(14.30 hodin)
(pokračuje Býček)

Předpokládám, že ze strany veřejnosti bude tento další papír podroben kritice. Je načase, aby konečně začala veřejná správa fungovat tak, aby si tyto informace jednotlivé instituce poskytovaly mezi sebou samy a nezatěžovaly tím občany. To se týká nejen výše zmiňovaného dokladu - viz § 6 odst. 1 písm. e) - ale i dalšího obdobného dokladu o tzv. bezdlužnosti podle § 6 odst. 1 písm. d), nebo např. i výpisu z Rejstříku trestů.

K návrhu novely nemám žádné zásadní připomínky, přesto si ale dovoluji upozornit a poukázat na některé dílčí nesrovnalosti.

Pokud jde o § 6 odst. 3, toto ustanovení je duplicitní s § 11 odst. 2. Naopak postrádám zakotvení povinnosti právnické osoby splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, analogické ustanovení § 6 odst. 1 písm d a) písm e), to je předložení dokladů o tzv. bezdlužnosti právnické osoby, které jsou zakotveny pouze v ustanovení § 46. Ve druhém čtení proto budu navrhovat změnu textu: "U právnických osob musí být splněny všeobecné podmínky podle odst. 1 písm d) a e)."

Podobně je tomu v § 46 odst. 1 a 2. Ačkoli musí odpovědný zástupce splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti - viz § 11 odst. 2 - chybí ve výčtu připojených dokladů jak u fyzických osob v odst. 1, tak u právnických osob v odst. 2 povinnost předložit doklady podle ustanovení § 6 odst. 1 písm d) a e), týkající se odpovědného zástupce - doklady o tzv. bezdlužnosti.

Přes tyto připomínky doporučuji oba dva tisky propustit do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Nyní uděluji slovo panu poslanci Petru Bratskému.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, budu hovořit jen velice krátce. Přesto bych ale chtěl upřít vaši pozornost na to, že si myslím - a bylo by to možno na půdě naší sněmovny snadno zjistit a dokonce přijímat sázky - že tu nesedí ani pověstných tolik členů, kolik je prstů na jedné ruce, kteří ještě neměli vykradený automobil. Možná, že dokonce někdo z vás a nebo z vaší rodiny se dokonce stal obětí loupežného přepadení. To jsou totiž všechno trestné činy, ze kterých pocházejí předměty, které se objevují v zastavárnách. Tato trestná činnost se týká především měst, samozřejmě, nejvíce velkých měst, takže není divu, že možná právě proto se předkladatelem stává hlavní město Praha.

Myslím si, že to je materiál natolik apolitický, že naše pozornost by měla být směrována především ke druhému a třetímu čtení. Pan předkladatel, náměstek primátora, navíc uvedl, že je přístupný a ochotný udělat veškeré úpravy, které budou sloužit tomu, abychom mohli doladit tuto úpravu zákona tak, abychom mohli ve třetím čtení v těchto drobných parametrech živnostenský zákon změnit.

Není v žádném případě úkolem předkladatelů jakýmkoli způsobem omezovat živnostenské podnikání v České republice. Vzhledem k tomu, že ale prakticky neexistuje možnost, jak zabránit zastavárnám v celonoční činnost, že neexistuje možnost získávat osobní data o lidech a osobách, které umisťují předměty do zastaváren, protože prostě nemusí předkládat ani občanský průkaz, ani pas, pak je zřejmé, že musíme dosáhnout snížení dopadů této trestné činnosti tím, že budeme na novele pracovat.

Proto bych si vás dovolil požádat, abyste s tímto pohledem na věc propustili tisk do druhého čtení, aby případně ti, kteří mají zájem na něm pracovat, se mohli zúčastnit práce v příslušných výborech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu poslanci Bratskému. Nemám další písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Táži se, zda se někdo z místa hlásí do obecné rozpravy. - Vidím, že se nikdo nehlásí, končím proto sloučenou obecnou rozpravu k oběma tiskům.

Protože nepadl ani v jednom případě návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, budeme tedy hlasovat o přikázání.

Nejdříve tedy u tisku 107 (bod 57). Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím, že by někdo měl jiný návrh.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 145 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem přikázat tento tisk k projednání hospodářskému výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 z celkového čísla 139 poslanců se 106 vyslovilo pro návrh, proti nebyl žádný poslanec. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Prosím, nyní tedy tisk 200 (bod 58). Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Nevidím nikoho. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 se z celkového počtu 142 poslanců pro vyslovilo 100, proti nehlasoval nikdo, návrh tedy byl přijat. Konstatuji tedy, že i tento návrh zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Končím projednávání těchto dvou bodů.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod číslo

 

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 119/2002 Sb., a některé další zákony,
/sněmovní tisk 191/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Rusnok. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Rusnok: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové, předložený návrh zákona s velmi dlouhým názvem, který teď paní místopředsedkyně ocitovala, sleduje v zásadě tři základní cíle. Za prvé zapracovat povinnosti, které by vyplynuly pro Českou republiku z mezinárodních závazků, a to zejména z Úmluvy o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní a z Usnesení Mezinárodní stálé komise pro zkoušky těchto zbraní, do českého právního řádu. Za druhé promítnout nové legislativní úpravy v oblasti střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků, které byly obsaženy v jiných právních normách, do zákona č. 156/2000 Sb. Tyto nové právní úpravy byly přijaty zejména v zákoně o zbraních a střelivu, dále v novele zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské zprávě, ale také v novele zákona o technických požadavcích na výrobky. A konečně za třetí - důvodem pro novelu je také provedení dílčích úprav platného zákona, zejména v oblasti kontrolní činnosti na základě dosavadních poznatků z jeho aplikace v praxi.

Přijetí navrhované novely nevyvolá nové nároky na státní rozpočet ani nebude vyžadovat navýšení stávajícího počtu systemizovaných míst ve státních správních orgánech a předložený návrh je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je naše země vázána.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP