(17.30 hodin)
(pokračuje Fischerová)

Cituji: Celý proces odnímání licence se protahuje na několik let, přičemž provozovatel může po celou dobu licenční podmínky porušovat. Obdobná, ba ještě horší situace je u ustanovení § 63 odst. 1 písm. b), kdy může provozovatel několik let vysílat závadné pořady, aniž by mu rada mohla odebrat licenci, protože musí čekat na právní moc rozhodnutí o pokutách a na právní moc rozhodnutí o odnětí licence. Konec citátu. Tento citát není třeba komentovat, neboť hovoří sám za sebe.

Pozměňovací návrh k novelizačnímu bodu 34 se týká udělování pokut za porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. V praxi by to znamenalo, že od nabytí účinnosti zákona by nikdo, kdo se dopustí nějakého přestupku, nemusel platit pokutu až do vynesení soudního rozsudku, což při současné soudní praxi může opět vést k znehodnocení tohoto nástroje zákona.

Pozměňovací návrhy k novelizačním bodům 35 a 36 se týkají problematiky odnětí a zrušení licence k rozhlasovému a televiznímu vysílání. I v tomto případě je navrhováno, aby podání žaloby mělo odkladný účinek na správní rozhodnutí. Opět to znamená, že v případě oprávněného důvodu k odnětí licence může držitel licence dále pokračovat ve vysílání po dobu, která se může protáhnout na řadu měsíců, ba i let. Vzniká otázka, proč by podnikání v rozhlasovém a televizním vysílání mělo být chráněno nadstandardní úpravou chránící investice oproti jiným zdrojům výdělečné činnosti.

Kromě toho podle § 73 soudního řádu správního zákona č. 150/2002 Sb. může soud na návrh žalobce přiznat odkladný účinek - cituji odst. 2 - jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, jestliže přidělení odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a jestliže není v rozporu s veřejným zájmem. Konec citátu. Dále podle odst. 4 stejného paragrafu může soud odkladný účinek zrušit, ukáže-li se v průběhu řízení, že pro přiznání odkladného účinku nebyly důvody a nebo že tyto důvody v mezidobí pominuly. Tato problematika je tedy podle mého názoru dobře ošetřena současnou právní úpravou.

Chci tedy zopakovat, že přijetím těchto pozměňovacích návrhů by nejen byla podvázána činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ale závažným způsobem by byla zasažena pravomoc soudu. Pokud budeme hledat nějakou pozitivní stránku těchto pozměňovacích návrhů, je třeba v zájmu spravedlnosti uvést argumenty Asociace provozovatelů soukromého vysílání, kteří evidují případy nespravedlností a příkoří ze strany regulačního orgánu vůči držitelům licence.

Pro ilustraci uvádím případ stanice Radiohrad, jejíž majitel Milan Rašík byl rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání poškozen, a soud následně toto rozhodnutí zrušil. V odůvodnění rozsudku soud konstatoval, že postup rady odporoval smyslu a účelu zákona, a argumentace, kterou rada odůvodnila svůj postup, se jevila jako nepřesvědčivá a nemající oporu v zákoně. Z toho vyplývá, že rada minimálně jednou porušila zákon, a další vývoj tohoto případu ukazuje, že ani nerespektovala soudní rozhodnutí. Pan Rašík byl tímto jednáním rady evidentně poškozen nejen na svých právech, ale i hmotně.

Je tedy možné chápat snahu o změnu zákona jako jistý druh obrany před svévolným rozhodováním rady. Je snad ale zcela zřejmé, že cesta k nápravě by měla být opačná, volat k odpovědnosti radu za její pochybení a nehledat ochranu před jejími rozhodnutími změnou zákona a zásahem do pravomocí soudů. Současný stav nám zároveň umožňuje navrhnout do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání členy, kteří budou při výkonu své funkce dbát platných zákonů, mezinárodních smluv i etických norem.

Navrhuji hlasovat o každém předloženém pozměňovacím návrhu samostatně a doporučuji vám pozměňovací návrhy číslo 1, 15, 17, 18 a 19 v tisku 87/1 a pozměňovací návrhy 3 a 6 v tisku číslo 81/3 zamítnout.

Ještě vystoupím v podrobné rozpravě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Zpravodaj pan poslanec Petr Pleva chce vystoupit, tak mu dávám slovo. Potom bude hovořit místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Poslanec Petr Pleva: Já bych si dovolil jenom jednu faktickou reakci na vystoupení paní kolegyně Fischerové, abych opravil jednu nepřesnost, kterou tady říká.

Tím, že zavádíme odkladný účinek v novele zákona, nezavádíme nový stav, ale setrváváme na stavu současném platném. Tím, kdo zavádí nový stav, je Ministerstvo kultury právě ve své novele, kde nově konstruuje žalobu proti správnímu rozhodnutí rady tak, že tato žaloba nemá odkladný účinek. Současně v platném znění zákona o rozhlasovém a televizním vysílání veškerá správní rozhodnutí před vykonatelností jsou přezkoumatelná soudem. Teprve v novele nebo po novele by tomu tak nebylo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plevovi. Hovořit bude místopředseda sněmovny Ivan Langer. Připraví se ministr kultury Pavel Dostál.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, původně jsem neplánoval vystoupit v obecné rozpravě, nicméně očekával jsem, že budu nucen v obecné rozpravě vystoupit, a stejně tak jsem očekával reakcí na čí vystoupení zde budu stát.

Chci reagovat na vystoupení paní kolegyně Fischerové, neboť vystoupení, které zde přednesla, podle mého názoru pochází ze stejné právní dílny, ze které pocházejí také argumenty publikované opakovaně v českých denících, zejména v jednom z nich, v Mladé frontě Dnes, ze strany známého organizátora různých demonstrací a petičních akcí pana Břetislava Rychlíka.

My už jsme opakovaně jak na jednání kulturního výboru, tak na jednání mediální komise hovořili o pozměňovacím návrhu, který zde byl citován a který znamená doplnění § 12 o nový odst. 13, tedy že prodloužení doby platnosti licence radou podle odst. 18 má stejné právní účinky jako rozhodnutí rady o udělení licence. Já jsem opakovaně na jednání výboru i komise upozorňoval, že mým úmyslem a zámyslem v žádném případě není umožnit nekonečné opakování prodlužování licencí, a velmi mě mrzí, když tento argument zde znovu padá s jediným odůvodněním, že se jedná o vágní formulaci "právní účinky". Zde bych chtěl říci, že formulace "právní účinky" je formulací lege artis, která je používána v našem právním řádu, a nevím, proč je takové překvapení nad jejím použitím.

Současně musím důrazně odmítnout - ono to na první pohled vypadá velmi hezky, říci na věčné časy a nikdy jinak. Nicméně paní poslankyně Fischerová si protiřečí. Na jedné straně varuje před udělením licencí na věčné časy a současně konstatováním tím, že zákon jasně ve svém ustanovení § 12 odst. 8 říká, že licenci je možné prodloužit pouze jednou jedinkrát. Jinými slovy můj pozměňovací návrh v žádném případě - a to chci zdůraznit jednoznačně - v žádném případě neznamená to, co je nám zde podsouváno, a vytváří se zde znovu opětovně hysterická atmosféra o tom, že tady chce někdo někomu, lidově řečeno, propachtovat vysílací licenci, ať už na rozhlas, nebo na rádio, na věčné časy a nikdy jinak.

Byl bych velmi rád, kdybychom takovouto hru nehráli a kdybychom skutečně předložili relevantní argumenty a přečetli si ten zákon. A zejména ustanovení § 12 odst. 8, který říká: Na žádost provozovatele vysílání s licencí rada dobu platnosti licence prodlouží. A nyní dobu platnosti licence lze prodloužit jedenkrát - zdůrazňuji jedenkrát - a to u rozhlasového vysílání na dobu osm let a u televizního vysílání na dobu dvanáct let.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP