(16.10 hodin)
(pokračuje Špidla)

Vzhledem k hodnocení, vzhledem k tomu, že statistický úřad je schopen plnit své funkce v tom rozsahu, který je potřebný - bohužel některé rozvojové projekty, jak už jsem uvedl, jsou přibrzděné - a vzhledem k tomu, že uvedení toho původního objektu do jakžtakž přijatelného stavu by bylo neúměrně nákladné, padlo rozhodnutí ponechat statistický úřad v těchto provizorních podmínkách do doby, než bude postavena nová budova. Vzhledem k termínům stavby se dá počítat, že tuto záležitost zvládneme v průběhu několika desítek měsíců.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády a ptám se pana poslance Exnera, má-li doplňující otázku. Je tomu tak, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Děkuji za všechny poskytnuté informace. Jenom bych prosil, jestli by bylo ještě možné doplnit, jaký je stav, pokud jde o výstavbu nové budovy. Uvedl jste termín poměrně nepřesný - několik desítek měsíců. Ale jak se to skutečně počítá, že by to mohlo být… Podle informací, které mám neověřeny, snad dosud není ani stavební povolení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi a odpoví pan předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Pokud jde o stavební povolení, tak musím přiznat, že nemám v tomto směru přesnou informaci, ale právě to je problém, proto jsem uvedl ono datum tak neurčitě, protože práce se zahajují, bude se pracovat velkou rychlostí, ale celkově ten projekt ještě není dokončen, a tudíž lze velmi těžko předvídat přesné datum. Ale je naším zájmem v každém případě, aby se tak stalo co nejrychleji a aby statistický úřad se přestěhoval, protože to provizorium je skutečně dlouhodobě neudržitelné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo. A nyní má slovo další z vylosovaných, a tím je paní poslankyně Lucie Talmanová. Připraví se pan poslanec Petr Kott.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane premiére. V červnu roku 2000 Ústavní soud České republiky zrušil vyhlášku Ministerstva financí č. 173 z roku 1993 o nájemném z bytů s poukazem na její protiústavnost.

Ministerstvo financí vydalo v listopadu 2001 výměr č. 01/2002, kterým přijalo seznam zboží s regulovanými cenami, a zařadilo do něj i cenovou regulaci maximální výše nájmu bytu. Ministerstvo financí tedy tímto výměrem upravilo výši maximální ceny základního měsíčního nájemného téměř shodným způsobem, jaký označil Ústavní soud České republiky jako protiústavní při zrušení výše zmíněné vyhlášky.

Na jaře letošního roku navrhla skupina senátorů a veřejný ochránce práv doktor Otakar Motejl Ústavnímu soudu tento výměr zrušit, a to opět z důvodu jeho neústavnosti a odporování základním principům demokratického státu. Ústavní soud následně koncem listopadu tento výměr zrušil se stejným odůvodněním.

Opravdu pozoruhodný byl postup Ministerstva financí, které se pokusilo oklamat Ústavní soud zrušením napadnutého předpisu pár dní před jeho projednáváním a vydáním identického předpisu pod jiným číslem.

V souvislosti s tímto si vám, vážený pane premiére, dovoluji položit dvě otázky.

První. Považujete postup Ministerstva financí, který nelze označit jinak, než jako pokus vyhnout se řádnému projednání před Ústavním soudem, jako správný a hodlá vaše vláda takto postupovat i nadále?

A otázka druhá. Jak a v jakém časovém horizontu bude vláda České republiky řešit otázku nájemného z bytů a především otázku diskriminace různých kategorií vlastníků, neboť jedné z těchto kategorií, tedy těm vlastníkům, na něž dopadá cenová regulace, jsou trvale upírána některá z podstatných oprávnění tvořících obsah jejich vlastnického práva.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Talmanové a o slovo opět prosím pana předsedu vlády Vladimíra Špidlu.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní poslankyně, vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně. Dovolte mi, abych se velmi krátce vyjádřil k oběma otázkám.

Ministerstvo financí se snažilo využít všech procesních možností, které umožňují, aby se udržela alespoň dílčím způsobem regulace nájemného do doby, než bude vydán nový zákon o nájemném. Chci konstatovat, že Ústavní soud rozhodl a my budeme postupovat zcela v souladu s názorem Ústavního soudu. Zásadním řešením proto je zákon o nájemném. Tento zákon je už připraven a je možné, aby byl projednán ve vládě někdy na přelomu roku, a předpokládám, že bude v prvním pololetí projednán ve sněmovně. Při té příležitosti vás prosím, abyste mu věnovali mimořádnou pozornost a objektivní posouzení, tak aby po případném odsouhlasení mohl vstoupit v platnost od 1. července příštího roku.

Je zřejmé, že kdyby zákon nebyl schválen, vznikla by situace, která by byla velmi komplikovaná a mohla by vést skutečně k mimořádnému sociálnímu a politickému napětí v České republice. Myslím si, že je tudíž na místě, abychom zákonu, který, jak už jsem řekl, je ve vysokém fázi rozpracovanosti a bude předložen sněmovně tak, aby se mohlo začít s jeho projednáváním na prvé schůzi po Novém roce, aby tento zákon byl projednáván velmi objektivně bez vedlejších úmyslů a bez využívání jakýchkoli obstrukčních nebo jiných technik. Nehovořím v tomto směru naplano, protože možná, že někteří z vás si pamatují, jakým způsobem byl projednáván zákon o nájemném v minulém volebním období, a možná, že někteří z vás si také pamatují, že rozdílem pouhých několika hlasů nebyl schválen. Kdyby byl schválen, ta situace by byla lepší a rozhodně by byla nepochybně v souladu s ústavou.

V tento okamžik jsme v souladu s ústavou, o tom není pochyb, ale přesto situace je dlouhodobě neudržitelná, a proto bez dalšího prodlení předložíme zákon o nájemném do sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu předsedovi vlády. Ptám se paní poslankyně Talmanové, zdali má doplňující otázku. Je tomu tak, takže má slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Doplňující otázka bude velice stručná. Vážený pane premiére, bude vámi avizovaný zákon o nájemném postaven na stejném principu, jako byly Ústavním soudem zrušené vyhlášky a cenový výměr, proti kterému se musel odvolat dokonce i veřejný ochránce práv doktor Otakar Motejl?

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tuto doplňující otázku a prosím, aby se slov ujal pan předseda vlády Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Koncepce, na které je tato předloha založena, je koncepce, kterou bych nazval středoevropskou, to znamená, vychází ze systému Spolkové republiky Německo a Rakouska. Není tedy totožná s obsahem vyhlášky, není pouhým přepsáním vyhlášky do zákona, ale je novou zákonnou formou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Kott, a připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Petr Kott: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane premiére. Privatizace Českého Telecomu se mírně řečeno nepovedla. Je nad slunce jasné, že prostředky, které měla utržit vláda za tuto privatizaci, budou vládě chybět. Také se však nepovedla privatizace Unipetrolu. Tady je také nad slunce jasné, že tyto prostředky budou vládě chybět.

V souvislosti s tím se vás ptám, vážený pane premiére, zda je pravdou, že firma Rotch Energy nabízí za Unipetrol 440 mil. eur, což je více jak 13 mld. korun se splatností do konce tohoto roku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP