací návrhy písemně, aby bylo možno je dostatečně dobře posoudit a zpracovat, ale myslím, že je to plně v souladu s tím, co měl předkladatel na mysli.

Odůvodnění samozřejmě by mohlo být poměrně obsáhlé, nicméně z mnoha ustanovení zákona o Policii České republiky a z mnoha ustanovení trestního řádu vyplývají oprávnění a povinnosti policie a mohlo by docházet ke konfliktním výkladům, zda - pokud zde tato povinnost provozovatele vůči policii není - může, nebo nemůže být vyžadováno.

Třetí návrh, který bych si dovolil předložit, se týká § 20 d) zákona číslo 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, kde bychom navrhovali zrušení omezení oprávnění policie vstupovat při plnění úkolů pouze do prostorů určených pro zákazníky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP