Začátek schůze Poslanecké sněmovny
8. dubna 2003 ve 14.05 hodin

Přítomno: 177 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte mi zahájit 14. schůzi Poslanecké sněmovny a přivítat vás. Naše dnešní schůze byla svolána a návrh pořadu byl stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 2. dubna t. r. a pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů téhož dne.

Prosím vás o pozornost a také vás prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Někteří z vás mi oznámili čísla svých náhradních karet. Poslanec Václav Votava má náhradní kartu č. 5, poslanec Eduard Vávra má náhradní kartu č. 11, poslanec Miroslav Ouzký má náhradní kartu č. 3 a paní poslankyně Michaela Šojdrová náhradní kartu č. 17. (Velký hluk v jednací síni.)

Prosím o klid, abychom mohli přistoupit k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni paní Ludmilu Brynychovou a poslankyni paní Taťánu Fischerovou. Ptám se vás, jestli má někdo jiný návrh na jiné ověřovatele. (Nikdo.) Pokud ne, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tyto dvě poslankyně jako ověřovatelky, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V tomto hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 125 poslanců pro hlasovalo 102, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 14. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Ludmilu Brynychovou a paní poslankyni Taťánu Fischerovou.

 

Prosím nyní jmenované ověřovatelky, aby zkontrolovaly přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a pak dohlédly na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím vám budou rozdány do lavic.

Nyní mi dovolte, abych vám přednesl omluvy, které jsem obdržel. Pan poslanec Josef Hojdar je nemocen, stejně jako pan poslanec Libor Ježek a pan poslanec Miroslav Kalousek, nemocen je také pan poslanec Jan Klas a Petr Kott. Pan Jan Kavan oficiálně jedná ve Vídni, Miloš Kužvart se účastní mezinárodní konference o životním prostředí v Lyonu. Dva poslanci - Jaroslav Plachý a Petr Šulák - se účastní zahraniční mise OBSE v Makedonii a jedna naše delegace se také účastní konference Meziparlamentní unie. Vede ji pan poslanec Milan Ekert a jsou v ní i pan poslanec Vladimír Koníček, paní poslankyně Veronika Nedvědová, pan poslanec Vlastimil Ostrý a pan poslanec Vlastimil Tlustý. Ústavně právní výbor je na Slovensku. Je tam paní poslankyně Eva Dundáčková, pan poslanec Miloslav Kala, pan poslanec Zdeněk Koudelka, pan poslanec Jiří Pospíšil, paní poslankyně Marie Rusová a pan poslanec Miloslav Výborný.

Z vlády se omlouvá Petr Mareš a pan ministr Cyril Svoboda. Oba jsou na zahraničních cestách.

Nyní prosím, abyste věnovali pozornost skutečnosti, že přistoupíme ke stanovení pořadu 14. schůze. Návrh programu schůze je uveden na pozvánce. (Zvoní.)

Paní poslankyně a páni poslanci, nejdříve vám předložím návrhy z mé dnešní porady s místopředsedy Poslanecké sněmovny a s předsedy poslaneckých klubů.

Na základě této porady vám navrhuji zařadit před volební body, tj. před bod 71 návrhu pořadu, nový bod: Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Dále navrhuji zařadit za bod 92 návrhu pořadu nový bod: Vládní návrh na vyslání polní nemocnice, sněmovní tisk 285.

Dále na žádost poslance Vlastimila Tlustého navrhuji zařadit bod 21 /sněmovní tisk 192/, bod 22 /sněmovní tisk 193/ a bod 23 /sněmovní tisk 218/ návrhu pořadu jako první body v úterý 15. dubna.

Chtěl bych vás ještě informovat, že z návrhů zákonů, se kterými jsme vyslovili souhlas na 10. schůzi, vrátil v pátek 4. dubna Senát Poslanecké sněmovně tři z nich s pozměňovacími návrhy.

Jedná se o tyto návrhy zákonů:

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 19/6/,

***
Přihlásit/registrovat se do ISP