(11.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Potom se divíme, když se periodicky objevuje v novinách růst hlasů pro komunistickou stranu. Divíme se tomu, že se lidé nepamatují, co se všechno v té době dělo, jaké zločiny má tato strana na svědomí, divíme se tomu, že mladá generace je dezorientována a nalézá opět tu sladkou vábničku v hlasech protagonistů této politické strany.

Já vás proto prosím, vás, kterým záleží na tom, aby tyto preference nerostly - a já vás ujišťuji, zejména vás, členy sociální demokracie, že nerostou na úkor ODS - tak nemáte-li zájem posilovat ten nedemokratický trend, tuto nešťastnou situaci v České republice, velmi vás prosím, abyste se zamysleli, jak budete v nadcházejícím hlasování hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní dávám slovo panu poslanci Janečkovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Zuzka Rujbrová. Prosím, pane poslanče, dejte přednost paní poslankyni k faktické poznámce.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Byla bych ráda, a vaším prostřednictvím bych vzkázala paní místopředsedkyni Němcové, že nárůst volebních preferencí KSČM není ovlivněn tím, že by si lidé nepamatovali to, co bylo před rokem 1989. Možná je tomu právě naopak, možná si také pamatují, co bylo po roce 1989.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Kolega Filip se tady nějakým nepřímým způsobem velmi distancoval od KSČ. Byl bych velmi rád, kdybychom mohli toto jeho ujištění brát vážně.

Musím říci, že mě velmi zarazilo jako poslance Poslanecké sněmovny, když místopředseda Poslanecké sněmovny a reprezentant KSČM se účastnil oslav nedožitého 90. výročí narození Gustáva Husáka, tedy reprezentanta režimu, ve kterém byly desetitisíce našich dětí vyházeny ze škol, desetitisíce lidí vyházeny ze zaměstnání, další stovky lidí byly pozavírány do vězení. Domnívám se, že to vypovídá o tom, jaký vztah má KSČM k minulému režimu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, ano, účastnil jsem se položení květin k nedožitým 90. narozeninám pana Gustáva Husáka v Bratislavě spolu s představiteli celé slovenské politické scény včetně Křesťanského demokratického hnutí, včetně strany ANO, včetně strany SMER a dalších, takže já to nepovažuji za nic špatného. Na rozdíl od jiných pan Gustáv Husák alespoň udržel československý stát pohromadě. (Potlesk komunistických poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, je otevřena obecná rozprava. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím a ptám se znovu pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Pan navrhovatel mě neposlouchá. Táži se opět, zda chce pan navrhovatel vystoupit se závěrečným slovem. Nechce.

Pan zpravodaj má slovo.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, je velmi obtížné rozumět si, jestliže pod jedněmi slovy vnímáme různý obsah. Domnívám se, že neseme stále v sobě nevyrovnané účty z minulosti a ono staré chirurgické heslo "ubi pus, ibi evacua", tam, kde je hnis, tam ho vypusť, to jsme nerealizovali v politickém životě. Ale jsem toho názoru, že řešení, které je nyní předkládáno, neprospívá budování demokracie.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování o předložených návrzích. Všechny vás na žádost z pléna odhlásím a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými kartami a zaregistrovali se. Poprosím pana zpravodaje, aby mě sledoval, anebo aby přednesl, jaké padly návrhy v obecné rozpravě.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená paní předsedající, v obecné rozpravě vystoupilo 16 poslankyň a poslanců, z toho někteří opakovaně. Byl šestkrát podán návrh na zamítnutí, jednou návrh na přerušení s podmínkou vyjádření členů vlády nebo vyjádření ministrů, dvakrát zazněla podpora návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana poslance Petra Bratského, zda trvá na tom svém návrhu. Stahuje, děkuji.

 

Já tedy zahájím hlasování o návrzích na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 50 z přítomných 150 poslanců 112 hlasovalo pro návrh, proti návrhu 48. Tento návrh zákona byl zamítnut. (Potlesk v části sálu.)

 

Končím tento bod.

 

Dalším bodem, kterým podle schváleného pořadu jednání budeme projednávat, je

 

26.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 298/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 298/1. Předložený návrh odůvodní senátorka paní Jitka Seitlová, kterou mezi námi vítám. Prosím, paní senátorko, ujměte se slova.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych po vzrušené debatě uvedla návrh senátního návrhu zákona, novely trestního zákona č. 140/1961. Obsahem návrhu je problematika trestního postihu a právních bariér násilí páchaného mezi osobami podle rodinného nebo právního vztahu blízkými nebo na sobě jiným způsobem závislými, násilí konaného zpravidla také mimo veřejné prostory. Problematika je zahrnována pod pojmem domácí násilí.

Domácí násilí jako společensky nežádoucí jev, společensky nežádoucí jednání, není v našem právním systému postiženo. Tento druh násilí se svými znaky a formou podstatně liší od násilí páchaného na cizích osobách. Děje se z jiných důvodů, za jiným účelem než násilí na cizích lidech. Oběť má k pachateli, který je jejím partnerem, manželem nebo manželkou, druhem, družkou, ale nezřídka také bohužel potomkem, protože domácí násilí je nezřídka pácháno i na prarodičích, tedy oběť má k pachateli hlubokou psychickou vazbu nebo vazbu sociálně existenční. Proto také násilí někdy dlouhodobě snáší.

Domácí násilí je většinou uskutečňováno jako proces dlouhodobý, systematický fyzický, psychický, nebo dokonce ekonomický nátlak. Samy orgány policie podle vyjádření svých zástupců pociťují při poskytování ochrany obětem domácího násilí nedostatečné nástroje v současné platné legislativě. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Paní senátorko, promiňte, já vás na chvilku přeruším, a to jen proto, abych požádala své kolegyně a kolegy, aby se ztišili a umožnili vám přednést své odůvodnění. Prosím vás, kolegyně a kolegové, o větší ticho v jednacím sále.

Prosím, pokračujete.

 

Senátorka Jitka Seitlová: V případě domácího násilí se totiž jedná o zásah, který by měla policie realizovat většinou do sféry, která je chráněna. Jedná se o sféru soukromí. Myslím, že se tady všichni shodneme na tom, že soukromí každého z nás musí být chráněno a jeho respektování patří mezi základní nezpochybnitelné pilíře občanského života.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP