(18.00 hodin)
(pokračuje Levá)

6. V § 60 odst. 3 písm. e) se slova "podle § 32 odst. písm. a)" nahrazují slovy "podle § 32 odst. 1 písm.b)".

V písm. f) se slova "podle §. 32 odst. 1 písm. c)" nahrazují slovy "podle § 32 odst. 1 písm. d)".

V písm. g) se slova "podle § 32 odst. l písm. o)" nahrazují slovy "podle § 32 odst. 1 písm. p)".

7. V § 61 odst. 1 se slova "vyžádaný podle § 32 odst. 1 písm. j)" nahrazují slovy "vyžádaný podle § 32 odst. 1 písm. k)".

8. V § 63 odst. 1 písm. b) se slova "stanovenou v § 32 odst. 1 písm. a), c), d) a e)" nahrazují slovy "stanovenou v § 32 odst. 1 písm. b), d), e) a f)".

9. Do § 63 odst. 1 se vkládá nové písmeno d), které zní: "d) poruší povinnost stanovenou v § 3b".

10. Do § 68 se vkládá nový odst. 11, který zní: "(11) Pokud držitel licence k celoplošnému vysílání neodpovídá požadavkům § 3b, upraví své majetkové poměry ke dni, kdy bude žádat o prodloužení licence."

Své připomínky jsem podala písemně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Ivaně Levé. Hovořit bude paní poslankyně Alena Páralová, připraví se pan poslanec Kohlíček.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, můj jediný pozměňovací návrh zní následovně:

V části 12, která se týká změny zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. V § 3 odst. 1 písm. i) zní text takto: "i) opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro sluchově postižené a minimálně 10 % vysílaných pořadů simultánním tlumočením do znakové řeči."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Páralové. Hovořit bude pan poslanec Kohlíček, připraví se paní poslankyně Fischerová.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych přednesl své dva návrhy, a to

k § 32 odst. 2, který by měl znít: "Provozovatel celoplošného televizního vysílání s licencí i provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona je povinen opatřit minimálně 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a minimálně 10 % vysílaných pořadů opatřit (zejména ve zpravodajských relacích) simultánním tlumočením do znakové řeči."

Jsou to tedy dva pozměňovací návrhy. Jeden slučuje požadavek na minimálně 70 % vysílacího času u provozovatelů celoplošného televizního vysílání ze zákona a u ostatních provozovatelů celoplošného televizního vysílání, a druhý pozměňovací návrh připojuje povinnost opatřit minimálně 10 % vysílacího času, a to zejména u zpravodajských relací, simultánním tlumočením do znakové řeči.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi a hovořit bude paní poslankyně Fischerová.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Jen jednu větu bych chtěla říci ke skryté reklamě. Ta se týká i filmů. Problematika umísťování produktů ve filmech je řešena v zákoně o regulaci reklamy, takže možnost vysílat filmy samozřejmě nebude dotčena.

Navrhuji hlasovat o každém předloženém pozměňovacím návrhu samostatně a doporučuji vám pozměňovací návrhy č. 1, 15, 17, 18 a 19 v tisku č. 87/1 a pozměňovací návrhy č. 3 a 6 v tisku 81/3 zamítnout.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Ještě se hlásí pan zpravodaj a také pan ministr - rozuměl jsem, že chce vystoupit až na závěr podrobné rozpravy. Slovo tedy má pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Dovolím si podat ještě jeden pozměňovací návrh, a to k bodu č. 13 usnesení komise, resp. k bodu 9 usnesení výboru - jsou to oba body totožné.

Pozměňovací návrh zní: V bodu 13 usnesení komise se slova "klamavé" a "klamavý teleshopping" zrušují.

Rád bych zdůvodnil svůj pozměňovací návrh. Ve stávajícím zákoně se zakazuje provozovatelům zařazovat do vysílání skrytou reklamu, nikoliv reklamu klamavou a klamavý teleshopping. Klamavá reklama a klamavý teleshopping zařazeny být nesmějí, ale je to na odpovědnosti zadavatele reklamy, nikoliv provozovatele vysílání. Je to takto zmíněno v zákoně o regulaci reklamy, a rád bych zdůvodnil, proč dávám tento pozměňovací návrh.

Klamavá reklama ze své podstaty a ze své definice v obchodním zákoníku je taková reklama, která především - a teď tu definici zkrátím - zdůrazňuje účinky výrobku, které tento výrobek nemá. Je zcela jasné, že zadavatelé reklamy, tudíž vlastně výrobci těch výrobků, přesně vědí, jaké vlastnosti výrobek má a jaké nemá. A pokud tvrdí, že výrobek má vlastnosti, které nemá, dopouštějí se vlastně protiprávního jednání. Provozovatel vysílání - a nejenom televizního, ale i rozhlasového, protože se bavíme o rozhlasovém a televizním vysílání - nemá možnost si nějakým způsobem ověřit, zda to, co zadavatelé reklamy tvrdí o svém výrobku, je pravda, nebo ne. De facto, kdybychom tam klamavou reklamu a klamavý teleshopping zařadili, znamenalo by to, že provozovatel vysílání buď bude riskovat pokutu, pokud bude cokoliv zařazovat, anebo si bude sám provádět nějaké nezávislé testy toho výrobku, aby zjistil, zda skutečně má, nebo nemá určité vlastnosti. To je samozřejmě z definice nesmysl, například u malých rádií by to mohlo znamenat i jejich krach, protože takovéto testování by pro ně mohlo být likvidační.

Domnívám se, že úplně postačuje to, co je v zákoně dnes, to znamená zakázat provozovatelům vysílání to, co mohou ovlivnit, tj. zařazování skryté reklamy, tam je to naprosto v pořádku, ale klamavou reklamu a její zákaz doporučuji ponechat na zadavateli reklamy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. Hovořit bude pan ministr kultury Pavel Dostál. Ještě před ním se ale ujme slova pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, ještě před uzavřením podrobné rozpravy bych chtěl v této souvislosti položit panu ministru Dostálovi otázku, která vychází z původního návrhu a také ze schváleného návrhu pořadu našeho jednání.

Součástí srozumitelného, akceptovatelného a přehledného právního řádu je také jeho relativní neměnnost, resp. stálost. My, kolegyně a kolegové, máme na tomto plénu novelu zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve druhém a zřejmě tedy také ve třetím čtení, a současně nám sem pan ministr prostřednictvím vlády poslal další novelu, tentokrát zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, nicméně současně novelizujícího platný zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Z logiky věci nastane tedy to, že Poslanecká sněmovna schválí novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání a prakticky bezprostředně poté, co ta bude publikována ve Sbírce zákonů, poté co bychom eventuálně schválili další návrh pocházející z Ministerstva kultury, už by tato novela byla opětovně novelizována.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP