(12.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Lucie Talmanová.

Jenom pro informaci - důležitou informaci - sděluji, že klub ODS podal námitku proti projednávání tohoto návrhu zákona podle § 90 odst. 2.

Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, předložená novela odkládá účinnost služebního zákona o jeden rok a toto posunutí účinnosti následně promítá i do ustanovení, která upravují přechodná období, a samozřejmě i do tzv. doprovodného zákona č. 309/2002 Sb. Dosti neobvyklý důvod k tomuto odkladu nám dostatečně popsal předkladatel této novely pan ministr Škromach a mně jako zpravodaji nepřísluší nyní tento důvod komentovat, takže tímto končím svoji zpravodajskou zprávu, která byla velice jednoduchá, protože stejně jednoduchý je i tento vládní návrh, není složitý. Dovoluji si ale současně přihlásit do obecné rozpravy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a hned předávám slovo paní zpravodajce, která se jako první přihlásila do obecné rozpravy. Jako druhý je přihlášen pan poslanec Alfréd Michalík.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně návrh služebního zákona 8. prosince 2000. Projednávání tohoto návrhu trvalo více než dva roky, rozprava několik hodin, vystupujících v rozpravách bylo několik desítek. Po více než dvou letech, v březnu 2002, Poslanecká sněmovna převahou jednoho hlasu služební zákon schválila. Poslanecké kluby, které tehdy vznik služebního zákona posvětily, jsou shodou okolností totožné s kluby, které dnes tvoří vládní koalici.

Důvody tehdejší vlády sociální demokracie k předložení návrhu služebního zákona zněly velmi naléhavě: zpolitizovaná, nedostatečně efektivní česká státní správa, úzká a bezprostřední souvislost povinnosti přijmout tento zákon s naší integrací do Evropské unie a článek 79 naší ústavy.

Argumenty odpůrců navrženého uspořádání státní služby byly stejně naléhavé a stejně transparentní. Jak jsem již uvedla, rozprava trvala několik hodin, ale já je shrnu pouze do jedné věty. Předložený návrh zákona neznamená vyšší kvalitu státní služby poskytované našim občanům, znamená pouze vyšší náklady. Výše těchto nákladů byla taktéž jednoznačně pojmenována od počátku projednávání vládního návrhu služebního zákona. Jedná se o 10 miliard Kč, o kterých hovoříme dnes. Přesto všechno byl služební zákon přijat. Závěrečná slova předkladatele, tehdejšího ministra práce a sociálních věcí, nynějšího premiéra zněla - a teď mi dovolte citovat: Jsem přesvědčen, že tento zákon vytvoří kvalifikovanou, efektivní státní správu, která bude pracovat ku prospěchu svého státu a ku prospěchu celé společnosti.

Kdokoli z našich občanů tento příslib uslyšel a přijal ho, musel být bezpochyby v tu chvíli naplněn velmi pozitivní nadějí. Nadějí na možnost spolehnout se konečně na kvalifikovanou, profesionální, nezpolitizovanou státní správu, tak jak mu ji - za jeho peníze samozřejmě - nabízí vláda. Rok poté může každý z doufajících - tehdy doufajících - občanů zkonstatovat, že více než cokoli jiného platí přísloví "slibem nikoho neurazíš". Tolik očekávaná kvalifikovaná, profesionálně zdatná atd., atd., nebudu už opakovat ta slova, kterými služební zákon byl uváděn, státní správa se nekoná, protože vláda na ni nemá. Tento fakt je předmětem dnešního návrhu novely služebního zákona, který projednáváme. Současně nás pan předkladatel ujišťuje, že za rok - bezpochyby, jestli jsem pochopila správně - na ni mít bude. Ovšem v okamžiku jakékoli reformy veřejných financí mně tento příslib zní poněkud nevěrohodně.

I přes to nebudu tedy navrhovat při dnešním prvním čtení zamítnutí této novely, pouze prosím pana předkladatele prostřednictvím vás, paní místopředsedkyně, aby tento zákon byl projednáván ve standardních lhůtách, které nám všem poslouží k zamyšlení, jestli tento model státní služby za 10 miliard Kč je opravdu to, co chceme našim občanům nabídnout. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Alfrédu Michalíkovi. Připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážená paní předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, kolegové, s ohledem na to, že bylo znemožněno využití § 90 vetem opozice, projednání tohoto zákona ve zkráceném termínu, navrhuji a předkládám návrh na zkrácení o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo udílím panu poslanci Miroslavu Benešovi. Připraví se pan poslanec Hynek Fajmon, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, páni ministři, dámy a pánové, ten balíček, který mám s sebou a který jsem si přinesl k řečništi, není mé vystoupení. Ten balíček má za úkol jedno jediné - připomenout, co jsou to sliby, a připomenout, co je to realita. Docela mě mrzí, že předseda vlády, který tehdy jako ministr práce a sociálních věcí tento návrh předkládal, ujišťoval sněmovnu a ujišťoval členy na zákon vzniklé koalice a později stvrzené koalice, že bude realizován. Když dovolíte, udělám jedno neskromné gesto. To neskromné gesto je citace posledního odstavce před třetím čtením, před hlasováním o tomto zákonu. Obracel jsem se tehdy na sněmovnu: Chci vás pouze upozornit, že schválený návrh zákona o státní službě, neschválený zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a navrhovaný návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků by ročně znamenal navýšení mandatorních výdajů státního rozpočtu o 30 miliard Kč a bude znamenat navýšení počtu úředníků o minimálně 20 %. Vážené dámy, vážení pánové, pro ty z vás, které zajímá, zda opravdu budeme při sestavování příštích rozpočtů schopni je vůbec sestavit, je to doufám dostatečný argument pro podpoření zamítnutí.

Vážené dámy, vážení pánové, ctěná vládo, obracím se na vás znovu. Opravdu jsme schopni dostát pouze slibům? Opravdu jsme schopni pouze odkládat platnost zákona? Nejsme náhodou schopni říci "nezlobte se, vážené dámy, vážení pánové, omlouváme se za to, že jsme slíbili více, než na co máme"? Omlouváme se, že jsme vás nechali žít v naději takové, že něco dostanete, ale vy to prostě nedostanete, protože státní kasa na to nemá?

Vážené dámy, vážení pánové, během dneška jsme schválili, jakkoli jsem byl proti, jednou 2 miliardy, jednou 10 miliard, a není to tak dávno, co jsme rozhodli o 111 miliardách. Ano, dámy a pánové, dnes se bavíme o jedněch ze zásadních kroků, které učiníme. Já zcela zodpovědně říkám, že tak jako jsem věděl před několika lety při projednávání návrhu zákona o státní službě, že nebudeme mít na to, zaplatit 10 miliard ze státního rozpočtu, tak zcela stejně říkám, že nemáme a nebudeme mít v roce přespříštím na to, abychom zaplatili oněch 8 miliard ze státního rozpočtu.

Upozorňuji a prosím, aby do dalšího čtení byla důvodová zpráva upravena ještě o jeden údaj. Je to údaj, o kolik se navýší výdaje v rámci nadstandardního důchodového systému. Pokud v tomto sále je někdo, kdo si myslí, že na důchodovém účtu je více peněz, než kolik se vydá, tak by mě to docela zajímalo. V zákoně, který byl schválen minulou Poslaneckou sněmovnou, v zákoně, jehož platnost chce vláda pouze odsunout, je také o nikoli bezvýznamném navýšení důchodového účtu. Já bych poprosil ministra práce a sociálních věcí, aby nás informoval při dalším projednávání, o jakou konkrétní sumu se jedná.

Vážené dámy, vážení pánové, úlohou opozice je navrhovat zamítnutí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP