(14.10 hodin)
(pokračuje Blažek)

Podle našeho názoru způsob řešení tohoto problému výrazným omezením zneužívání zastavárenské činnosti k páchání trestného činu podílnictví spočívá právě v této novele, pokud v ní bude výslovně stanovena povinnost živnostníka ověřit totožnost osoby, která dává zboží do zástavy, pomocí věrohodného dokladu, nejlépe občanského průkazu, a v případě cizince cestovního dokladu nebo průkazu o povolení k pobytu vystaveného cizinci správními orgány České republiky. Zastavárník by byl povinen uvést do smlouvy údaj o dokladu, ze kterého totožnost zástavního dlužníka zjistil, a v případě cizince poslední místo jeho pobytu u nás. Současně by byl povinen tento údaj vhodným způsobem před uzavřením smlouvy ověřit, např. telefonicky u ubytovatele, aby se tak předešlo případnému pozdějšímu tvrzení, že byl oklamán falešným dokladem. Jako řádný doklad dokazující způsob nabytí prodávaného zboží by pak na základě zákona byla uznána živnostenskou kontrolou pouze ta smlouva, která by byla uzavřena s takto spolehlivě identifikovanou osobou.

Zastavárenská činnost je v současné době živností ohlašovací volnou, u níž nejsou stanoveny žádné kvalifikační podmínky, a provozovat ji tedy může kterákoli osoba způsobilá provozovat živnost podle živnostenského zákona. Nařízení vlády, jak je známo, definuje zastavárenskou činnost jako poskytování úvěrů proti zástavě věcí movitých a případný následný prodej zastavené věci. Stejně tak zástavní právo vzniká uzavřením písemné zástavní smlouvy mezi podnikatelem a vlastníkem věci nebo jeho zástupcem oprávněným cizí věc zastavit. Podle našeho názoru by tedy smlouva měla obsahovat údaje identifikující spolehlivým způsobem zástavního dlužníka, aby své právo k zastavené věci mohl doložit při jejím vyplacení. Je však obecně známou skutečností, že zastavárny, jak jsem již uvedl, často slouží jako místo odbytu kradených věcí. Vzhledem k tomu, že živnostenský zákon nestanoví ani povinnost podnikatele ověřit z věrohodného dokladu totožnost zájemce o uzavření zástavní smlouvy a ani povinnost této osoby se takovým dokladem prokázat, domníváme se, že to je závažný problém.

Je zde potřeba říci, že pokud podnikateli není prokázáno, že věděl o tom, že do zástavy bere kradené zboží, nelze ho v podstatě usvědčit ani z trestného činu podílnictví.

Nesplnění této námi navrhované povinnosti může vést až ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 živnostenského zákona.

Myslím, že v naší důvodové zprávě je to popsáno ještě daleko podrobněji, ale chtěl bych zde pro ilustraci říci, že jenom v Praze se v této chvíli nachází podle nám dostupných údajů cca 1800 podobných provozoven, které v převážné míře poskytují své služby v nepřetržitém provozu.

Podle našeho názoru návrh novelizace zákona o živnostenském podnikání je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami a nevyvolává dodatečné nároky na státní rozpočet v případě jeho přijetí.

Ještě bych se chtěl zastavit u stanoviska vlády České republiky, s kterým jsem se měl možnost seznámit. My si dovolujeme nesouhlasit s tím, že se jedná o nepřípustnou novelu občanského zákoníku, neboť nenavrhujeme upravit zástavní smlouvu jako takovou, ale pouze její specifickou podobu v případě zastavárenské činnosti a podle našeho názoru text odpovídá konstrukci stávajícího paragrafu 31 živnostenského zákona.

A obecná poznámka. Hlavní město Praha vítá, že byť vláda nesouhlasí s naším návrhem, deklaruje přípravu vlastního koncepčního řešení. Ovšem zde chci říci, že nám není moc jasné, proč impulsem pro tento koncepční krok vlády byl teprve náš návrh zákona, když - znovu opakuji - jedná se o záležitost, na kterou opakovaně upozorňuje Policie ČR, a upřímně řečeno neznám nikoho, kdo by o těchto nepravostech, které se zhusta dějí, nevěděl.

Protože jsem přesvědčen, že náš návrh lze případně dopracovat či doplnit při jeho projednávání v jednotlivých výborech, to je ve výborech, kterým případně Poslanecká sněmovně projednání přikáže, dovoluji si vás požádat o podporu našeho návrhu v prvním čtení. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Eduard Vávra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, zastupitelstvo hl. m. Prahy předložilo malou, ale důležitou novelu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání., živnostenský zákon, která má řešit problém zneužívání zastavárenské činnosti. Zastavárny jsou často místem odbytu kradených věcí, a je proto žádoucí stanovit podmínky, které usnadní odhalování trestné činnosti a identifikaci předávajících osob.

Vláda ve svém stanovisku považuje účel sledovaný touto novelou zákona za žádoucí, ale s navrženým řešením se neztotožňuje. Znamená to, že jej zásadně nezamítá. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že novela živnostenského zákona představuje i nepřímou novelu občanského zákoníku. Znamená to drobnou úpravu zástavní smlouvy.

Chtěl bych upozornit na programové prohlášení vlády, ve kterém jednou z priorit je zajištění bezpečnosti občanů a ochrana jejich životů, zdraví a majetku. V prohlášení se dále sděluje, že se vláda bude důsledně zabývat některými znepokojujícími projevy obecné kriminality, jako jsou např. ozbrojené loupeže, krádeže aut a věcí z nich, vloupání atd. Novela zastupitelstva hl. m. Prahy tak jenom napomáhá plnit programové prohlášení vlády.

V případě úpravy zástavní smlouvy, občanského zákoníku, jde o drobnou úpravu zástavní smlouvy § 156, ve které je nutno stanovit taxativní výčet osobních údajů spolehlivě identifikujících zástavního dlužníka. Vláda nás ve svém stanovisku také informuje, že hodlá předložit vlastní návrh právní úpravy řešící tento problém. Její záměr je chvályhodný, ale v plánu legislativní činnosti pro nejbližší dobu tento návrh prozatím není a vzhledem k délce celého legislativního procesu je nutné se tiskem č. 107 zabývat.

Novela by měla stanovit, jak vést evidenci a její bezodkladné předkládání na požádání kontrolním orgánům a policii. V případě nedodržení zákonných povinností může živnostenský úřad uložit podnikateli pokutu, přičemž je využívána součinnost orgánů a policie. Na vládě pak zůstává stanovit provozní dobu zastaváren a obchodů s použitým zbožím.

Závěrem navrhuji sněmovní tisk č. 107 propustit do druhého čtení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP