(18.20 hodin)
(pokračuje Nečas)

A jsou tam již některé věci, které souvisejí se základními hygienickými požadavky, které neodpovídají současné době.

Pozměňovací návrh číslo tři: kapitola Všeobecná pokladní správa, zařazení položky Střední odborné učiliště a učiliště Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín - rekonstrukce pro účely školského zařízení se vzdělávací koncepcí integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných skupin do běžného prostředí základní školy, částka 7 mil. Kč. Současně kapitola Všeobecné pokladní správy - snížení vládní rozpočtové rezervy o 7 mil. Kč.

Jedná se o velice podnětné zařízení využitím stávajícího předimenzovaného internátu středního odborného učiliště na školské zařízení, které by dokázalo provádět integraci handicapovaných dětí a handicapované mládeže do běžného školního provozu.

Čtvrtý pozměňovací návrh: kapitola Všeobecná pokladní správa, zařadit položku Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín - rekonstrukce 12 mil. Kč. Současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížit vládní rozpočtovou rezervu o 12 mil. Kč.

Jedná se o rekonstrukci školy, která slouží obci, která má jeden ne-li vůbec největší katastr v ČR a je v současné době ve velmi nevyhovujících hygienických podmínkách i z hlediska stavebního, i z hlediska výuky na této škole.

Pozměňovací návrh číslo pět: v kapitole Všeobecná pokladní správa zařadit položku Městský úřad Valašské Meziříčí, zámek Žerotínů, dokončení rekonstrukce - 8 mil. Kč. Současně kapitola Všeobecná pokladní správa - snížení vládní rozpočtové rezervy o 8 mil. Kč.

Jedná se o projekt, který byl dlouhodobě spolufinancován městem Valašské Meziříčí a státem, o historický renesanční zámek. Drtivá většina rekonstrukce byla již provedena v minulých letech, v tuto chvíli by se jednalo o konečnou závěrečnou částku, která by umožnila po více než pěti letech rekonstrukci dokončit.

Šestý pozměňovací návrh: v kapitole Všeobecná pokladní správa zařadit položku Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín, rekonstrukce, částka 13,427 mil. Kč. Současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 13,427 mil. Kč.

Jedná se opět o rekonstrukci základní školy v malé obci s nízkými příjmy, která vyžaduje pomoc vyšších orgánů státní správy.

Sedmý pozměňovací návrh: v kapitole Všeobecná pokladní správa zařadit položku Základní škola Halenkov, okres Vsetín, rekonstrukce, částka 4 mil. Kč. Současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 4 mil. Kč.

Opět v malé obci je třeba zrekonstruovat školu, která nevyhovuje současným požadavkům jak z hlediska hygienického, tak z hlediska stavebního i z hlediska výuky.

Osmý pozměňovací návrh: kapitola Všeobecná pokladní správa, Základní škola Mikulůvka, okres Vsetín, rekonstrukce, částka 4 mil. Kč. Současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 4 mil. Kč.

Devátý pozměňovací návrh: v kapitole Všeobecná pokladní správa zařadit do programu 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství do nově zařazeného podprogramu Podpora výstavby a staveb středních škol položku Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, rekonstrukce havarijního stavu stropu, částku 13,9 mil. Kč. Současně v kapitole Všeobecná pokladní správa snížení vládní rozpočtové rezervy o 13,9 mil. Kč.

Chci podotknout, že se jedná o havarijní stav v historické budově druhého nejstaršího českého gymnázia na Moravě, kde hrozí, že může dojít k ohrožení výuky a dokonce zdraví a životů studentů této velmi známé a renomované střední školy. Z tohoto důvodu je, domnívám se, nezbytné pomoci, protože rozpočtové prostředky kraje v této věci nejsou dostatečné a tento stav je třeba řešit i z hlediska elementárního chodu školy a bezpečnosti studentů a zde pracujícího učitelského sboru.

Tolik mé pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Požádám nyní, aby se slova ujal pan poslanec Petr Kott, připraví se pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslanec Petr Kott: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já budu velice stručný. Mám pouze jeden pozměňovací návrh, což vám jistě nebude vadit. Doufám, že jak sami uznáte, je relativně skromný. Navrhuji z kapitoly Všeobecná pokladní správa zařadit do programu 298210 položku Základní škola Doksy, okres Česká Lípa, rekonstrukce, částka 2 mil. Kč. O tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Krátké zdůvodnění. Jedná se o výměnu střechy, která je v poměrně dezolátním stavu. Předem děkuji těm, kteří tento návrh podpoří. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já děkuji vám, pane poslanče. Poprosím pana poslance Hynka Fajmona a avizuji pořadí dalších: Antonín Macháček, Miloslav Vlček, Vlastislav Antolák.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, dovoluji si předložit následující úpravy návrhu zákona o státním rozpočtu.

Za prvé v kapitole Ministerstva zahraničních věcí České republiky navrhuji snížit položku 200 mil. Kč vyčleněnou na kampaň pro vstup do EU o 150 mil. Kč, a to tak, že 75 mil. Kč by bylo přesunuto na rekonstrukci chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře a zbývajících 75 mil. Kč by bylo přesunuto do kapitoly Ministerstva kultury České republiky na likvidaci následků povodní.

Krátké zdůvodnění. Co se týká rekonstrukce chrámu sv. Barbory, jedná se o druhý turisticky nejdůležitější chrám v České republice. Nachází se ve velmi špatném stavu a již někteří poslanci prosadili v rozpočtovém výboru částku 20 mil. pro příští rok. Pokud by byla obsažena i tato částka, kterou já navrhuji, bylo by možné provést celkovou rekonstrukci této významné kulturní památky, která souvisí s evropským kulturním dědictvím. Rovněž tak 75 mil. pro likvidaci následků povodní v resortu Ministerstva kultury myslím najde velmi dobré uplatnění především při rekonstrukčních pracích v Národním muzeu a dalších institucích, které byly postiženy následky letošních povodní.

Druhý návrh se týká komplexně celého rozpočtu. Navrhuji snížit všechny rozpočtové výdaje, které jsou v navrženém státním rozpočtu, o 1 % a takto ušetřené výdaje navrhuji přesunout do kapitoly vládní rozpočtová rezerva. Jednalo by se celkově o částku zhruba 8 mld. Kč a ta by umožňovala pravděpodobně přijmout všechny pozměňovací návrhy, které poslanci při druhém čtení tohoto návrhu zákona o státním rozpočtu předloží.

Další návrhy se již týkají konkrétních věcí z mého volebního obvodu, o které jsem byl požádán starosty nebo řediteli příslušných zařízení.

Takže navrhuji z vládní rozpočtové rezervy uvolnit částku 10 mil. Kč na dokončení Domova důchodců ve Mšeně. Zde se jedná o dokončení stavby, která již rok nemůže být zprovozněna, protože chybí 10 mil. Kč na vnitřní vybavení a díky tomu 110 mil. Kč, které zatím stát investoval do této stavby, nemůže být využito k tomu, aby sloužilo účelu, ke kterému tato stavba byla projektována a stavěna. Čili realizací tohoto návrhu by došlo k využití této investice, která se táhne již několik let a stále bezvýsledně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP