(14.20 hodin)
(pokračuje Váňa)

Druhý argument, který mě vede k tvrzení, které jsem zde učinil, je ta skutečnost, že doposud nejsou v dostatečné míře vytvořeny legislativní podmínky pro to, abychom realizovali výstavbu bytů tzv. čistých nájemných třetími subjekty, než jsou obce. Mám tím na mysli tzv. zákon o neziskových bytových společnostech, nebo chcete-li neziskových bytových družstvech. Jedná se o to, že zde tento segment a instrument tzv. čistého nájemného prostě chybí.

Třetí argument, který mě vede k mému tvrzení, je ta skutečnost, že zde dosud chybí i ten instrument, aby dotační tituly z Ministerstva pro místní rozvoj obdrželi skutečně ti nejvíce potřební, to jsou občané z nízkopříjmových skupin či jiným způsobem handicapovaní v přístupu k získání bytu svými vlastními prostředky.

Dámy a pánové, proto rozpočet, který vám je předkládán, uvažuje ve své výdajové části s částkou cca 2,8 miliardy Kč jakožto podpora dotačními tituly na výstavbu nových nájemních bytů a na výstavbu bytů v domech s pečovatelskou službou. Je dobré při této příležitosti vzpomenout a vaši pozornost zaměřit na to, že dotační tituly v předkládaném materiálu rozpočtu roku 2003 činí z celého objemu výdajů 47 %, kdežto v roce 2002 dotační tituly z celého objemu výdajů činily plných 82 %. Proč to zde říkám? Říkám to zde proto, abych doložil, že předkládaný rozpočet jde v linii vládního prohlášení této vlády a jde v linii postupného odklonu od nenávratné dotační formy financování. A přes to, co zde říkám, tak tento rozpočet je připraven v roce 2003 podpořit formou dotačních titulů výstavbu 4700 nových nájemních bytů a 1450 bytů v domech s pečovatelskou službou.

Na závěr mé zpravodajské zprávy mi dovolte, dámy a pánové, abych se zastavil u správních výdajů fondu. Správní výdaje fondu v celkovém objemu činí 35 milionů Kč. Vztaženo k celkovým výdajům jako takovým je to přesně procentuálně vyjádřená částka 0,45 procenta. Jinými slovy, správní výdaje nečiní ani 0,5 procenta celkových výdajů fondu jako takového, což mě vede k závěru, že fond je efektivně a racionálně spravován.

Usnesením vlády a následně v předchozím kalendářním období usnesením Poslanecké sněmovny bylo rozhodnuto o celkovém objemu převodu finančních zdrojů z Fondu národního majetku do Státní fondu rozvoje bydlení o celkové výši 27 miliard Kč. V převážné míře tento závazek byl fyzicky naplněn a zbylá část je ošetřena formou uznání závazku Fondu národního majetku vůči fondu bydlení. Dámy a pánové, dovolte mi, abych z tohoto místa poděkoval zástupcům obou institucí, a to jak Fondu národního majetku, tak i Státního fondu rozvoje bydlení, protože díky konstruktivnímu dialogu dokázali v dobách nelehkých, kdy nebylo možné podle původního projektu přesouvat finanční zdroje z Fondu národního majetku do fondu bydlení, toto zúřadovat tak, aby nebyla ohrožena plynulost financování.

V samotném závěru mi dovolte, vážená Poslanecká sněmovno, abych tento rozpočet klasifikoval jako rozpočet konstruktivně a zodpovědně sestavený. Jako rozpočet, který plně odpovídá finanční realitě roku 2003. Dovolte mi, abych vám navrhl předložený rozpočet ve sněmovním tisku 102 projednat a schválit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se mi jako první písemně přihlásil pan poslanec Miloslav Kala. Další písemné přihlášky do rozpravy k tomuto bodu v této chvíli nemám. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte, abych ve svém vystoupení reagoval na skutečnost, která vyplývá ze způsobu a formy předložení návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ve své části výdajů zcela průkazně jmenovitou skladbou jednotlivých akcí prokazuje užití finančních prostředků, a to jak na stavby investičního charakteru, tak na opravy, ale i řešení povodňových škod na železnici, silnicích a vodních tocích.

Naopak rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení, přestože svým posláním plní důležitou funkci v politice bydlení, se lakonicky v položce výdajů omezuje pouze na celá finanční čísla, ze kterých nejenže není patrný počet bytů s podporou, rozsah podporovaných oprav, ale tím ani přímá lokalizace užití těchto prostředků. Tento stav existuje od roku 2000 a vzhledem k tomu, že na Ministerstvu pro místní rozvoj je k dispozici dostatečný zásobník požadavků, domnívám se, že jmenovité zařazení akcí by jistě nebylo problémem.

Samozřejmě jsem si vědom, že by bylo nutné ponechat např. 30 % z celkové částky na akce nové na základě vyhlášených termínů na pokračování programu v roce 2003 nebo na akce živelních a havarijních stavů. Součástí doporučeného rozhodnutí by pak byla i možnost jmenovitých úprav v rozsahu přibližně 15 % původních akcí Poslaneckou sněmovnou odsouhlasených. Vím, že v současné situaci už není časový prostor pro naplnění tohoto požadavku pro rok 2003, ale domnívám se, že by bylo účelné, aby tento fakt byl vnímán jako požadavek pro zpracování rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení pro rok 2004.

Závěrem chci říci, že oceňuji, že rozpočet je významně orientován na zvýšení podílů návratných výdajů, to je těch, které preferují revolvingovou funkci fondu, využívání moderních a efektivních úvěrových nástrojů. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také děkuji. O slovo se přihlásil pan poslanec Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v posledních letech Evropská komise, Mezinárodní měnový fond, Světová banka a další instituce kritizují stav našich veřejných rozpočtů. Mezi kritizovaná místa patří i mimorozpočtové fondy, kterých máme více než jedenáct, mezi něž patří i Státní fond rozvoje bydlení. Naše veřejné rozpočty tedy potřebují skutečnou reformu, která povede ke snížení přerozdělovací činnosti státu a k posílení svobodného konání. Prozatím náznaky reformy z dílny ČSSD naznačují, že půjde právě o posílení role státu, a to v neprospěch občanů naší republiky.

Do státního rozpočtu by se postupně měly vrátit činnosti jednotlivých fondů, a to do příslušných resortních kapitol. Musí se stanovit priority rozpočtu, je nutno projasnit příjmovou a výdajovou stránku a výsledkem musí být i razantní snižování jeho dluhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP