(9.50 hodin)
(pokračuje Vymětal)

Myslím si, že to musí být to základní, co musíme ctít. Pokud budeme dělat cokoliv, co způsobí odložení nebo zpomalení výstavby, děláme to špatně, děláme to v neprospěch Moravskoslezského kraje a děláme všechno pro to, aby se situace na severu Moravy zhoršila.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Karlu Vymětalovi. Hovořit bude pan poslanec Lachnit, připraví se pan poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Lachnit: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážení kolegové, pane ministře, chtěl by se této diskuse zúčastnit proto, že jsme byli svědky toho, jak právě poslanec zvolený občany Moravskoslezského kraje, kteří mu dali důvěru a zvolili ho, aby reprezentoval jejich zájmy v této sněmovně, to činí způsobem, který opravdu podle mého soudu je zcela zavrženíhodný.

Už delší dobu sleduji kampaň, která se proti projektu dálnice D 47 odvíjí v novinách. Nejsem naivní a dovedu rozpoznat, kdy se jedná o kampaň a kdy se jedná o nějaký spontánní článek nebo úvahu osamělého redaktora. Chtěl bych upozornit v prvé řadě na to, že všechny námitky, které dnes jsou proti dálnici D 47, jsou námitky dobře cílené a promyšlené kampaně. Kdo za nimi stojí, to zde nebudu spekulovat, i když analytikou těchto článků je možné určitým způsobem se domyslet.

Chtěl bych říci, že jakékoliv změny nebo úpravy již podepsané realizační dohody mohou být provedeny jen na základě oboustranných dohod. A tento proces byl taktéž ukončen v červnu 2002. Řídící výbor Ministerstva dopravy a spojů složený ze zástupců ministerstva, Ředitelství silnic a dálnic a vlády pracoval 15 měsíců na vypracování realizační dohody. Vláda připomínkovala tuto dohodu a následně ji schválila.

Jakékoliv oddalování a protahování procesu výstavby a financování dálnice nemůže vést - a to jsem ve shodě s panem kolegou Holáněm - ke zkvalitnění tohoto procesu. Naopak zvyšuje se nervozita investorů i českých firem, které se přes období zimní potřebují konkrétně a cíleně připravit tak, aby na jaře 2003 pokračovala celková a plynulá výstavby, aby se podstatně zvýšila zaměstnanost moravskoslezského regionu. Proto je třeba financování stavby uzavřít pokud možno okamžitě, aby již k žádnému dalšímu oddalování nedocházelo.

Někteří oponenti tvrdí, že velkým rizikem pro český stát je nedokončené vykoupení pozemků. Ovšem při výstavbě dálnic se pozemky vykupují vždy postupně. Žádná dálnice se nikdy nestavěla tak, že by byla celá vykoupená, a pak teprve stavěná. Konkrétně úsek stavby 4708, který je vymezen křižovatkou dálnice s Rudnou v Ostravě a Hrušovskými Mosty, má dnes nevykoupeny v podstatě jenom tři pozemky, z toho dva spadají do držby Pozemkového fondu, třetí správce konkursní podstaty podniku Seliko. Nevím, jestli je to s.r.o. nebo jiná společnost. Je patrné, že jsou v rukou státních organizací, popř. státních úředníků. Není proto nutné mít jakékoli obavy, že by zejména tento úsek nemohl být okamžitě stavěn.

Dále bych chtěl upozornit samozřejmě na to, že zmatení čísel, které bylo podle mého názoru vyvoláno úmyslně sérií článků, které jsme byli svědky, v různých časopisech, mi připomíná situaci, kdy se Švejk odpovídal před komisí úředních lékařů. Na otázku, kolik je 8500 krát 3050, odpověděl bez mrknutí oka 725. Přesně toho jsme svědky v tzv. odborném tisku, kde se vůbec nevysvětlují detaily toho, co to je projektové financování, kde se míchají jablka a hrušky, kde se míchají náklady na výstavby, náklady na třicetiletou údržbu, náklady na pořízení kapitálu, zisk investora, zkrátka všechno je to v jakési hroudě. Závěrem se tvrdí, že celková cena za třicet let, která by se měla pohybovat na úrovni kolem 117 miliard, je cenou dálnice, ze které lze ušetřit 90 miliard - jak jsem se dočetl v Mladé frontě. To je opravdu pozoruhodné žonglování s čísly a nemůže mi to připomenout nic jiného, než onu scénku z klasika, kterou jsem vzpomněl.

Co se týká předání území - předávání území investorovi probíhá podle realizační dohody, probíhá v etapách. Účelem předání pozemků v etapách je právě snížení rizika, které by nastalo v případě, že ne všechny pozemky jsou připraveny k předpokládanému dni zahájení stavby. Rozfázování však umožní investorovi zahájit výstavbu v roce 2003 tak, aby bylo dosaženo data ukončení podle požadavku státu. Harmonogram předání území byl připraven na základě uvážlivých předpokladů Ředitelství silnic a dálnic.

Dále mi dovolte říci, že o celém problému jednala tripartita Moravskoslezského kraje s jednoznačnými závěry, které požadují, aby bylo pokračováno ve výstavbě této dálnice, na které je rozvoj a osud Moravskoslezského kraje bytostně závislý.

Dále se k celé záležitosti také vyjadřovalo Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska. Byl zaslán panu ministru Šimonovskému, jak jistě ví, panem redaktorem prof. Ing. Václavem Roubíčkem, CSc., předsedou tohoto sdružení, dopis, kde se jasně staví za stanovisko, které se zde snažím interpretovat, to znamená za to, aby tento projekt bezodkladně pokračoval.

Závěrem své řeči si přeji, aby pokud je to opravdu nutné a opravdu jsou nutné přezkumy, učiněny byly, ale aby učiněny s jasným cílem a jasným záměrem, že pokud se nenajdou opravdu zásadní - podtrhuji třikrát - nesoulady ať už s mezinárodním, nebo s českým právem, aby v tomto projektu bylo bezodkladně pokračováno tak, aby oprávněné zájmy lidí, občanů, podnikatelů Moravskoslezského kraje, a koneckonců jsou to zájmy celé republiky, tak abychom se napojili na evropskou síť dálnic co nejdříve, aby Moravskoslezský region byl zbaven nejistoty, neustálého tápání a slibování a neustálého neplnění slibů.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Lachnitovi. Hovořit bude pan poslanec Šulák, připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych zareagoval na zde probíhající diskusi k uvedené dálnici. Chtěl bych zde podotknout jako člověk, který pracoval v oblasti investiční výstavby a v oblasti ekonomie investic, že cenu a ekonomické parametry financované dálnice je nutné posuzovat v kontextu ekonomického okruhu průmyslové aglomerace Ostravska a také východní Moravy. Stavbu nelze ekonomicky posuzovat izolovaně.

Vám, kteří jste se někdy zabývali ekonomikou investiční výstavby, je jistě známo, že čas je v investicích a v ekonomice investiční výstavby snad jednou z nejdůležitějších veličin. Přesně toto platí i pro tuto akci.

Kromě toho si myslím, že tuto akci nelze posuzovat pouze ryze ekonomicky. Domnívám se, že vláda zde řešila krizový region Ostravska. Všichni víte, že region Ostravska má z minulosti deformovanou ekonomickou strukturu. Bylo to tzv. ocelové srdce republiky, což je velice známý pojem, hodně zprofanovaný, ale bylo tomu tak. V současné době je zcela nezbytné, aby ve vazbě na informační revoluci, která probíhá ve společnosti a v ekonomické oblasti vůbec, aby ekonomická struktura Ostravska byla transformována, aby pracovní místa, která zanikají touto transformací, byla nahrazena jinými pracovními místy. A to není možné bez toho, že by se urychleně nevybudovalo dopravní spojení na Ostravsko a na východní Moravu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP