(15.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Mohu teď zahájit bod číslo 36, kterým je

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti
výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků),
ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 252/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády prosím, aby předložený návrh uvedl ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. A prosím o klid v jednací síni. Zahájili jsme projednávání bodu č. 36. Úvodní slovo má ministr Urban. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové z vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych v prvním čtení uvedl vládní návrh novely zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, která je transpozicí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2001/95/ES, která se týká posílení ochrany před nebezpečnými výrobky. Jde o zajištění jedné z hlavních priorit ochrany spotřebitelů a tou je ochrana zdraví a života. V souladu s evropskou směrnicí upravuje především tyto základní oblasti. Rozšiřuje okruhy výrobků, na které se působnost zákona vztahuje, a nově vymezuje některé pojmy, zejména pojem "výrobce a distributor", tedy subjekty, na které se povinnosti vztahují. Jednoznačně vymezuje kritéria bezpečnosti výrobku a zejména pak postupy jejího hodnocení.

Je zde vyjádřen princip použití zákona jako obecného právního předpisu ve vztahu k předpisům zvláštním, a to jak ve vztahu k tzv. harmonizované, tak i neharmonizované sféře, tedy k oblasti, která je upravena právem Evropských společenství, ale i k oblasti, kde takováto úprava není. Návrh také zakotvuje princip uznávání národní právní úpravy státu, ve kterém byl výrobek uveden na trh. Ve vztahu k podnikatelským subjektům upřesňuje mimo jiné označování výrobků potřebnými údaji a stanovuje potřebu informování příslušných státních úřadů v případech, kdy výrobce sám zjistí nebezpečný výrobek, dále pak průběžné sledování vlastností výrobků a uchování dokumentace pro zjištění původu výrobku a podobně.

Tato novela dále zpřesňuje vybraná ustanovení týkající se dozoru nad dodržováním zákona a ustanovení o aplikaci budoucího systému rychlé výměny informací o nebezpečných výrobcích na trhu.

V dalších částech návrhu je novelizován zákon o technických požadavcích na výrobky, zejména v ustanovení týkajících se zveřejňování norem, vztahujících se k bezpečnosti výrobků, tak i zákon o ochraně spotřebitele, především v ustanoveních týkajících se označování obuvi údaji o složení materiálu s cílem zajistit plnou shodu s příslušnou evropskou směrnicí.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám propustit návrh zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, k tomu, co zde říkal pan ministr, není mnoho co dodat. Snad jenom pokud by se někdo pozastavil nad tím, že zde máme novelu zákona, který jsme přijali v roce 2001, tak jednu poznámku, že tehdy se zákon zpracovával podle směrnice Rady Evropských hospodářských společenství z roku 1992 a v roce 1991 si udělali revizi a inventuru účinnosti této směrnice a přijali směrnici zpřesňující a ta byla přijata až po přijetí našeho zákona. Proto tato novela reaguje na novou směrnici z roku 2001, která má být v právu členských zemí aplikována do 15. ledna 2004. Takže jenom tolik, aby se nad tím někdo nepozastavil. Je to zkrátka normální a přirozené.

Nemyslím si, že by novela obsahovala nějaký převratný krok proti stávajícímu zákonu. Upřesňuje se současný zákon, aby byl technicky i věcně shodný s poslední platnou směrnicí Evropské unie. Obsahově se jedná skutečně o otázky bezpečnosti a ochrany zdraví spotřebitelů. Nové, co se zavádí do tohoto zákona, je režim a systém oznamování nebezpečných výrobků Komisi Evropské unie a Komise Evropské unie oznamování těchto výrobků dá do České republiky. To ovšem až budeme členy Evropské unie jako členský stát.

Já si myslím, že to není konfliktní norma. Já se domnívám, že je bez problémů, že může projít jednáním našeho parlamentu. Jsou tam některé drobné nepřesnosti, u kterých není žádný problém, aby byly ve výboru dopracovány. Nejde o nic podstatného. Jde o formulační záležitosti. Z toho důvodu doporučuji Poslanecké sněmovně, aby propustila tento tisk do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Vymětalovi za jeho zpravodajské uvedení tohoto zákona a zeptám se, zda se někdo hlásí nyní z místa do obecné rozpravy, protože písemnou přihlášku nemám. Vidím přihlášku pana poslance Býčka, poté bude hovořit pan poslanec Eduard Vávra. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážená paní předsedající, doufám, že svým vystoupením nevyvolám nějakou velkou lavinu technických problémů s hlasovacím zařízením.

Novela zákona 102/2001 Sb., o bezpečnosti výrobků, je dle mého názoru připravena dobře, lze ji tedy obecně podpořit, aby přešla do druhého čtení. Řada ustanovení je v souladu se směrnicemi, ale nepodařilo se takto přímo v bodu 5 § 3 odst. 4 a 5, kde tyto věci nejsou řádně vymezeny z hlediska hierarchie národních předpisů a harmonizovaných technických norem, a pak je zde určitý problém technicus terminus, co je slovo "bezpečnost, se určuje a otázka shody s požadavky". Zde nejde jenom o slovní záměnu, jde o obsah a chtěl bych poprosit, aby při přípravě pozměňovacích návrhů byla vstřícnost předkladatele.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Ladislavu Býčkovi, prosím, aby se nyní slova ujal pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, já se budu už vyjadřovat k samotnému znění. Na předložené novele mi vadí mnoho výkladově nejasných formulací. Je tím dána možnost si ho různě a subjektivně vysvětlovat. Tím může docházet k rozporům mezi orgány, spotřebiteli a výrobci. Na základě subjektivního posuzování následných rozporů může být výsledkem i soudní projednávání.

Uvedu například některé formulace, které je potřeba upravit. Je to např. formulace "rozumně předvídatelné podmínky", dále "pravidlo správné praxe", dále "rozumné očekávání", dále "určitý způsob užívání může bezpečnost spotřebitele ohrozit". Já se proto ptám, jaký určitý způsob. Dále "nebo může předpokládat". A ještě jeden příklad - "u kterých pojali podezření, že jsou nebezpečné apod.". Z těchto příkladů jasně vyplývá, že je nutné nejasné formulace upravit a zpřesnit tak, aby jejich výklad byl zcela jasný bez možnosti subjektivního výkladu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP