(16.50 hodin)
(pokračuje Vlčková)

Druhým problémem, na který jsem se rozhodla poukázat, jsou opravy a modernizace panelových bytových domů. Jde o velký problém, o kterém již bylo mnoho řečeno. Průměrné náklady na jeden byt jsou odhadovány na 250 tisíc. S vlastníky panelových domů bylo v roce 2002 uzavřeno 40 smluv na státní úrokové dotace a 41 na bankovní úvěry. Celkově šlo o podporu 1 219 832 tisíc korun bankovního úvěru, za které by šlo zrekonstruovat 4 879 bytů v panelové výstavbě. Pokud půjdou opravy tímto tempem dál, lze očekávat, že stávající fond 1 165 tisíc panelových bytů bude opraven za 239 let. Určitě za tuto dobu spadnou, a situace bude vyřešena.

S ohledem na finanční převod finančních transferů Státního fondu rozvoje bydlení z Fondu národního majetku doporučuji s výše uvedenými výhradami, které jsem měla, roční uzávěrku na rok 2002 podpořit. Ve vztahu k vládě České republiky navrhuji ale uplatnit zásadní výhrady k pozdnímu dofinancování fondu, které bylo hlavní příčinou nesplnění rozpočtu.

Dovolím si v podrobné rozpravě předložit doprovodné usnesení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Vlčkové. Ptám se, zda se ještě někdo chce zúčastnit obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Eduard Vávra, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Jsem člen dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení již řekněme třetí rok. Sleduji trendy, jak jdou. Bylo zde řečeno, že loni se stavělo 14 tisíc bytů. Pokud vím, letos se počítá se 7 tisíci byty, to znamená, že je to spíše klesající tendence. Po různých diskusích v dozorčí radě jsem dospěl k názoru, že tento fond vlastně spěje k zániku.

Chtěl bych ještě sdělit jednu věc. Před šesti týdny zasedala dozorčí rada fondu, přijala určitá usnesení. V jednom z nich byla žádost na pana ministra ohledně určitých informací. Uplynulo šest týdnů, dodnes nemáme nic, což je špatné.

(pokračuje Vávra)

Bylo by dobře, kdyby se dozorčí rada co nejdříve sešla a přijala jakési usnesení, i když chápu, že v rámci statutu fondu dozorčí rada nemá skoro žádný vliv na chod tohoto fondu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Písemnou přihlášku opět nemám žádnou, ale registrovala jsem přihlášku paní poslankyně Miroslavy Vlčkové, kterou prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážená paní předsedající, vážení přítomní, v návaznosti na své vystoupení při prvním čtení a s ohledem na významné důsledky nesplnění rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2002 navrhuji Poslanecké sněmovně přijmout doprovodné usnesení k tisku 278.

1. Poslanecká sněmovna konstatuje, že schválené rozpočtové výdaje Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2002 byly splněny pouze na 43,3 %, že důsledkem nečerpání 4 401 412 700 korun bylo výrazné snížení předpokládaného tempa bytové výstavby, nižší objem stavební výroby a potažmo též nižší příjmy státního rozpočtu.

2. Poslanecká sněmovna vyslovuje nespokojenost vládě za pozdní dofinancování fondu, které bylo hlavní příčinou nesplnění schváleného rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Táži se, zda ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nevidím takovou přihlášku, proto podrobnou rozpravu končím.

Zapomněla jsem vás požádat, paní poslankyně, abyste svůj návrh předala panu zpravodaji pro případ, že bude nutno před hlasováním tento návrh ještě jednou přečíst, abychom měli váš úplný text k dispozici. Prosím, abyste tak učinila.

Po podrobné rozpravě se ptám, zda chce pan ministr nebo pan zpravodaj uplatnit možnost závěrečného slova. Ano, pan ministr Pavel Němec bude hovořit jako první.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vyjádřil bych se k připomínkám paní poslankyně Vlčkové, která hovořila o tom, že podle jejího názoru Státní fond rozvoje bydlení měl výrazněji pracovat ve své výdajové stránce.

Samozřejmě že Státní fond rozvoje bydlení je vázán tím, jaké má příjmy. Samozřejmě může realizovat jenom takové výdaje, které jsou v souladu se zdroji, které má k dispozici. Nicméně poznámka paní poslankyně Vlčkové zřejmě směřovala k tomu, že pro určitou disproporci mezi schválenými výdaji a skutečným čerpáním existuje rozdíl proto, že samozřejmě v běžném rozpočtovém roce, tedy v roce 2002, byly schváleny určité objemy akcí, ovšem tyto akce jsou realizovány i v průběhu následujícího období, které může přesáhnout i do následujícího rozpočtového roku. To je samozřejmě princip fungování jakéhokoli fondu, tedy i Státního fondu rozvoje bydlení, kdy finanční prostředky jsou přiznány v jednom rozpočtovém roce, konkrétně v tomto případě v roce 2002, ovšem mohou být čerpány nejen v roce 2002, ale i v roce následném. V tomto ohledu nezáleží jen na činnosti Státního fondu rozvoje bydlení, ale zejména na činnosti jednotlivých příjemců podpor, tedy obcí, tedy konečných investorů.

Musím říci, že doprovodné usnesení, které navrhuje paní poslankyně Vlčková, nevystihuje skutečnou situaci, protože Státní fond rozvoje bydlení přiznal podpory, jak byly plánovány podle schváleného rozpočtu Poslaneckou sněmovnou. Samozřejmě že umožnil, jak předpokládá zákon o Státním fondu rozvoje bydlení, že tyto prostředky budou čerpány nejen v roce 2002, ale také v období následném, tedy s přesahem do roku 2003. Tím vysvětluji zcela jednoznačně rozdíl, na který poukazovala paní kolegyně Vlčková. Není to doklad špatné činnosti orgánů fondu, nýbrž je to dáno samotným principem jakýchkoli fondů, kde se umožňuje převádět rozpočtové prostředky z jednoho roku na rok druhý.

K poznámce pana poslance Vávry jakožto člena dozorčí rady musím říci, že partnerem dozorčí rady je samozřejmě výbor fondu, nikoliv jednotliví členové nebo předseda fondu. Pochopitelně výbor fondu jako kolektivní orgán se každým usnesením dozorčí rady zabývá na svém nejbližším zasedání. Předpokládám, že avizovaným usnesením dozorčí rady, které prezentoval pan poslanec Vávra jakožto člen dozorčí rady, se bude výbor fondu zabývat na přelomu července a srpna.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se nyní pana zpravodaje, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, pan poslanec Miroslav Váňa.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Mé závěrečné slovo je velmi stručné, jelikož principiálně se shoduji s panem ministrem. Musím konstatovat, že doprovodný návrh usnesení paní kolegyně Miroslavy Vlčkové, byť je zcela jistě upřímně, dobře a racionálně míněn, nevystihuje ovšem logiku podstaty věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP