(9.40 hodin)
(pokračuje Sehoř)

Cituji: "Neexistuje žádná pevně stanovená cena. Existuje pouze finanční model, je to vlastně metodika. Rozložení rizik je v případě D 47 sjednáno tak, že většina je ponechána na investorovi. Je vysoce pravděpodobné, že stát zaplatí po 30 letech zhruba o 30 % více, než kdyby celý projekt financoval ze státního rozpočtu."

Je jasné, že tato tvrzení jsou v protikladu k tomu, co jsem citoval v minulých částech.

Za šesté bych použil text Ramiro Cibriana, přečtený na konferenci Transportu 2002 v Ostravě. Cituji: "Developer byl vybrán jasně proti duchu a pravidlu Evropské unie. Jsme zneklidněni skutečností, že doporučení světově uznávanými experty nebyla využita v právních, technických ani finančních částech výsledného kontraktu."

Za sedmé bych použil na to věcně navazující odpověď ministra na interpelaci Ivana Langera v této věci z 19. 11. 2002. Pan ministr píše: "Podle mého názoru nebylo zadání této veřejné zakázky bez veřejné soutěže vzhledem k velikosti projektu a jeho významu pro ČR vhodným řešením. Tento způsob není rovněž podle mne podle poskytnutých informacích při projektech ve vyspělých ekonomikách obvyklý."

Opět v příkrém rozporu s citací z textu Ramiro Cibriana.

Za osmé bych použil citaci z článku Jiřího Novotného, který píše v deníku Právo 27. 11. 2002. Cituji: "Izraelského investora znervózňuje i postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten nejprve Šimonovskému sdělil, že nevyhlášením výběrového řízení nepřekročil Zemanův kabinet své pravomoci. Nyní ale tento úřad naznačuje, že všechno v pořádku být nemuselo."

Další citace: "Laciněji než Housing and Construction nabízí dálnici vybudovat např. konsorcium brněnské společnosti SDS Exmost a belgické PGb Consultans. To tvrdí, že je schopno zajistit realizaci celého projektu za 49 mld. Kč."

Kdyby proběhlo výběrové řízení, nemuseli jsme se dnes tady s těmito dohady zabývat.

A konečně za deváté chci jenom připomenout usnesení hospodářského výboru na jeho zasedání ze dne 20. 11. v Senohrabech. Hospodářský výbor podporuje ministra Šimonovského v jeho snaze prověřit způsob, jakým byly podepsány příslušné smlouvy. Teď jsem to necitoval přesně, je to parafráze. Dále byla vyslovena žádost na Státní fond dopravní infrastruktury, aby v případě prodlení našel náhradní financování pro již rozběhlé stavby na D 47.

Odborné vyjádření premiéra této vlády lze shrnout do jedné věty, kterou použil na tiskové konferenci v Ostravě. Cituji: "Dálnice musí být dokončena, i kdyby čert na koze jezdil."

Závěrem: Stavba není problematická z pohledu jejího účelu, je problematická, co se týká okolností její přípravy. Mnohem jednodušší situace by byla, kdyby proběhlo výběrové řízení. Nemuseli bychom se nyní dohadovat, zda cena peněz je normální, či ne. Nemuseli bychom se obávat, že osmi- až dvanáctimiliardové splátky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ochromí investiční výstavbu infrastruktury v této zemi, zvláště v době, kdy se usilovně přemýšlí, jak nahradit budoucí výpadek příjmů z Fondu národního majetku.

Naším cílem není zkomplikovat projednávanou stavbu, ale vyjasnit si budoucí postup ve financování. Zatím nám to nikdo ze zodpovědných aktérů nebyl schopen vysvětlit. Naopak se dozvídáme, že příprava byla vedena opravdu nestandardně. V tomto smyslu je postavení pana ministra Šimonovského nezáviděníhodné. Doufám, že se mu v krátké době podaří vše vysvětlit a dát do pořádku.

Dále je potřeba, aby se příprava stavby dálnice D 47 nezastavila. Je nutné hledat náhradní zdroje pro případnou dobu prodlení, aby se nezastavily již prováděné stavby na této trase a naopak aby se další proces urychlil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. Dámy a pánové, protože bývá zvykem, že u podobně zařazených bodů sněmovna určí zpravodaje, navrhuji, aby se zpravodajem stal právě pan poslanec Sehoř. Takže bych ho prosil, aby si vzal materiály a posadil se ke stolku zpravodajů. Nejsou-li námitky, beru tuto věc jako sněmovnou odsouhlasenou.

Další přihlášky do rozpravy nicméně nemám. Hlásí se pan poslanec Vilém Holáň, potom pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, severomoravského poslance samozřejmě nemůže nechat chladným tato otázka. Ta věc je jasná. S dopravou bezprostředně souvisí investice, s investicemi bezprostředně souvisí počet pracovních míst, s počtem pracovních míst nezaměstnanost a s ní i životní úroveň. A ztráty, které tím, že dopravní tepny tam nejsou, mohou být možná i větší, než je těch 100 mld. Kč. Je evidentní, že vláda se dopustila vážných pochybení, a velmi vítám snahu ministra Šimonovského, aby ty věci dal do pořádku. Ale když jsem slyšel všechny prameny, o kterých se tady diskutuje, jestliže budeme tolik času zase věnovat rozkladům a hledáním třeba i viníka, tak se domnívám, že ztratíme ten čas, který musíme věnovat tomu, aby se dálnice skutečně dostavěla. Myslím, že je dobré a žádoucí, aby tedy ministr Šimonovský našel cesty z tohoto problému, ale tak, aby se výstavba nezastavila.

Já sám bych ještě rád slyšel odpověď na to, jak velké jsou srovnatelné náklady na údržbu dálnice po stejně dlouhou dobu, které jsou třeba realizovány u našich dálnic. A dále bych rád slyšel, jaká opatření jsou stanovena k tomu, nedodrží-li dodavatel určité etapy.

Jinak je asi zapotřebí, abychom vzali tuto zprávu na vědomí, a navrhuji, aby takové bylo i usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vilému Holáňovi. Hovořit bude pan poslanec Karel Vymětal. Připraví se pan poslanec Petr Lachnit.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, musím na rozdíl od svých předřečníků říci, že jsem poslanec za Moravskoslezský kraj, nikoli za Severomoravský kraj. Ten už skončil, možná k mé lítosti.

K tomu, co zde bylo řečeno kolegou Sehořem, teď už zpravodajem, si myslím, že to jsou otázky, na které možná je třeba hledat odpověď, pokud jde o skutečnosti, které proběhly. Na druhé straně si myslím, že v některých problematikách, o kterých hovořil, jsou to problémy teoretické. Já mohu stejně tak dobře tvrdit, že na rozdíl od pana poslance Sehoře, který řekl, že kdyby proběhlo výběrové řízení, nemuseli bychom se dnes zabývat problémy, tak já bych mohl odpovědět, kdyby proběhlo výběrové řízení, tak možná probíhá ještě dodnes. To je také varianta.

Dneska mluvit o tom, že některé firmy by to udělaly levněji, tak to znamená, že by někdo chtěl, aby se dnes všechno zastavilo a vypsalo výběrové řízení a hledali jsme firmu, která to udělá nejlevněji? Všechny tyto věci mohou vést jenom k tomu, že - byť někteří prohlašují, že to není pravda - že by se oddálila výstavba této nutné dálnice pro Moravskoslezský kraj.

Takže já, dámy a pánové, ani pana Cibriana nepovažuji za specialistu na výstavbu dálnic, a že bych měl zcela přejímat to, že on říká, že systém byl nestandardní, ale já si myslím, že naší povinností je - ano bavme se o problémech, snažme se hledat příčiny a jejich odstranění, ale v žádném případě nesmíme připustit jakýmkoliv svým činem, že by se výstavba dálnice zpomalila, odložila, zpozdila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP