(12.50 hodin)

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila za člena výboru pro obranu a bezpečnost pana poslance Roberta Vokáče, za člena výboru pro obranu a bezpečnost Pavla Severu, za člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslance Vladimíra Říhu, za členku ústavně právního výboru poslankyni Vlastu Parkanovou, za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky poslance Roberta Vokáče, za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství poslance Roberta Vokáče, za člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství poslance Pavla Severu, za člena stálé komise Poslanecké komise pro rodinu a rovné příležitosti poslance Tomáše Kvapila, za členku dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky poslankyni Vlastu Parkanovou a za člena stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění poslance Pavla Severu.

Tím jsme skončili bod 87.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s vámi, pane předsedo, souhlasím. Všem zvoleným gratuluji a přeji jim hodně osobního uspokojení z dobře vykonané práce v nových orgánech sněmovny, do kterých jsme je zvolili.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

89.
Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

 

Hovořit bude opět pan předseda komise Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dne 7. dubna 2003 dosáhl věku 65 let člen Nejvyššího kontrolního úřadu pan František Bárta. Tímto dnem se tedy uvolnilo jedno místo člena NKÚ. V souladu se zákonem o NKÚ prezident Nejvyššího kontrolního úřadu předložil dne 20. května návrh na volbu pana Jana Kynšta za člena NKÚ s konstatováním, že kandidát splňuje všechny náležitosti podle § 12 zákona o NKÚ. Dne 21. 5. byl tento návrh rozeslán všem poslaneckým klubům.

Jedná se tedy o volbu jednoho člena Nejvyššího kontrolního úřadu, který se ujme funkce po složení slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Způsob volby zvláštní zákon nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny k volbě.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi na člena Nejvyššího kontrolního úřadu a k návrhu na způsob volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám, z místa se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nebyly vzneseny žádné návrhy, tak prosím, abyste nechal hlasovat o tom, že se bude volit tajně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stane se tak v hlasování pořadové číslo 102. Kdo souhlasí s tím, aby se volilo tajně, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 126 pro, 3 proti z přítomných 155. Tento návrh byl schválen.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní prosím, pane předsedající, abyste tento bod přerušil a otevřel další volební bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přerušuji tento bod a vracím se k bodu

 

88.
Návrh na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky

 

Pane předsedo, máte opět slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. V kontrolní radě Grantové agentury České republiky je stále neobsazeno jedno místo. Poslanecká sněmovna přijala 4. 12. 2002 usnesení číslo 206, kterým doporučila předsedovi Poslanecké sněmovny vydat prostřednictvím ČTK výzvu oprávněným subjektům podle zákona číslo 130/2002 Sb. k podání návrhu na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky. Na základě této výzvy vydané předsedou Poslanecké sněmovny dne 15. května byly ve lhůtě do 30. května 2003 předloženy tyto návrhy. Za prvé - prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc., navrhovatelem je Výzkumný ústav geodetický, typografický a kartografický, za druhé - doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc., navrhovatelem je Univerzita Karlova. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 4. června letošního roku.

Toto hlasování je atypické. Nejedná se o volbu, neboť Poslanecká sněmovna hlasuje o navržených kandidátech a na základě výsledků hlasování a po přijetí usnesení Poslanecké sněmovny zašle předseda Poslanecké sněmovny jmenovací dopis novému členu kontrolní rady Grantové agentury. Novému členu započne jeho čtyřleté období dnem přijetí usnesení Poslanecké sněmovny.

Volební komise navrhuje hlasování tajné.

Dále připomínám, protože se jedná o návrh a potom o jmenování, že se hlasování neuskutečňuje dvoukolově. V případě, že nebude v nastávajícím hlasování zvolen žádný kandidát, nemůže následovat další hlasování a tento bod končí.

Hlasovací lístky jsou připravené.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům na člena kontrolní rady Grantové agentury a k návrhu na způsob hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu. Do této rozpravy přihlášku nemám, takže rozpravu končím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nebyly vzneseny žádné návrhy, proto prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o tom, že se bude hlasovat tajně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 103, které jsem zahájil. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 153 bylo pro 128, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a otevřel další bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Přerušuji projednávání tohoto bodu. Budeme se věnovat bodu

 

90.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

 

Pane předsedo volební komise, ujměte se slova.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. V dubnu tohoto roku zvolila Poslanecká sněmovna šest členů Rady Státního fondu kultury České republiky. Dosud je v této radě neobsazeno sedm míst, neboť rada je třináctičlenná.

Dne 10. června předložil ministr kultury návrh na volbu sedmi členů rady, a to na Alexandera Gregara, Ivana Klímu, Jana Krista, Vladimíra Líbala, Františka Mikše, Jana Paula a Tomáše Töpfera. Návrhy byly postoupeny poslaneckým klubům dne 10. června letošního roku.

Způsob volby zvláštní zákon nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou, která je technicky připravena. Nově zvoleným členům započne tříleté volební období dnem volby.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a k návrhu na způsob volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nezbývá mi nic jiného, než vám vyhovět. Otevírám rozpravu. - Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Nebyly předneseny žádné návrhy. Prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o volbě tajné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo souhlasí s návrhem na volbu tajnou, ať to dá v hlasování pořadové číslo 104 najevo tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 153 přítomných bylo pro 122, proti 4, takže návrh byl schválen.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Nyní prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a otevřel poslední volební bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stalo se - přerušil jsem projednávání tohoto bodu. Budeme se věnovat

 

95.
Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

 

Pane předsedo, máte opět slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP