(16.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Další byl návrh pana poslance Langera, který se týkal zprávy ministra vnitra o  důvodech a průběhu reorganizace specializovaných policejních složek atd. Pan místopředseda Langer navrhl zařadit tento bod odpoledne v pátek.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 18 bylo z přítomných 177 poslanců pro 87, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jiří Bílý: Chtěl bych zpochybnit hlasování, hlasoval jsem pro a na sjetině mám křížek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme námitku pana poslance Bílého. Já vás všechny odhlásím a prosím, abyste se znovu všichni přihlásili.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, přijmout námitku pana poslance Bílého, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 174 poslanců hlasovalo pro 159, proti 5. Námitka pana poslance Bílého byla přijata.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o zařazení tohoto bodu, který navrhl pan místopředseda Langer.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 177 poslanců hlasovalo pro 88, proti 73. Návrh na zařazení tohoto bodu nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat. Dále zde byl návrh pana poslance Ibla, který navrhl zařadit bod "změna zasedacího pořádku" jako poslední bod zpráv.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 177 poslanců hlasovalo pro 159, proti 6. Tento návrh byl přijat.

 

Pokud se nemýlím, tak jsme nepřijali návrh pana poslance Římana na zařazení bodu "dálnice" na čtvrtek dopoledne, takže můžeme hlasovat o zařazení oněch písemných interpelacích na čtvrtek dopoledne.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, zařadit písemné interpelace na ráno ve čtvrtek tento týden, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 177 poslanců hlasovalo pro 165, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli hlasovat o celém návrhu pořadu 14. schůze Poslanecké sněmovny, protože mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích.

 

Budeme tedy nyní hlasovat o celém návrhu, jak byl písemně předložen i upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento pořad schůze, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 177 poslanců hlasovalo pro 125, proti 12. Pořad schůze byl chválabohu schválen.

 

Nyní můžeme přikročit k prvnímu bodu schváleného pořadu a to je

 

1.
Vládní návrh zákona o provádění referenda o přistoupení České republiky
k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
/sněmovní tisk 197/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Rychetský. Prosím pana místopředsedu, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jak víte, tento návrh zákona je třeba přijmout ve velmi krátké době, protože jste již rozhodli o tom, že o přistoupení České republiky k Evropské unii má být rozhodnuto referendem. Rozhodli jste o tom ústavním zákonem, který stanoví, že takové referendum je povinen vyhlásit prezident republiky do třiceti dnů od podepsání smlouvy o přistoupení. Smlouva mezi Evropskou unií a deseti kandidátskými zeměmi se podepisuje příští týden ve čtvrtek v Athénách, takže tento zákon je třeba urychleně přijmout.

V rámci druhého čtení byl projednán ve výboru pro evropskou integraci, který jej doporučil schválit bez jakýkoli změn, a ve výboru ústavně právním, který kromě dvou drobných legislativně technických změn navrhuje jednu změnu věcnou. Myslím, že o té budeme diskutovat až ve třetím čtení. Je to otázka, zda se referendum, respektive hlasování o referendu má konat v pátek a sobotu, nebo v neděli a pondělí. To je však problém, který bych doporučoval ponechat až na třetí čtení.

Věřím, že v druhém čtení bude tato osnova postoupena do třetího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane místopředsedo. Připomenu, že jsme tento návrh přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a návrh také projednal výbor pro evropskou integraci. Zpravodaj ústavně právního výboru Zdeněk Koudelka je z dnešního jednání omluven, takže místo něho vystoupí pan poslanec Stanislav Křeček. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Je tomu tak nejen u tohoto zákona, ale i u dvou dalších, kdy budu zastupovat pana poslance Koudelku.

Kolegyně a kolegové, jak zde již řekl zástupce vlády, zákon byl projednán v ústavně právním výboru a tisk vám byl rozdán. Dovolte, abych vám přednesl ve druhém čtení dva pozměňovací návrhy, které jsou s legislativou Senátu domluveny.

První návrh je ten, že za § 40 se vkládá nový § 41, který zní: "Na postup podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád." Takovéto ustanovení je součástí všech volebních zákonů - je třeba, když bude jmenován například zapisovatel, aby to neprobíhalo podle správního řádu nebo další věci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP