(12.20 hodin)
(pokračuje Mencl)

Trochu zjednodušeně jde o to, která naše již chráněná území a jak dostanou navíc krásný statut NATURA 2000. Předkladatelé novely zákona jsou jiného názoru. Pomocí, nebo lépe řečeno pod pokličkou NATURA 2000 chtějí revoluci udělat.

Návrh této revoluce máte před sebou. Ministerstvo životního prostředí území NATURA 2000, tedy naše přírodní chráněná území, jednoduše určí, ať se to vlastníkům, obcím, krajům, občanům líbí, nebo ne. Nově navrhovaná Správa ochrany přírody bude nejen centralizovat rozhodování dosud autonomních správ chráněných krajinných oblastí, ale bude zejména pod nálepkou Natury vykonávat kompetence, které by měly logicky vykonávat obce a kraje.

Přirovnání Správy ochrany přírody ke Státní veterinární správě v důvodové zprávě nebudu raději komentovat.

Hodnocení vlivů, záměrů a koncepcí včetně územních plánů dotýkajících se potenciálně území Natury bude vyňato z touto sněmovnou nedávno přijatého zákona o hodnocení vlivu na životní prostředí a bude podléhat zcela jednostrannému režimu určenému ministerstvem životního prostředí.

Zvláštní pozornost zasluhuje absolutní nejistota předkladatelů, pokud jde o rozsah území, náklady a metody realizace vyplývající z důvodové zprávy. Přijmout předložený návrh tedy de facto znamená svěřit 15, 20 možná 25 % území České republiky do léna Ministerstva životního prostředí.

Tento návrh je o to pozoruhodnější, že se ve směrnicích Evropské unie a ostatně i v koncepcích předkládaných samotným ministerstvem zdůrazňuje potřeba konsensu, a ne diktátu, konsensu mezi zájmy ekologickými, ekonomickými, sociálními, konsensu občanského a institucionálního, přijetí ochrany určitých území za své občany. Předložený návrh jde zcela opačným směrem a dělá Natuře 2000 medvědí službu.

Vážené kolegyně a kolegové. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od zpravodaje jsem přesvědčen, že není možné tento návrh dopracovat ve sněmovně, resp. přepracovat, navrhuji, abychom předložený návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny vrátili předkladateli k dopracování. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy a hlásí se z místa pan poslanec Pospíšil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Já chci ve svém malém vstupu pouze upozornit na jeden problém, který se týká této právní úpravy.

Možná někteří z vás zaznamenali, že tento návrh novely předloženého zákona vyvolal relativně rozpačité reakce na úrovni krajské samosprávy. Jde totiž o možný potenciální střet krajských samospráv a správ chráněných krajinných oblastí České republiky o rozsah působnosti na úseku, který tato právní úprava přináší. Když dovolíte, já pro úplnost ocituji z dokumentu, který jsem obdržel od radních, resp. jedné radní Plzeňského kraje.

Cituji: "Kraje by neměly možnost jakkoli spravovat národní přírodní památky, národní přírodní rezervace a lokality výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů bez souhlasu Správy CHKO ČR. Přírodní rezervace a přírodní památky by sice měly zůstat v kompetenci krajů, ovšem většinu z nich pokryje soustava NATURA 2000, kde by výkon státní správy měla mít vyhrazen opět Správa CHKO ČR. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je zvláštním zákonem vůči ostatním zákonům a Správa CHKO ČR se tak stane svévolným konkurentem státní správy na krajích. Tento záměr jde jednoznačně proti systému procesu decentralizace."

Dámy a pánové, já jsem dalek v tuto chvíli zde poskytnout úplný a komplexní rozbor, zda tato námitka krajů je odůvodněná a zda by v této oblasti měl být předložený návrh přepracován. Prosím však pana navrhovatele, aby tuto problematiku vzal v potaz a aby v rámci dalších částí legislativního procesu se s ní určitým způsobem vypořádal. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy nevidím, takže rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. I když teď byla rozprava krátká, nepochybně během projednávání ve výboru nad tím povedeme diskusi. Já děkuji i za to vystoupení pana kolegy Pospíšila. Myslím si, že bude velmi vhodné na to téma uspořádat i seminář, protože ty směrnice o ptácích a o stanovištích jsou skutečně v rámci Evropské unie klíčovými směrnicemi ekologické legislativy. A mnoho států se s nimi potýká. Není to opravdu jednoduchá záležitost.

K tomu, co říkal kolega Mencl. My jsme se samozřejmě informovali o té praxi, jaká je v členských zemích Evropské unie. A s výjimkou Německa i Rakouska, kde je ta ochrana především formou smluvní, kde my toto ustanovení v zákoně o správním řádu chceme dostat také po dohodě s Ministerstvem zemědělství, tak vlastně všechny státy mají tato území pod nějakou formou zvláštní ochrany.

Česká republika, protože má zákonem o ochraně přírody a krajiny danou poměrně velkou pestrost typů chráněných území, tak žádné zvláštní chráněné území NATURA 2000 nemusí zavádět a může využít ten repertoár stávající, s tím, že ty lokality nejcennější mohou být zařazeny mezi národní kategorie, a lokality, které nebudou až tak významné, tak mohou být zařazeny mezi kategorie přírodních rezervací, přírodních památek, kde je forma ochrany velmi mírná. Takže to je naopak určitá vstřícnost.

Co se týká té Správy ochrany přírody, dojde skutečně k decentralizaci, protože dnes vlastně všechny výjimky a všechnu speciální státní správu v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách vykonává Ministerstvo životního prostředí. Podle této novely zákona bude tato agenda svěřena územním pracovištím Správy ochrany přírody. Vede tak k přiblížení výkonu státní správy a zároveň, a to se přiznám, že je jeden z cílů práce na resortu životního prostředí, aby se z ministerstva dostalo maximum těch prvoinstančních rozhodnutí níž do terénu. Aby ministerstvo bylo skutečně jenom odvolacím orgánem, nejlépe až v úrovni té rozkladové komise ministra.

Co se týče rozsahu území, které bude pod NATURA 2000 spadat, k tomu bych chtěl říci, že v současné době se dokončuje mapování našeho území, které přesně podle těch evropských kritérií mapuje, kde jednotlivé biotopy jsou a nebo kde se vyskytují jednotlivé druhy ptáků. To samo mapování ještě neznamená, že všechna tato území budou zařazena do soustavy NATURA 2000, protože tam se jedná o výběr reprezentativní. Proto na základě výsledků mapování Ministerstvo životního prostředí připraví návrh národního seznamu, který bude projednávat formou vyhlášky. Pro zájemce je to na straně 6, § 45a odst. 3, kde je jasně řečeno, že tento seznam bude zveřejněn na portálu veřejné správy, bude zaslán obcím a krajům, ta část národního seznamu, která se týká jejich území, a obce zveřejní informaci po obdržení na úřední desce.

Dále tento národní seznam po projednání uvnitř našeho státu bude předložen spolu s informacemi o každé lokalitě Evropské komisi, která sama rozhodne, a v mnoha případech se tak děje v členských zemích Evropské unie, že rozhoduje vlastně o zařazení většího počtu území, než která jednotlivé členské státy navrhují. Proto není možné přesně stanovit to procento, ale chtěl bych říci, že pokud je dnes chráněno zhruba 15 % území České republiky, tak by ten nárůst měl být maximálně o 3 až 5 %, to znamená, že už by nemělo docházet k dramatickému nárůstu, s tím, že samozřejmě ta chráněná území už dneska pokrývají klíčové lokality soustavy NATURA 2000.

Tolik aspoň několik informací k tomu návrhu a věřím, že po diskusi jak na semináři, tak ve výboru najdeme cestu k takové formě zákona, která bude přijatelná pro většinu poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a táži se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Nechce. Ale stejně vás poprosím, pane zpravodaji, abyste se ujal své role zpravodaje a provedl nás dalším postupem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP