(18.00 hodin)
(pokračuje Rychetský)

Samozřejmě, že to nemohu v žádném případě prokázat a vím, že to tvrzení, které jsem právě řekl, se objeví ve sdělovacích prostředích. Ale chci říci, že předsedové soudů i ministr spravedlnosti tento nástroj používají. Neumím teď říci statisticky, v jak velkém procentu je úspěšný, to znamená kolik kárných žalob končí "odsouzením" soudce a kolik naopak "zproštěním". Ale typuji to tak, jenom podle toho, jak mi to prochází rukama, téměř na poměr jedna ku jedné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo vlády. Dámy a pánové, nyní je na řadě pět interpelací, které budou směřovat na nepřítomné a omluvené ministry: Palase, místopředsedu vlády Mareše, paní ministryni Součkovou a opět pana ministra Palase. Takže chci upozornit, že po těchto pěti zhruba dvouminutových příspěvcích bude mít interpelaci paní poslankyně Lucie Talmanová na paní ministryni školství.

Teď bude hovořit paní poslankyně Veronika Nedvědová, připraví se pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, moje interpelace na pana ministra zemědělství se týká zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl schválen dne 21. 3. 2002 s účinností od 1. 1. 2003. Vzhledem k tomu, že ještě minulý týden nebylo jasné, jak se Ministerstvo zemědělství vyrovná s organizací nově vzniklých úřadů, vznikla tato interpelace. Během tohoto týdne však ministr Palas rozhodl v této věci a situace se vyřešila. V tuto chvíli bych chtěla touto cestou pana ministra požádat o dopřesnění organizace pozemkových úřadů písemnou cestou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Nedvědové a hovořit bude pan poslanec Vladimír Doležal, jehož interpelace bude směřovat na místopředsedu vlády Petra Mareše, který se omluvil v průběhu jednání s tím, že zastupuje pana premiéra.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane místopředsedo. Je to sice hezké, že se omluvil, ale těžko se interpeluje, takže budeme si hrát na takové trošku divadlo. Dobře.

Zúčastnil jsem se mezinárodní konference Lidský kapitál a investice do vzdělání, kde jsem bohužel neviděl ani neslyšel pana ministra či někoho z jeho podřízených, což mě přivedlo na tuto interpelaci. Takže zkusím oslovit přímo pana místopředsedu, přestože je nepřítomen, on si to určitě ve stenu rád přečte.

Vážený pane místopředsedo, snažil jsem se vypátrat, jaká je náplň vaší práce místopředsedy vlády ČR. Původně jste byl označován jako vicepremiér pro vědu a výzkum, ale informační zdroje vlády už ani toto vymezení kompetencí neuvádějí. Zjistil jsem sice, že jste předsedou Rady vlády pro národnostní menšiny, předsedou Rady vlády pro výzkum a vývoj, místopředsedou Rady pro nestátní neziskové organizace a místopředsedou Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Ale to byl v minulé vládě ministr bez portfeje také a ještě k tomu řídil Úřad vlády. Proto se ptám: Není vaše pracovní náplň nedůstojná funkce místopředsedy vlády? Je pro daňového poplatníka užitečná? A to nehodlám řešit vaše požadavky na byt.

Jeden důvod, proč jste byl jmenován místopředsedou vlády kromě toho, že Unie svobody asi nějakého místopředsedu vlády mít musí, bude možná skryt ve skutečnost, že jste historik. Nebyl jste jmenován místopředsedou vlády proto, abyste napsal knihu Sláva vlády premiéra Špidly? Nic jiného mě totiž nenapadá.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Hovořit bude pan poslanec Krajíček, připraví se paní poslankyně Brynychová.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně a kolegové, mám interpelaci na ministryni zdravotnictví.

Blíží se termín převodu nemocnic pod správu krajů. Nechci se zabývat zadlužeností převáděných lůžkových zdravotnických zařízení, o kterém jsme vedli debatu na našem zasedání v úterý, ale chtěl bych se dovědět něco o tom, v jakém stavu je vybavenost přístrojovou technikou těchto převáděných zdravotnických zařízení. Mnoho z nás dostává žádosti či prosby, abychom byli nápomocni při získávání finančních prostředků na pořízení havarovaného nebo již dávno dosloužilého nepostradatelného přístrojového vybavení při poskytování potřebné zdravotní péče pacientům. Nemocnice totiž nejsou schopny z plateb od zdravotních pojišťoven na obnovu přístrojů potřebné finanční prostředky ušetřit, a investiční účast státu je tedy dnes nevyhnutelná, jak se dozvídáme z vyjádření členů vlády v mediích. Přidělování finančních prostředků přitom postrádá řád a potřebné peníze nezískává vždy ten, který je nejvíce potřebuje, ale ten, kdo více lobbuje, případně křičí. Byl bych velmi nerad, abychom převáděli novým správcům některá zdravotnická zařízení, jejichž pracoviště připomínají spíše muzeum než nemocnici.

Vážená paní ministryně, je známo, v jakém stavu je přístrojová technika u převáděných nemocnic vzhledem ke své životnosti a kolik finančních prostředků na její obnovení bude nový správce potřebovat? Bude tato informace součástí předávacích protokolů? Budou kraje informovány o případném nadstandardním vybavení okresních nemocnic vzdálených od sebe jen několik kilometrů? Předpokládá se, že krajům s převodem nemocnic budou převedeny i finanční prostředky z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva zdravotnictví pro obnovu této nezbytné přístrojové techniky? K jakému termínu a v jaké výši tyto finanční prostředky budou Ministerstvem zdravotnictví krajům převedeny?

Děkuji vám za konkrétní odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu Miroslavu Krajíčkovi. Omlouvám se paní poslankyni Brynychové, že jsem ji vyvolal. Ona je řádně omluvena pro nemoc, takže v tuto chvíli má příležitost přednést svou interpelaci pan poslanec Pešán. Připraví se paní poslankyně Talmanová.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážený pane místopředsedo vlády, kolegyně a kolegové, proevropská strategie socialistické vlády se už pátý rok řídí klíčovou zásadou obsaženou v obou vládních prohlášeních, tedy přizpůsobení. Plody přizpůsobování právě začínáme sklízet, a to na skutečném začátku opravdového konkurenčního prostředí ještě nejsme. Sebevražedná představa o dočasném léčení dalšími regulacemi zpomalila českou agrární transformaci a oslabila a oslabuje naše mezinárodní postavení. Moje otázka nesměřuje k výši dotace, ani k posledním detailům kvót získaných od EU, ale ke směru českého zemědělství na pozadí vyjednaných podmínek.

Chci se zeptat, zda po letitém neúspěchu dotování vybraných komodit přistoupí Ministerstvo zemědělství k otevření podpor pro dosud nedotované komodity, podpor pro služby poskytované v celém resortu a hlavně také pro zpracovatelský průmysl. Pro upřesnění zdůrazňuji, že mi nejde o další dotační tituly, ale o změnu jejich charakteru tak, aby byly dostupné pro každý subjekt, například ve formě úvěru dle jeho vlastní úvahy a schopnosti tento úvěr splatit.

Chci se dále zeptat, zda, pane omluvený minstře zemědělství: máte představu, jak skloubit takovéto tržně komformní opatření s platnými zásadami společné zemědělské politiky Evropské unie?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pešánovi a prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Lucie Talmanová s interpelací na ministryni Petru Buzkovou.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, moje interpelace se týká stejného tématu jako interpelace mého pana kolegy Jiřího Patočky, a to projektu Internet do škol. V projektu Internet do škol bylo připojeno asi 370 speciálních škol. Dle informací přímo z těchto škol nemohou počítačovou techniku dodnes využívat, a to z důvodu, že ministerstvo školství doposud neposoudilo obsahovou a technologickou správnost softwaru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP