(Jednání pokračovalo v 13.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, dostavte se prosím do jednacího sálu, neboť nepochybně platí pravidlo - čím dřívější začátek, tím dřívější konec, nikoliv čím pozdější začátek, tím dřívější konec našeho jednání.

Prosím také, aby se připravil předseda volební komise k tomu, aby nás za několik málo okamžiků informoval o výsledcích tajného hlasování.

Pane předsedo, zkuste ještě chviličku počkat a energii, kterou vložíte do svého vystoupení, investovat do většího počtu svých kolegyň a kolegů. (Krátká pauza.)

Prosím, pane předsedo, máte slovo. (Velký hluk v jednací síni.) Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, seznámím vás se zápisem o volbě vedoucího stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (bod 42).

Zápis z 11. října 2002. Počet vydaných hlasovacích lístků 173, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 171, neodevzdány tedy byly dva. Počet platných hlasů odevzdaných pro navržené kandidáty 157.

Pro poslankyni Marii Rusovou bylo odevzdáno 23 hlasů, pro poslance Petra Šuláka byly odevzdány 102 hlasy. Ve druhém kole byl zvolen Petr Šulák. (Potlesk.)

Nyní bych vás seznámil se zápisem o volbě předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky (bod 43) z dnešního dne, tj. 11. října 2002.

Počet vydaných hlasovacích lístků 173, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 171. Neodevzdány byly dva hlasovací lístky. Počet platných hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta 164.

Pro poslance Jaromíra Talíře hlasovalo 99 poslankyň a poslanců. V prvním kole byl tedy zvolen poslanec Jaromír Talíř a já mu blahopřeji. (Potlesk.)

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také já blahopřeji oběma kolegům, kteří uspěli v tajné volbě. Doufám, že svoji funkci budou vykonávat zodpovědně a uvážlivě, tak jak to koneckonců již dělali předtím.

Slovo má nyní pan kolega Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, chtěl bych předložit procedurální návrh, abychom následující bod, a to je bod č. 62, kterým je státní závěrečný účet České republiky za rok 2001, neprojednávali v této chvíli, tak jak vyplývá z programu, ale abychom ho přesunuli na příští týden, abychom ho nezačali projednávat dřív než příští týden v úterý 15. 10. od 14.00 hodin.

Jako zdůvodnění chci uvést, že státní rozpočet i státní závěrečný účet patří k rozhodujícím materiálům, které se projednávají ve sněmovně, že při projednávání státního rozpočtu je zde sice bouřlivá atmosféra, ale za vysoké účasti poslanců. Domnívám se, že pokud budeme projednávat státní závěrečný účet v pátek odpoledne v tyto hodiny za minimálního zájmu poslanců, je to nedůstojné tohoto dokumentu. Jsem přesvědčen, že bychom mu měli věnovat, a teď mám na mysli státní závěrečný účet, stejnou pozornost jako státnímu rozpočtu. Proto jsem přesvědčen o tom, že bychom neměli projednávat tento bod v této chvíli a přesunout ho na příští týden na úterý.

O podporu tohoto procedurálního návrhu vás chci všechny v této chvíli požádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pane poslanče. Byl by to tedy druhý bod a znamenalo by to velmi horké úterní odpoledne, neboť prvním bodem je smlouva s Vatikánem a druhým by byl tedy státní závěrečný účet.

 

Poslanec Svatomír Recman: Můžeme to tak dát, ale nemusí to být pevně zařazeno jako druhý bod, ale bylo by to v rámci programu a nebylo by to projednáváno dříve než v úterý od 14.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Já si přece jen myslím, že bychom to mohli zařadit jako druhý bod pro větší jistotu pro každého z nás, a budeme jen doufat, že projednávání prvního úterního bodu se neprotáhne do pozdních nočních hodin.

Kolegyně a kolegové, tak zněl procedurální návrh pana poslance Svatomíra Recmana. Ještě jednou jej rekapituluji - přeřadit bod č. 62 - Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2001 - jako druhý bod našeho úterního jednání.

Na žádost z pléna jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, a přikročíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 132 a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 129 pro návrh 117, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod

 

66.
Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. květnu 2002
/sněmovní tisk 3/

 

Na návrh organizačního výboru zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 3/1.

Při všech sympatiích, které mám ke stávajícímu ministru financí, ho poprosím, aby uvolnil prostor u řečniště zpravodajce výboru paní poslankyni Haně Šedivé, která nás bude informovat o jednání výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP