(17.50 hodin)
(pokračuje Pleva)

Zveřejněním filmu ovšem provozovatel vysílání nesleduje reklamní účel, ale reklama tam je, ale není jako reklama označena, takže každé zařazení filmu bude možné, pokud projde zákon ve znění ministerstva, pokutovat. Tím by také bylo možné, že žádné filmy v televizi nebudou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. Slovo má ještě pan místopředseda Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chtěl bych zareagovat na to, co zde řekl pan kolega Pleva, a uvést konkrétní příklad, tuším že z tohoto víkendu. Nevím, kdo jste příznivci golfu, nicméně někteří z nás viděli film Zelený svět, a pokud jste se pečlivě dívali na tento film, vzpomenete si možná na dlouhý záběr z jedné scény, kdy nad golfovým hřištěm přelétala vzducholoď s obrovským nápisem FUJI FILM. Co jiného to bylo než skrytá reklama respektive reklama obsažená v tomto filmu zcela vědomě, protože se jednalo o spolupráci na výrobě tohoto filmu? A co jiného by nastalo v případě toho, jak se zmiňoval kolega Pleva, než sankce pro televizi, která by takový film uvedla za skrytou reklamu? Totéž platí o filmech týkajících se známého agenta 007 Jamese Bonda. Nic takového by nemohlo být vysíláno v českých televizích, aniž by se provozovatelé ocitli pod rizikem udělení příslušné sankce.

V druhé poznámce bych chtěl paradoxně poděkovat panu ministru Dostálovi za jeho trojbodovou reakci na můj pozměňovací návrh - já jsem tu reakci znal, protože ji opakovaně četli právníci pana ministra kultury a opakovaně jsme se dostávali do sporů a myslím, že nemá smysl to zde připomínat. Jde o argumenty, které již dlouho při projednávání tohoto zákona zazněly, nejsou tedy nové. Výjimkou je třetí blok argumentů, ve kterých pan ministr Dostál sám, když se podivoval nad mými připomínkami o úvahách o rozdílnosti jednotlivých institutů udělení licence a prodloužení licence, sám potvrdil, že udělení a prodloužení licence jsou rozdílné právní instituty a že mají rozdílné právní účinky ve své podstatě.

Pane ministře, přečtěte si prosím pečlivě, co vám vaši podřízení připravili, a srovnejte to s mojí argumentací. Zjistíte, že odůvodnění mého pozměňovacího návrhu je zcela v souladu s větou, kterou jste zde připustil, a vyvodil závěr, že můj pozměňovací návrh je v tomto smyslu špatný. Myslím si, že chyba je na jiné straně než na mé.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Byla to poslední přihláška do obecné rozpravy, kterou končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou a přečtu jména těch, o kterých se domnívám, že jsou přihlášeni. Někteří poslanci v rámci svého vystoupení v obecné rozpravě totiž signalizovali, že hodlají také vystoupit s pozměňovacími návrhy. Je to pan místopředseda Langer jako první, dále bude následovat poslankyně Ivana Levá, Alena Páralová, pan poslanec Kohlíček a paní poslankyně Fischerová. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám.

Pane místopředsedo, já se pro vás pokusím získat klid, a to tím, že poprosím hlouček, který se zde shlukuje... Pan poslanec Kühnl to pochopil, takže mu děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych zde předložit alternativní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu, aby z něj vyplynula naprosto krystalická čistota úmyslu, o kterém jsem zde hovořil, a věřím, že poté co se s ním seznámí jak pan ministr, tak paní poslankyně Fischerová, respektive ten, kdo jim oběma psal vystoupení, pochopí, že tímto pozměňovacím návrhem není možné zavést v České republice rozhlasy a televize na věčné časy a nikdy jinak.

Můj alternativní pozměňovací návrh - je to k usnesení stálé komise pro sdělovací prostředky, tedy k bodu 9 - zní: V § 12 se doplňuje odstavec 13, který zní: "(13) Prodloužení doby platnosti licence Radou má stejné právní účinky jako rozhodnutí Rady o udělení licence. Ustanovení odstavce 8 tím není dotčeno."

Z toho po podrobné, detailní analýze tohoto pozměňovacího návrhu vyplývá, že v žádném případě není možní interpretovat nově zařazený odstavec 13 jako prolomení toho omezení, které je stanoveno v odstavci 8, že licenci je možné prodloužit provozovateli pouze jedenkrát.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi. Dále bude hovořit paní poslankyně Ivana Levá.

 

Poslankyně Ivana Levá: Pane předsedající, dámy a pánové, pozměňovací návrh k tisku 87: za § 3a se vkládá nový § 3b - Předpoklady pro účast v řízení o udělení licence k provozování celoplošného vysílání a k jejímu držení. Má tyto části:

1. Předpokladem k získání a držení licence je, že žadatel o licenci k celoplošnému vysílání nebo její držitel není zahraniční právnickou nebo fyzickou osobou ve smyslu zvláštního právního předpisu. To je § 21 odst. 2 obchodního zákoníku.

2. Česká právnická osoba může licenci k celoplošnému vysílání získat a držet v případě, že se zahraniční osoba ve smyslu zvláštního právního předpisu na ní majetkově neúčastní přímo nebo nepřímo více než 25 procenty. Přímou účastí se rozumí, že zahraniční osoba je společníkem společnosti a podílí se na základním kapitálu vkladem vyšším než 25 procent základního kapitálu nebo se podílí více než 25 procenty na hlasovacích právech. Nepřímou účastí se rozumí účast ve společnosti podle předchozí věty prostřednictvím dalších osob.

3. Ustanovení § 3a odst. 1 a 2 platí obdobně.

Druhý návrh. V § 32 odst. 1 písm. a) bude znít takto:

Provozovatel je povinen dbát na kultivovaný jazykový projev, uvádění zpravodajských a publicistických pořadů spisovným a bezchybně artikulovaným, tedy vyslovovaným jazykem. Za spisovný jazyk se považuje jazyk podle pravidel českého pravopisu určených k vyučování ve školách. Provozovatel zajišťuje rozvoj českého jazyka a vyzdvihuje jazykové dědictví.

Dále ke změnám:

Dosavadní písmena a) až o) se označují jako písmena b) až p).

V písm. i) se slova "podle písmene g)" nahrazují slovy "podle písmene h)".

V písm. p) se slova "v písmenu n)" nahrazují slovy "v písmenu o)".

V odst. 3 písm. a) se slova "odstavcem 1 písm. b), c), e) f)" nahrazují slovy "odstavcem 1 písm. c), d), f) g)".

V odst. 3 písm. b) se slova "odstavce 1 písm. g) a h)" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. h) a i)".

3. V § 59 odst. 4 se slova "povinnosti uvedené v § 32 odst. 1 písm. c), d) a e)" nahrazují slovy "povinnosti uvedené v § 32 odst. 1 písm. d), e) a f)".

4. V § 60 odst. 1 písm. c) se slova "podle § 32 odst. 1 písm. i)" nahrazují slovy "podle § 32 odst. 1 písm. j)".

V písm. d) se slova "uvedené v § 32 odst. 1 písm. j)" nahrazují slovy "uvedené v § 32 odst. 1 písm. k)".

V písm. e) se slova "podle § 32 odst. 1 písm. j)" nahrazují slovy "podle § 32 odst. 1 písm. k)".

V písm. f) se slova "podle § 32 odst. 1 písm. l) a m)" nahrazují slovy "podle § 32 odst. 1 písm. m) a n)".

V písm. h) se slova "podle § 32 odst. 1 písm. n)" nahrazují slovy "podle § 32 odst. 1 písm. o)".

Do § 60 odst. 1 se vkládá nové písmeno p), které zní: porušuje povinnost podle § 32 odst. 1 písm. a).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP