(10.10 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom se vrátili k části A. A protože A6 se stalo nehlasovatelné, navrhuji hlasovat o A13. Stanovisko zpravodaje neutrální, ministr nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 125. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 89, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Zřejmě dojde ke kontrole hlasování. - Druhým nešťastníkem dnešního dopoledne je pan poslanec Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Pane předsedající, žádám o opakování hlasování, protože jsem hlasoval "ano", a na sjetině mám křížek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování o námitce s pořadovým číslem 126. Kdo s ní souhlasí? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro návrh 134, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Prosím o klid v jednacím sále.

 

Budeme opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu A12. Opakuji stanoviska - pan zpravodaj neutrální, pan ministr negativní.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 127. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro 118, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Nyní bychom mohli hlasovat o zbytku pozměňovacích návrhů ústavně právního výboru jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanoviska - pan zpravodaj souhlasí, pan ministr souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 128. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 209, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 129. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 92, proti 36. Podle výsledků tohoto hlasování vyplývá, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Počkám s definitivním ukončením projednávání tohoto bodu až po kontrole výsledků hlasování.

Slovo má pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Pane předsedající, omlouvám se, zpochybňuji hlasování. Mám na sjetině "ano", hlasoval jsem "ne".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 130. Kdo souhlasí s touto námitkou? Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro námitku 153, proti 2. S námitkou byl vysloven souhlas.

 

Na žádost pana zpravodaje vás opět odhlašuji a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Věnujte mi prosím pozornost, neboť v této chvíli zahajuji hlasování o závěrečném usnesení k tomuto zákonu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro 86, proti 43. Podle výsledků tohoto hlasování závěr by zněl, že zákon nebyl přijat.

 

Jak se stalo naší dobrou praxí, budeme kontrolovat.

Rád bych znal stanovisko, zda někdo zpochybňuje hlasování, či nikoliv. Žádné stanovisko zpochybňující výsledek hlasování nevidím. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona…

Nezlobte se, kolegové, ale myslím, že spor má jiný charakter než technický. Pan předseda Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, požádal bych v tuto chvíli o přestávku na jednání klubu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Žádost předseda klubu podat může, nicméně mohu vyhovět pouze s tou poznámkou, že po této přestávce nemůže být vznesena námitka proti předcházejícím výsledkům hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP